Ofertes laborals

Data Publicació: 25-10-2019
Referència: 9097
Descripció:
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS Necessita cobrir : 1 plaça de metge/ssa adjunt/a per a la Unitat de Geriatria (ref. as 06/19). Es demana: Títol d’especialista en Geriatria, Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària o especialitats Mèdiques. Es valorarà: Formació i Experiència professional. Competències corporatives: compromís, flexibilitat, orientació a les persones,efectivitat i entusiasme. Barem procés de selecció: Formació i Experiència professional: 50 punts. Competències i habilitats: 50 punts. Procediment de selecció: Valoració del currículum i entrevista amb els candidats seleccionats. S’ofereix: Contracte laboral indefinit. Retribució, segons conveni SISCAT. Accés carrera professional. Incorporació immediata. Jornada completa. Participació en Itinerari formatiu assistencial Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional (Plaça de Pau Casals, núm. 1, 08911 Badalona) o bé a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat , fins el dia 7 de novembre de 2019 inclòs, la següent documentació: Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. Currículum i fotografia actual mida carnet. Fotocòpia titulació

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-10-2019
Referència: 8890
Descripció:

1. Descripció del lloc de treball: Lloc de treball de metge/essa adjunt/a per l’Àrea de geriatria i atenció sociosanitària de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, per donar suport a l’Hospital Universitari de Santa Maria i a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 2. S’ofereix: • Contracte estable a jornada completa, inicialment contracte eventual de 6 mesos. • Retribució salarial corresponent al conveni col•lectiu vigent per al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 3. Requisits: • No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya. • Trobar-se en possessió de la titulació oficial de metge/essa especialista en Geriatria, Medicina Interna, o Medicina Familiar i Comunitària. 4. Es valorarà: • Experiència laboral en l’àmbit de geriatria i sociosanitari. • Disponibilitat de fer guàrdies de presència física. • Experiència en recerca i docència. • Capacitat de lideratge, d’iniciativa, de comunicació i treball en equips multidisciplinaris. • Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa. 5. Desenvolupament del procés de selecció: El procés de selecció constarà de les següents fases: 1. Comprovació del compliment dels requisits 2. Valoració de mèrits  Formació, docència, currículum científic i recerca  Experiència professional 3. Entrevista professional amb l’òrgan de selecció 4. Resolució provisional del procés 5. Presentació d’al•legacions 6. Resolució definitiva del procés 6. Presentació de sol•licituds: Els/les aspirants hauran d’aportar una sol•licitud i la següent documentació:  Fotocòpia del DNI o passaport.  Currículum vitae.  Còpia del títol de l’especialitat i de la resta de documentació acreditativa dels mèrits al•legats, que caldrà justificar amb els documents originals prèviament a la formalització del contracte laboral. al Departament de Persones i Desenvolupament Professional, ubicat a l’Hospital Universitari de Santa Maria, Avinguda Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 de Lleida, o mitjançant l’adreça de correu electrònic rrhh@gss.scs.es, fins el dia 25 d’octubre de 2019, a les 10:00 h., on també es poden adreçar per qualsevol qüestió.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 26-09-2019
Referència: 8741
Descripció:
Seleccionem un facultatiu especialista per a treballar en el nostre servei d'urgències integrat per 16 facultatius. licenciatura en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària o Geriatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valoraran altres especialitats mèdiques via MIR/homologació vigent a l'estat espanyol com neumologia o medicina interna . Formar part de l’equip d’adjunts del Servei d’Urgències participant en totes les seves tasques: -Realitzat tasca assistencial amb la valoració, diagnòstic i tractament de pacients que consulten per patologia aguda de qualsevol nivell de gravetat. -Aprofundir en l’àrea de coneixement assignada , actualització de protocols de Servei i realitzar les col•laboracions adients amb altres especialitats, sempre seguint les directrius del Servei. -Formar part del programa formatiu del Servei, tan com alumne assistint als cursos, jornades o estades previstes, com a docent, participant activament en la elaboració de cursos o sessions.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 06-09-2019
Referència: 8607
Descripció:
El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir 1 lloc de treball de : Metge/essa especialista, en geriatria S'ofereix • Contracte de relleu /contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització • Incorporació immediata. • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. • Carrera professional Es requereix • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna • Usuari avançat d’eines ofimàtiques Es valora • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts • Capacitat analítica, de planificació i d’organització • Capacitat i voluntat d’aprenentatge • Habilitat de comunicar-se amb les persones • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent • Coneixement de la llengua catalana Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 30 d’octubre de 2019

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 02-09-2019
Referència: 8293
Descripció:

Parc Sanitari Sant Joan de Déu ho formen un equip de més de 2.000 persones, i l'objectiu de tots junts és promoure la salut i l'autonomia de les persones, oferint serveis sanitaris i socials especialitzats i individualitzats. Ens inspirem en els Valors de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i en el nostre model assistencial, obert i de qualitat. S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Completa  CONTRACTE: Temporal fins a 31/12/19 amb possibilitats de continuïtat a la Institució. Requisits:  Títol d’Especialitat en Geriatria / Medicina Familiar i Comunitària  Experiència mínima d’un any en Servei Geriatria Es valorarà:  Experiència en Servei de Cures Pal·liatives  Formació especialitzada en Cures Pal·liatives  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org. Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: GERIATRIA JULIOL 2019

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 29-07-2019
Referència: 8259
Descripció:
Parc Sanitari Sant Joan de Déu ho formen un equip de més de 2.000 persones, i l'objectiu de tots junts és promoure la salut i l'autonomia de les persones, oferint serveis sanitaris i socials especialitzats i individualitzats. Ens inspirem en els Valors de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i en el nostre model assistencial, obert i de qualitat. S’ofereix:  REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT  DEDICACIÓ: Completa  CONTRACTE: Temporal fins a 31/12/19 amb possibilitats de continuïtat a la Institució. Requisits:  Títol d’Especialitat en Geriatria / Medicina Familiar i Comunitària  Experiència mínima d’un any en Servei Geriatria Es valorarà:  Experiència en Servei de Cures Pal·liatives  Formació especialitzada en Cures Pal·liatives  Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència  Experiència en Recerca i Docència  Coneixements d’anglès Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic: seleccio@pssjd.org. Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875 REFERÈNCIA OFERTA DE TREBALL: GERIATRIA JULIOL 2019

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-07-2019
Referència: 8150
Descripció:

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina General i titulació d’especialista en Geriatria i/o en Medicina de Família i Comunitària. • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM Es valorarà: • Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria i cures pal•liatives. • Experiència laboral en atenció primària i cronicitat. • Formació addicional específica relacionada al lloc de treball (especificant hores/crèdits). Es busquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip. S’ofereix: • Contracte laboral temporal a jornada complerta. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) 3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HUSJR MA SOCIO 06 19 Termini de presentació de sol•licituds: 15 d’agost de 2019

Eliminar anunci Sol·licitar més informació