Neus Gual

Metgessa especialista en geriatria del Parc Sanitari Pere Virgili.Co-coordinadora del #GeribloC.
Neus Gual

Des de terres properes, J.Amblas ens presenta a la Revista Espanyola de Geriatria i Gerontologia un nou índex de fragilitat (IF), que intenta ser més sintètic i pragmàtic que altres IF preexistents, amb possibilitat d’ajudar al diagnòstic situacional, així com també d’aportar una capacitat predictiva (mortalitat). Se’ns presenta doncs la elaboració i validació del IF-VIG, realitzat a partir d’un estudi observacional longitudinal prospectiu de 590 pacients ingressats a una UGA durant un any (criteris ingrés a UGA: >85 anys i/o deteriorament cognitiu i/o malaltia crònica avançada). Entre aquests pacients destaca una edat mitjana de 86 anys, alt percentatge de deteriorament cognitiu (61%), mitjana d’índex de Barthel 62, presència important de polifarmàcia (80%), caigudes (58%) i delírium (56%) i alta prevalença de malalties cròniques en situació avançada (NECPAL+).

Per tal de disposar d’un instrument més pragmàtic, les variables incorporades en aquest IF són variables obtingudes a partir d’una valoració integral geriàtrica (VIG) en la pràctica clínica habitual (l’IF-VIG consta de 22 preguntes distribuïdes en 8 dominis: funcional, nutricional, cognitiu, emocional, social, sd. geriàtrics, símptomes greus i malalties cròniques avançades). A destacar que les variables incloses en aquest IF estan relacionades amb l’estat previ del pacient, sense valorar la interferència del procés agut pel qual el pacient ingressa. Com en tots els altres IF disponibles, la puntuació de l’IF-VIG s’obté de la suma dels dèficits dividit entre el número total de dèficits potencialment acumulables.

Finalment, de la cohort inicial de 590 pacients, 274 (46.4%) són èxitus als 12 mesos, observant com la mortalitat en pacients fins a un IF-VIG 0.28 és nul·la, incrementant exponencialment a partir d’aquest punt i essent del 100% a partir d’un IF-VIG de 0.64. En l’anàlisi de corbes ROC, l’àrea sota la corba és 0.9 als 12 mesos, mostrant per tant una molt bona capacitat de predicció. La correlació observada entre mortalitat i IF-VIG és significativament major que entre mortalitat i edat.

Tal com apunten els autors, els resultats d’aquest estudi s’han d’interpretar amb prudència, essent necessària la realització d’altres estudis que validin aquest índex en altres poblacions, potser no tan seleccionades. Els índex de fragilitat, lluny de voler substituir la VIG, expressen de manera quantitativa el nivell de fragilitat del pacient, són instruments de senzilla aplicació i per tant poden ser útils en diversos àmbits del sistema sanitari, incorporant la valoració de la fragilitat en la pràctica clínica habitual i també per professionals no geriatres. El IF-VIG engloba varies avantatges respecte altres IF: és fàcil d’aplicar, pragmàtic (es pot usar en la pràctica habitual), ràpid (10 min) i amb alta capacitat pronòstica. A destacar la rellevància de investigar i crear aquestes eines en el nostre entorn (el que vindria a ser un producte de proximitat): que l’estudi i per tant l’IF-VIG estigui realitzat sobre una població geriàtrica molt similar als pacients amb qui treballem diàriament, així com la similitud en la forma de treballar, augmenta la aplicabilitat d’aquest IF en el nostre àmbit sanitari. Per tant, com sempre, un plaer poder conèixer i compartir les investigacions realitzades pel grup de Vic.

Artícle: Amblas-Novellas J, et al. Índice frágil-VIG: diseño y evaluación de un índice de fragilidad basado en la Valoración Integral Geriátrica. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2016.

 

Tags: , ,