Ofertes laborals

Data Publicació: 27-01-2020
Referència: 9949
Descripció:
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell precisa incorporar a un/a Adjunt al Servei de Medicina Interna. Requerim: Titulació d’especialista en Geriatria. Es valorarà experiència professional. Oferim: Jornada complerta, en horari de 08:00 a 15:00h i guàrdies intersetmanals i de cap des setmana. Conveni del SISCAT. Contracte indefinit. Incorporació: immediata. Lloc de treball: Martorell (Barcelona)

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-01-2020
Referència: 9896
Descripció:

Hospital del Vendrell necessita incorporar un metge/ssa Geriatra per integrar-se a l'equip de 7 facultatius a la planta de Medicina Interna.

L'Hospital és un Comarcal de 100 llits de capacitat total, integrat en el Sistema Sanitari integral d'Utilització Pública de Catalunya, conveni SISCAT.

Es valorarà experiència o interès per l'àrea de malalties infeccioses. S'ofereix un contracte d'1 any i posteriorment indefinit, jornada sencera 1688 hores/any. Horari de matí de 8 a 15 h de Dilluns a divendres.

Com a jornada de guàrdia s'ha de cobrir 1 cop a la setmana 15 a 20 h i dos festius mensuals, de 8 a 15 h, no hi ha guàrdia nocturna . Interessat enviar c.v. a la següent adreça electrònica: anaflores@xarxatecla.cat , per més informació podeu trucar la 977.24.84.89

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 16-01-2020
Referència: 9831
Descripció:
L’Hospital Can Misses d’Eivissa ofereix contracte de substitució de metge/essa especialista en Geriatria per baixa laboral llarga (aprox. 1 any) amb possibilitats de continuïtat. Jornada complerta de 8 a 15.30h, més guàrdies presencials d’Àrea Médica (2 al mes de mitjana, lliurança de guàrdia). Retribució segons conveni IBSALUT. Incorporació el més aviat possible. Els/les interessats/des poden enviar el seu currículum a: spalaub@yahoo.es; sheylas@asef.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 09-01-2020
Referència: 9758
Descripció:

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, precisa cobrir 1 lloc de treball de : Metge/essa especialista, en geriatria S'ofereix • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV, perspectiva de continuïtat en l’organització • Incorporació immediata. • Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. • Carrera professional Es requereix • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia • Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna • Usuari avançat d’eines ofimàtiques Es valora • Tenir experiència professional acreditada en l’àmbit sociosanitari • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts • Capacitat analítica, de planificació i d’organització • Capacitat i voluntat d’aprenentatge • Habilitat de comunicar-se amb les persones • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent • Coneixement de la llengua catalana • Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 29 de febrer de 2020 Vilafranca del Penedès, gener 2020

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-12-2019
Referència: 9482
Descripció:

S’ofereix: • Baixa maternal llarga amb altes posibilitats de continuïtat posterior • Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del Conveni SISCAT. • Accés a àmbits de docència, recerca i innovació. Som un Servei que te totes les líneas assistencials : aguts , dispositius de mitja estada , llarga estada, unitat de demències, Ufiss, Atenció comunitària entre d’altres Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat de Geriatria via MIR. • Disponibilitat per fer guàrdies. Competències professionals: • Treball en equip • Comunicació • Presa de decisions

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 11-12-2019
Referència: 9483
Descripció:

S’ofereix: • Plaça vacant • Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del Conveni SISCAT. • Accés a àmbits de docència, recerca i innovació. Som un Servei que te totes les líneas assistencials : aguts , dispositius de mitja estada , llarga estada, unitat de demències, Ufiss, Atenció comunitària entre d’alres Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat de Geriatria via MIR. • Disponibilitat per fer guàrdies. Competències professionals: • Treball en equip • Comunicació • Presa de decisions

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-12-2019
Referència: 9451
Descripció:

Al Parc Sanitari Pere Virgili s’ofereix plaça de metge/ssa ajunt/a de geriatria polivalent, principalment per a convalescència/rehabilitació geriàtrica. Contracte indefinit, jornada complerta. Formació preferent: MIR de geriatria, medicina familiar, medicina interna. Pere Virgili és un hospital públic, cèntric a Barcelona. Centre referent en geriatria i cures pal·liatives amb equip mèdic altament qualificat i entorn docent i on es realitza investigació. Important relació funcional amb hospitals universitaris de referència (H Vall d'Hebron i H Clínic), i treball pioner d'integració entre geriatria i atenció primària. Contracte de la xarxa sanitària pública de Catalunya (SISCAT), jornada completa, horari 8-16 h, més unes 3 guàrdies al mes de mitjana. Incorporació immediata. Contactar amb Recursos Humans (Seleccio@perevirgili.cat o 932.594.018), a l'atenció del Dr. Inzitari (Dir. Assistencial) o Dra Molins (Cap Serveis Mèdics) Incorporació immediata.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-12-2019
Referència: 8913
Descripció:

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica. Requerim:  Titulació d’especialista en Medicina Familiar i Comunitària i/o Geriatria  Es valorarà formació especialitzada i/o experiència professional en atenció al malalt crònic, cures pal·liatives, atenció domiciliària o gent gran  Valorable doctorat  Informàtica a nivell usuari  Valorable anglès Oferim:  Incorporació en el Procés d’Atenció i Hospitalització a Domicili de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa  Jornada completa en horari de tarda  Guàrdies al Servei d’Urgències i localitzables al Servei d’Hospitalització a Domicili  Contracte indefinit  Incorporació: Desembre  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona) Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 03-12-2019
Referència: 8541
Descripció:

Requerim: - Diplomatura o Grau en Infermeria - Valorable experiència professional Oferim: - Jornada parcial entre el 40 i el 80% - Horari de tarda en setmana curta i llarga - Contracte eventual amb possibilitats de continuïtat - Incorporació immediata - Lloc de treball: Terrassa Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència ISV8/19 a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-10-2019
Referència: 9097
Descripció:
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS Necessita cobrir : 1 plaça de metge/ssa adjunt/a per a la Unitat de Geriatria (ref. as 06/19). Es demana: Títol d’especialista en Geriatria, Medicina Interna, Medicina Familiar i Comunitària o especialitats Mèdiques. Es valorarà: Formació i Experiència professional. Competències corporatives: compromís, flexibilitat, orientació a les persones,efectivitat i entusiasme. Barem procés de selecció: Formació i Experiència professional: 50 punts. Competències i habilitats: 50 punts. Procediment de selecció: Valoració del currículum i entrevista amb els candidats seleccionats. S’ofereix: Contracte laboral indefinit. Retribució, segons conveni SISCAT. Accés carrera professional. Incorporació immediata. Jornada completa. Participació en Itinerari formatiu assistencial Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional (Plaça de Pau Casals, núm. 1, 08911 Badalona) o bé a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat , fins el dia 7 de novembre de 2019 inclòs, la següent documentació: Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. Currículum i fotografia actual mida carnet. Fotocòpia titulació

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 10-10-2019
Referència: 8890
Descripció:

1. Descripció del lloc de treball: Lloc de treball de metge/essa adjunt/a per l’Àrea de geriatria i atenció sociosanitària de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, per donar suport a l’Hospital Universitari de Santa Maria i a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 2. S’ofereix: • Contracte estable a jornada completa, inicialment contracte eventual de 6 mesos. • Retribució salarial corresponent al conveni col•lectiu vigent per al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 3. Requisits: • No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya. • Trobar-se en possessió de la titulació oficial de metge/essa especialista en Geriatria, Medicina Interna, o Medicina Familiar i Comunitària. 4. Es valorarà: • Experiència laboral en l’àmbit de geriatria i sociosanitari. • Disponibilitat de fer guàrdies de presència física. • Experiència en recerca i docència. • Capacitat de lideratge, d’iniciativa, de comunicació i treball en equips multidisciplinaris. • Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa. 5. Desenvolupament del procés de selecció: El procés de selecció constarà de les següents fases: 1. Comprovació del compliment dels requisits 2. Valoració de mèrits  Formació, docència, currículum científic i recerca  Experiència professional 3. Entrevista professional amb l’òrgan de selecció 4. Resolució provisional del procés 5. Presentació d’al•legacions 6. Resolució definitiva del procés 6. Presentació de sol•licituds: Els/les aspirants hauran d’aportar una sol•licitud i la següent documentació:  Fotocòpia del DNI o passaport.  Currículum vitae.  Còpia del títol de l’especialitat i de la resta de documentació acreditativa dels mèrits al•legats, que caldrà justificar amb els documents originals prèviament a la formalització del contracte laboral. al Departament de Persones i Desenvolupament Professional, ubicat a l’Hospital Universitari de Santa Maria, Avinguda Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 de Lleida, o mitjançant l’adreça de correu electrònic rrhh@gss.scs.es, fins el dia 25 d’octubre de 2019, a les 10:00 h., on també es poden adreçar per qualsevol qüestió.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació