Aquest estudi controlat i randomitzat (investigador independent mitjançant programa informàtic) intenta avaluar l'impacte d'una intervenció multifactorial sobre els factors de risc de presentar caigudes i l'índex de caigudes en 241 ancians de la comunitat,>70 anys, que compleixen criteris de fragilitat (> 3 Criteris de Fried), sense deteriorament cognitiu (MMSE> 18) i amb una expectativa de vida superior a 12 mesos (Modified implicit illness severity scale score <3). La intervenció es va realitzar durant 12 mesos per un equip interdisciplinari de 2 fisioterapeutes (10 visites, programa d'equilibri i potenciació de MMII en bipedestació adaptat a cada participant en domicili durant 20-30min, 3-5 vegades per setmana i consell o aportació d’ajuda tècnica ho necessita), un metge geriatra i un altre rehabilitador, nutricionista i terapeuta ocupacional. Es van avaluar com a resultats els factors de risc de caigudes a l'inici de l'estudi, i als 3 i 12 mesos, mitjançant un test de rendiment: Physiological profile Assessement (Inclou 5 ítems i es considera un predictor de caigudes) i 2 tests de mobilitat: Short Physical performance Battery (SPPB) i 4-m walk test. El nombre de caigudes es va avaluar mitjançant un calendari i seguiment telefònic. No s'inclouen aquells esdeveniments secundaris a ictus, crisis comicials i traumes severs. Els fisioterapeutes van estimar el nivell d'adherència a la intervenció en 5 categories. Entre els resultats destaca que en el grup intervenció es va reduir el PPA als 3 mesos sense que hi hagués diferències al final del període. Sí que es van produir diferències significatives en la força de quàdriceps i equilibri en el grup intervenció als 12 mesos. Al SPPB i velocitat de marxa es va observar una millora significativa en el grup d'intervenció. Va augmentar la velocitat de la marxa especialment en els pacients més fràgils, sobretot als 12 mesos. En el grup de major adherència, es va produir una reducció significativa en el risc de caigudes (mesurat pel test PPA). Pel que fa al nombre de caigudes no hi va haver diferències significatives entre grups (ni entre grups control / intervenció, ni segons grau d'adherència) Destaquem que es tracta del primer estudi en el qual s'estudia l'efecte de la fragilitat sobre el risc de caigudes i la presència de les mateixes. En aquest estudi destaca la reducció del risc de caigudes en ancians fràgils després de 12 mesos d'intervenció amb millora en la mobilitat, força i equilibri, si bé no es va reduir el nombre de caigudes. Els resultats en els apartats de mobilitat són congruents amb els obtinguts en estudis previs. Potser es podrien haver millorat els resultats en la puntuació de PPA si s'haguessin realitzat més sessions d'intervenció i aconseguit una major adherència. Aquest estudi no té prou potència per valorar el nombre de caigudes (necessitaria una grandària de mostra major) i es requeriran nous estudis per determinar l'impacte d'aquesta intervenció. No obstant això, els programes d'intervenció multifactorial per prevenir caigudes en pacients fràgils podrien resultar confusos o massa intensius per a aquesta població i podrien ser no més eficaços que intervencions més simples Creiem interessant destacar el fet que pacients fràgils, que són els que presenten major nombre de factors de risc de caigudes, puguin beneficiar-se de programes de recuperació funcional al domicili, sense precisar un seguiment presencial intensiu de professionals. Es necessiten estudis més amplis que permetin avaluar el seu efecte sobre el nombre total de caigudes d'aquesta població. Artículo: Fairhall N, Sherrington C, Lord.SR, Kurrle SE, Langron C, Lockwood K, Monaghan N, Aggar C, Cameron ID. Effect of a multifactorial, interdisciplinary intervention on risk factors for falls and fall rate in frail older people: a randomised controlled trial. Age and Ageing 2014;43:616–622

 

Tags: ,