Els punts de tall de piúria promouen diagnòstics inapropiats d'infecció del tracte urinari en dones d'edat avançada?

Geribloc
19/10/2023

En aquest article publicat aquest 2023 a la revista "Clinical Infectious Diseases", s'explora la idea que els valors llindar habitualment utilitzats per definir la piúria com a significativa provoquen falsos diagnòstics d'infecció del tracte urinari (ITU) en dones d'edat avançada.  

DE QUÈ TRACTA L'ESTUDI? 

Objectiu:  Determinar la sensibilitat i especificitat dela anàlisis de laboratori d'orina en el diagnòstic d'ITU en dones d'edat avançada. Així com avaluar el punt de tall de leucocitúria adequat per considerar-la positiva i suggestiva d'ITU.  

Mètodes: Es va recollir informació de pacients de varis origens (hospitals, centres de llarga estada, residències, atenció primària).  Aquests pacients es van classificar en dos grups:  

- Grup ITU: Per considerar diagnòstic d'ITU, s'havien de complir els següents criteris 

 • Mínim dos símptomes del tracte urinari inferior (STUI) de nova aparició 
 • Piuria (definida com >= 10 leucocits / uL  o bé  >= 5 leucocits/hpf o bé presència d'esterasa leucocitària).  
 • Mono-Urocultiu positiu (definit com >= 10^4 CFU/mL amb creixement en més del 90% de les colònies d'un sol bacteri uropatògen) 

 

- Grup CONTROL:  pacients sense STUI, sense febre, i que no complien els criteris mencionats anteriorment pel que es va considerar que NO tenien infecció activa. 

 

 Resultats:    

 • En el grup ITU, el símptoma de nova aparició més freqüent era l'augment de freqüència miccional.  
 • La prevalença de bacteriuria asimptomàtica en el grup control era del 18%, similar a la prevalença poblacional en aquest grup d'edat. 
 • En el 78% dels pacients amb ITU, el creixement de colònies en el cultiu era superior a 10^5 CFU/mL.  
 • Els pacients amb ITU tenien nivells mitjans de leucocituria més elevats que els pacients del grup control.  Aquests valors també eren significativament més elevats que en els pacients amb BA). 
 • A la següent taula es descriuen els nivells de piuria en cada grup e l'estudi:  

 • Amb el valor de tall actual per piuria (>= 10 leucòcits/uL) s'assolia una sensibilitat del 100% i una especificitat del 36%.  
 • En la taula següent es mostra l'anàlisi de la sensibilitat i especificitat de diferents punts de tall per piuria:  

 • Pacients simptomàtics amb floram mixta tots tenien nivells de leucocitúria superiors al punt de tall actual.  

 

Discussió: Els autoris de l'estudi consideren rellevants dues troballes:  

 • La quantitat de piuria pot ajudar a distingir ITU vs. BA en dones d'edat avançada 
 • El punt de tall actual per piuria (>= 10 leucòcits/uL) té una especificitat molt baixa per a ITU en cas de dones d'edat avançada, i per tant consideren que no s'hauria d'aplicar en aquesta població.  

Els autors argumenten que aquest estudi suggereix que valors de piruia >= 10 leucòcits/uL no necessàriament impliquen que la pacient pateixi d'una ITU..  

Respecte les implicacions clíniques, es va observar que els pacients asimptomàtics del grup control presentaven valors de leucocitúria per sobre del llindar actual, el que suggereix que aplicar aquest punt de tall pot portar a errors de diagnòstic.  

Els autors consideren que en dones d'edat avançada amb sospita d'ITU s'haurien d'aplicar punts de tall més elevats, com per exemple 300 leucòcits/uL, que augmenta l'especificitat tot i mantenir adequada sensibilitat.  

Els nivells de piruia sempre s'han d'interpretar segons el context clínic de cada pacient i no han de ser l'únic factor decisiu a l'hora de diagnosticar infecció. El rol dels "labstix" per al diagnòstic d'ITU s'hauria de limitar al seu valor per descartar-la en cas de ser negatius, però per si sols no són diagnòstics inequívocament d'infecció. 

CONCLUSIONS DE L'ESTUDI:

El grau de piuria s'hauria de tenir en compte davant la sospita d'ITU en una pacient d'edat avançada. Els punts de tall actuals de piúria són massa baixos i poden promoure diagnòstics inapropiats d'ITU afectant l'evolució de les pacients i la pressió antibiòtica. Són necessaris més estudis per avaluar l'impacte de punts de tall més elevats.  

Referència: Bilsen, M. P., Aantjes, M. J., van Andel, E., Stalenhoef, J. E., van Nieuwkoop, C., Leyten, E. M., ... & Lambregts, M. M. (2023). Current Pyuria Cutoffs Promote Inappropriate Urinary Tract Infection Diagnosis in Older Women. Clinical Infectious Diseases76(12), 2070-2076.

 

Cristina Diaz Creus, Resident MIR de 2n any de Geriatria de l’Hospital del Mar de Barcelona