Francesc Riba

-Geriatre. Unitat Geriatria d'Aguts. Hospital de Granollers.
-Geriatra. Unidad Geriatría de Agudos. Hospital de Granollers.
Francesc Riba

S’ha de reconèixer que identificar persones que presentin una expectativa de vida  limitada i que requereixin un canvi d’enfocament en els seus objectius, no és sempre fàcil i és essencial per la presa de decisions. Un IFe pot ser una valoració quantificada del grau de reserva fisiològica. Una eina innovadora que utilitza dades de rutina de la història clínica per identificar el grau de fragilitat de les persones grans. Així doncs, un IFe pot ser un punt de partida per a elaborar un pla terapèutic.

L’atenció primària és un entorn ideal per identificar la fragilitat. En una entrada anterior, ja vam parlar d'un IFe validat i basat en l’acumulació de dèficits, validat. En efecte, un IFe ajuda a identificar i predir  resultats adversos per persones grans, però fins ara no hi ha pràcticament investigació sobre la seva utilitat per predir la mortalitat individual.

Aquesta setmana us presentem un estudi prospectiu de casos i controls, basat en els IFe de 13,149 individus de 75 anys o més del Regne Unit, que van morir entre el 01/01/2015 i el 01/01/2016. Es van emparellar cada cas amb el seu control segons edat i sexe. Es van utilitzar les puntuacions de l’IFe 3 mesos abans de la mort en el grup casos i 3 mesos abans d’1 de gener del 2016 per als sobrevivents o grup control. Es va realitzar una anàlisi de corbes de ROC per determinar la capacitat predictiva de mortalitat de l’IFe tres mesos després. Es va buscar el punt de tall òptim perquè la fragilitat s’associés amb la mortalitat almenys amb un 75% de sensibilitat, encara que l'especificitat sigui menor, ja que les propostes de cures en etapa final de vida poden ser també acceptades per aquells que no moriran en poc temps. Va resultar que un IFe>0’19 prediu la mortalitat tres mesos després, amb una àrea sota de corba del 69% corresponen, a una sensibilitat del 76% i una especificitat del 53%.

Aspectes a destacar de l’estudi:

  • Tot i que l’IFe és un predictor fort de mortalitat en l’àmbit poblacional, el seu ús per individus és menys clar.
  • Aquest estudi demostra que una sola mesura de fragilitat té un baix valor predictiu de mortalitat a escala individual, inclús poc abans de la mort. L’ús d’un IFe>0,19 proposat per a predir la mortalitat en persones grans, podria sobreestimar el nombre d’individus amb pronòstic limitat i conduir a una selecció inadequada de recursos.
  • Es necessiten més estudis per examinar si el canvi temporal de les puntuacions de fragilitat poden predir millor les necessitats de cures al final de vida.

Per acabar, tan sols voldria recordar que la detecció de la fragilitat té més beneficis a part de l’orientació en la presa de decisions. Un índex de fragilitat també pot servir, per exemple, a ajudar a incloure un pacient a  un programa de prevenció de caigudes o ser derivat per a una valoració geriàtrica integral.

Adjunto enllaç de l’estudi: Evaluating frailty scores to predict mortality in older adults using data from population based electronic health records: case control study.

 

Tags: , , , , ,