NORMATIVA SOBRE LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT A ACTIVITATS CIENTÍFIQUES

La Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG) és una societat científica multiprofessional, que té com un dels principals objectius la promoció i difusió d’activitats científiques / formatives relacionades amb el coneixement geriàtric i gerontològic.

En aquest context, la SCGiG valora, avala i dóna suport a activitats formatives, trobades científiques, publicacions i esdeveniments d’interès pels socis de la SCGiG, així com a d’altres professionals no socis dins de l’àmbit de la Geriatria i la Gerontologia.

Les decisions de la SCGiG en relació a l’aval i suport a les activitats descrites és absolutament independent i no estarà condicionada en cap cas per opinions externes -institucions, indústria farmacèutica,...-.

OBJECTIUS D’AQUEST DOCUMENT

 1. Explicitar quines són les dues modalitats de reconeixement possible: aval i suport.
 2. Determinar quines activitats són susceptibles de tenir l’aval o el suport de la SCGiG.
 3. Explicitar els procediments per a la concessió d’aval o suport científic.
 4. Definir els obligacions mútuament contretes entre la SCGiG i els responsables de l'activitat o projecte.
 5. Acotar la vigència i els motius de retirada de l’aval.

1. MODALITATS DE RECONEIXEMENT

 1. AVAL: La concessió d'aval implica la consideració per part de la SCGiG que l’activitat té interès específic per als professionals de Geriatria i la Gerontologia, que té un alt contingut científic i que s’ha dissenyat amb un enfocament metodològic / organitzatiu coherent als estàndards de les activitats organitzades per la pròpia SCGiG.
 2. SUPORT: L'activitat, a més dels reconeixements inclosos en l'aval, compta amb la implicació o el suport directe de la SCGiG -ja sigui en la organització, en el desenvolupament conceptual, o en relació a aspectes logístics (difusió entre els socis de la SCGiG, ...)-.

2. ACTIVITATS SUCCEPTIBLES DE TENIR L’AVAL /SUPORT DE LA SCGIG

La SCGIG pot avalar i/o concedir suport a:

 1. Activitats formatives, cursos, seminaris i tallers.
 2. Reunions científiques, congressos, jornades, simposis.
 3. Publicacions, llibres, monografies i documents divulgatius.
 4. Projectes de recerca d'investigadors o de grups de recerca.
 5. Documents de consens, documents de recomanacions i guies d'actuació diagnòstic - terapèutiques. No es concedirà l’aval als documents que no estiguin promoguts directament per la SCGiG o en col·laboració amb altres societats científiques, encara que en ell participi algun membre o representant de la Societat.
 6. Pàgines webs que tinguin continguts d'interès en el nostre àmbit de coneixement.
 7. Qualsevol altra activitat científica, projectes o esdeveniments d'interès per als socis, sempre que no formin part de les sessions ordinàries de la institució.

3. PROCEDIMENT

 1. SOL·LICITUD: Els promotors de qualsevol activitat docent o científica poden sol·licitar l'aval institucional mitjançant una plantilla estandarditzada de sol·licitud, adreçada a la Secretaria de la SCGiG - adjuntant-hi la documentació que es consideri necessària per facilitar la informació completa a la següent adreça de correu electrònic: martagratacos@academia.cat
 2. AVALUACIÓ de la sol·licitud: La Junta Directiva de la SCGiG serà la responsable de valorar quines activitats poden ser avalades (caldrà l’aprovació d’almenys 3 dels seus membres), i en cas de considerar-ho necessari, sol·licitarà informació addicional o assessorament extern, per poder-ne valorar degudament la concessió.

Després de valoració, la junta directiva resoldrà i informarà per escrit al sol·licitant sobre la concessió de l'aval, els termes i responsabilitats d'aquest reconeixement.

4. COMPROMISOS

Per part de la SCGiG:

La SCGiG no es fa responsable de cap conseqüència derivada del desenvolupament de l’activitat avalada. La responsabilitat serà exclusiva de l’organitzador de l’activitat.

Per part dels RESPONSABLES DE L’ACTIVITAT:

L’aval i/o suport a una activitat per part de ls SCGiG no està subjecte a cap cost econòmic per part dels responsables de l’activitat.

5. VIGÈNCIA I MOTIUS DE RETIRADA DE L’AVAL

VIGÈNCIA:

RETIRADA DE L’AVAL:

La SCGiG té confiança en la bona fe i la professionalitat dels responsables de les activitats avalades, però mantindrà una actitud vigilant sobre les activitats que avala o dóna suport.

La SCGiG podrà retirar l’aval si després de la concessió de la mateixa detecta que:

D’altra banda, l’activitat pot renunciar a l’aval de la SCGiG, notificant-ho per escrit a la Societat.