Miquel Àngel Mas

Integrated care to older people at Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Catalonia, Europe
Miquel Àngel Mas

Aquesta setmana presentem una revisió sistemàtica i meta-anàlisi publicada electrònicament el febrer del 2016 a la revista COPD. L’objectiu era el d’avaluar la seguretat, eficàcia i costos dels esquemes d’hospitalització a la comunitat (HaD), facilitadors  d’alta i evitadors d’ingrés, comparant-los amb el maneig habitual d’hospitalitzacó convencional.

Es va realitzar una recerca en les principals bases de dades, incloent biblioteques, organitzacions nacionals rellevants i registres de recerca fins novembre de 2014. Es va avaluar risc de biaix i es va realitzar meta-anàlisi usant metodologia Cochrane. Es revisà l’estructura (variable entre equips: de centrats en infermeria, a equips multidisciplinaris amb important càrrega mèdica) de cada un dels 8 assajos clínics inclosos i es van analitzar els resultats principals: mortalitat, reingressos als 6 mesos i costos.

Comparada amb l’hospitalització convencional l’HaD va mostrar tendència a presentar menor mortalitat. Si durant l’ingrés a HaD el retorn a urgències no es considera reingrés, sinó major intensitat d’atenció, l’HaD es va associar a menys reingressos per aquesta unitat (es perd el benefici si es considera reingrés). Els costos del recurs domiciliari foren consistentment menors que els de l’hospitalització convencional (en tots els grups). Destaca el treball del grup d’hospitalització domiciliària integral italià (Ricauda 2008), que és restrictiu per edat (només inclou majors de 75 anys) i que és dels que té més favorables resultats en resolució de crisis i en menor reingrés als 6 mesos (42% vs 87%).

Comentari:

Amb aquest article s’avala el paper dels equips consolidats d’hospitalització a domicili en la reducció de les estades hospitalàries, amb similar o menor mortalitat i taxes de reingrés. En MPOC, els resultats en costos són molt favorables. Des de la geriatria, veiem el potencial d’aquest tipus d’intervencions en malalts d’edad avançada (ampliable a altres processos mèdics i quirúrgics) sempre que siguem capaços de portar el maneig integral a la comunitat (Mas 2015).

Referències:

Echevarria C, Brewin K, Horobin H, Bryant A, Corbett S, Steer J, Bourke S. Early Supported Discharge/Hospital at Home for acute exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: a review and meta-analysis. COPD 2016;Feb 8:1-11.

Ricauda NA, Tibaldi V, Leff B, Scarafiotti MD, Marinello R, Zanocchi M, Molaschi M. Substitutive “Hospital at Home” versus inpatient care of elderly patients with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. A prospective Randomized Controlled Trial. J Am Geriatr Soc 2008;56:493-500.

Mas MÀ, Santaeugènia S. Hospitalización domiciliaria en el paciente anciano: revisión de la evidencia y oportunidades de la geriatría. Rev Esp Geriatr Gerontol 2015;50(1):26-34.

 

Tags: , ,