Quins objectius vol vosté assolir? Cap a una rehabilitació individualitzada en el pacient amb demència

Geribloc
03/12/2019

La rehabilitació geriàtrica és una de les intervencions més  importants en l'àmbit de l’ atenció geriàtrica. El seu objectiu, la recuperació funcional dels pacients d’edat avançada,  té una perspectiva fonamental centrada en el pacient per tal de millorar aquells aspectes de la vida diària identificats per ells com els més rellevants. Per tant, la identificació dels objectius  de la rehabilitació  de manera conjunta entre rehabilitador i pacient és un punt clau per al seu èxit. Alguns estudis han analitzat quines són les millors eines per aquest abordatge comú, però en pacients amb demència no hi ha estudis realitzats.

L’article que us presento avui, publicat al Biomed central geriatric al Octubre 2019 «What would you like to achieve?” Goal-Setting in Patients with Dementia in Geriatric Rehabilitation»Dutzi et al. BMC Geriatrics (2019) 19:280 ; té com a objectiu investigar la viabilitat  de realitzar una rehabilitació basada en els objectius definits per els pacients amb demència lleu   o moderada  ingressats en unitats de rehabilitació geriàtrica, mitjançant entrevistes semi estructurades versus estructurades. L’estudi també intenta identificar quins són els objectius que els pacients perceben com personalment més rellevants , explorar la percepció que tenen sobre els seus dèficits funcionals i finalment analitzar si els resultats estan influenciats per l’estat cognitiu del pacient. Es tracta d’un estudi prospectius de cohorts dut a terme a Alemanya en una unitat de rehabilitació  geriàtrica al llarg de 8 mesos . El criteri d’inclusió fonamental fora el tenir diagnòstic de demència en estadi lleu o moderat i d’exclusió presentar delirium en el moment de la valoració.

Per a la avaluació dels objectius que per al  pacient amb demència eren més rellevants en la seva rehabilitació i de la auto-percepció del estat funcional es van fer servir, en primer lloc entrevistes semi estructurades amb preguntes obertes on el pacient podia donar més d’un objectiu, i en segon lloc  qüestionaris estructurats vinculats a la  Classificació Internacional de situació funcional , Discapacitat  i salut (ICF).

Es van poder avaluar 107 pacients amb demència en la unitat de rehabilitació  geriàtrica amb  una edat mitjana de 83.9 +/- 5.9 anys i amb un MMSE 21.9 +/- 2.6 i amb deteriorament funcional moderat segons Index barthel.

Com a resultats principals de l’estudi, a la entrevista semi estructurada es va posar de manifest que els objectius rehabilitadors principals dels pacients amb demència estaven  relacionats amb la mobilitat i l'auto cura (des de molt genèric com caminar millor fins tant específic com “poder pujar els 80 esgraons de la meva casa”) . La entrevista amb qüestionari estructurat va poder identificar millor els objectius dels pacients en la seva rehabilitació que foren principalment relacionades amb la mobilitat i l'autocura (> 70%) però també aspectes de benestar psicològic com control de l'estrès o del estat ànim . Dita entrevista estructurada es va rebel·lar com més facilitadora per l’establiment d’objectius clars i específics i va proporcionar una visió més amplia de les necessitats de rehabilitació dels pacients amb demència. En quant a la pròpia visió de salut dels pacients, la majoria va reportar problemes motors al caminar (95%), i de l’autocura com realitzar tasques domestiques (89%) o vestir-se (74%) o auto higiene(72%)

Quan es van analitzar les correlacions entre les autoevaluacions i les evaluacions clíniques ,aquestes foren altes (RHO = 0.29 a 0.83) amb  la major associació a nivell de les funcions  motores clau com els problemes en caminar. També es va objectivar que  en els pacients amb pitjor situació cognitiva dita relació s'anul·lava.

L’article és  interessant atès que, tal i com comenten els autors a la discussió, és el primer estudi que analitza l’establiment d’objectius rehabilitadors segons la valoració de necessitats  del propi pacient amb demència i no de la forma “clàssica” segons la valoració dels clínics. L’estudi posa de palès que l’establiment d'objectius conjunts amb els pacients amb demència és possible sobretot quan es realitza amb una eina estructurada que faciliti la identificació d'objectius  al pacient. També evidencia la necessitat d’aprofundir en una medicina pacient centrada ja que a l’estudi els pacients van transmetre necessitats no només de rehabilitació funcional sinó també en la millora d’altres aspectes com el psicològic que no estaven directament relacionats amb el diagnòstic del pacient . L’estudi posa la primera pedra per seguir investigant en  eines que facilitin i pugin promoure entre els clínics l'establiment d’objectius col·laboratius amb els pacients amb demència en la pràctica de la rehabilitació geriàtrica.

Referència:  

Dutzi, I., Schwenk, M., Kirchner, M., Bauer, J. M., & Hauer, K. (2019). “What would you like to achieve?” Goal-Setting in Patients with Dementia in Geriatric Rehabilitation. BMC geriatrics19(1), 280.

Esther Roquer

Geriatra, Hospital universitari Sant Joan de Reus

Twitter: @estheroky