Grup de treball d'hospitalització a domicili i geriatria comunitària de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Introducció

L’ Hospitalització a domicili apareix a Espanya a l'any 1981 i alguns anys després a Catalunya, tot i així, la falta d’un marc regulador i d’incentius dirigits a promoure el desenvolupament d’aquestes unitats, les han deixat a la iniciativa individual d’alguns professionals, motiu pel qual existeix una gran heterogeneïtat entre les diferents unitats, tant pel que fa al perfil de malalts atesos com a la cartera de serveis o la formació del personal que hi treballa.

La realitat actual mostra una població envellida amb un alt percentatge de malalts complexes que suposen gran part de la despesa sanitària i en els que l’atenció centrada en la hospitalització convencional no ha estat del tot efectiva donat l’alt nombre de reingressos i visites a urgències, a més a més, de suposar un risc d’infeccions nosocomials, de gèrmens multiresistents i de davallada funcional i immobilitat.

Així doncs es planteja un nou repte a la sanitat actual, on caldrà adaptar la prestació de serveis a models més cost-efectius, que siguin àgils i flexibles i que ens permetin fer una intervenció al domicili adaptada a les necessitats del malalt amb la intensitat adequada en cada moment, assegurant una atenció de qualitat.

En el model assistencial de futur la Hospitalització a domicili constitueix una element vertebrador on la geriatria hi té un paper clau. Gran part dels malalts atesos en aquestes unitats s’han de valorar de manera multidimensional i integral, requerint un tractament adaptat i una planificació de cures. És per aquesta raó que es crea el grup de treball d’hospitalització a domicili de la SCGiG, constituït per un conjunt d’experts en aquest àmbit que aportarà els seus coneixements per tal d’unificar i definir criteris, nivells assistencials, cartera de serveis i millorar l’atenció dels malalts que s’hi atenen.

Objectius

Reunions

Reunions cada sis mesos (inclou una reunió estratègica i de plantejament d’objectius anual, i una segona de seguiment). A part d’aquestes dues, el grup plantejarà i acordarà les reunions necessaries per desenvolupar les activitats que es proposi.

Vos formar part?

Formar part d’un grup de treball suposa compartir experiències amb d’altres professionals que tenen, dins de la Geriatria i la Gerontologia, interessos comuns.

Si esteu interessats en afegir-vos al grup de treball, podeu enviar un correu electrònic a la nostra coordinadora Rosa Ana Sabaté (96729@parcdesalutmar.cat).

Membres del grup

Rosa Anna SabatéGeriatra, Hospital del Mar de Barcelona (Coordinadora del Grup).
Miquel Àngel MasGerència Territorial Metropolitana Nord ICS.
Olga Alonso Treballadora Social, Parc Sanitari Pere Virgili.
Cristina Arnal Geriatra, Parc Sanitari Pere Virgili.
Sara Gámez Vera Infermera, Badalona Serveis Assistencials
Montserrat Hernandez Fisioterapeuta, Parc Sanitari Pere Virgili.
Mónica Mesas Infermera, Parc Sanitari Pere Virgili.
Sónica Pérez Infermera, Parc Sanitari Pere Virgili.
Ingrid Pineda Treballadora social, HaD Mar Parc de Salut Mar.
Nadia Stasi Geriatra, Programa d’Atenció al Pacient Pluripatològic d’Assistència, Hospital de Barcelona.

Documents