Francesc Riba

-Geriatre. Unitat Geriatria d'Aguts. Hospital de Granollers.
-Geriatra. Unidad Geriatría de Agudos. Hospital de Granollers.
Francesc Riba

Un estudi publicat recentment, a la revista Age and Ageing, planteja si un programa de telerehabilitació per a pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) i, a la vegada, amb Insuficiència cardíaca (IC) pot millorar la tolerància a l'exercici físic. Aquest objectiu és avaluat pel test de la marxa 6-min walk test (6MWT). Com a objectius secundaris s’analitza també el temps de reingrés o de mortalitat, el grau de dispnea, el perfil d'activitat física, la discapacitat i la qualitat de vida.

El programa telerehabilitació, s’aplica durant quatre mesos a pacients amb IC (NYHA classe II-IV) i MPOC (GOLD classe B C o D). Inclou un programa personalitzat d’exercicis i monitoritzat setmanalment per un fisioterapeuta, el control remot de paràmetres cardiorespiratoris i trucades de seguiment per part de infermeria.

És un assaig aleatoritzat, obert, controlat i multicèntric italià. Tots els resultats són avaluats a la finalització de la intervenció, d’una durada de 4 mesos i, posteriorment, s’avalua de nou al cap de dos mesos sense intervenció. Es van assignar, aleatòriament, 112 pacients, 56 per grup (casos i controls). Tota la mostra eren altes hospitalàries on ja s’havia iniciat un procés de rehabilitació. Després de 4 mesos, el grup intervenció va poder caminar una mitjana de 60 m, Δ6MWT més (22.2 - 97.8, IC del 95%) mentre que el grup control no va mostrar cap millora significativa Δ6MWT-15m (-40.3 - 9.8); P = 0,0040 entre grups. Els objectius secundaris també van ser, significativament, millors en el grup d’intervenció als 4 mesos mantenint els beneficis al 6 mesos.

Punts claus de la publicació:

  • Un programa de telerehabilitació és factible, segur, eficaç i capaç de mantenir els resultats de millora de tolerància a l’exercici físic durant 6 mesos, en ancians amb MPOC i IC.
  • Estudis previs han demostrat l'eficàcia de la telerehabilitació en pacients amb  MPOC i amb IC, per separat. Aquest és el primer estudi que proporciona evidència en aquestes dues patologies de forma combinada i que conviuen freqüentment en la població geriàtrica.
  • Es posa de relleu la necessitat d'una aportació constant de motivació i educació cap als nostres pacients, que en aquest cas va ser protagonitzada per infermeria i fisioteràpia.
  • És important tenir cada cop més, consciència dels fàrmacs d'activitat física.

Aquest programa podria ser una oportunitat d'èxit per seguir pacients crònics complexos a casa. A què esperem?

 

Adjunto enllaç: Bernocchi, P., Vitacca, M., La Rovere, M. T., Volterrani, M., Galli, T., Baratti, D., ... & Scalvini, S. (2017). Home-based telerehabilitation in older patients with chronic obstructive pulmonary disease and heart failure: a randomised controlled trial. Age and ageing, 47(1), 82-88.

 

Tags: , , , ,