Esther Roquer

Esther Roquer

- Metgessa especialista en geriatria al Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
- Médico especialista en geriatria, Hospital universitario Sant Joan de Reus.
Esther Roquer

L’últim número de la revista New England Journal of Medicine presenta un article de revisió sobre el maltractament en les persones d’edat avançada.

L’article fa una revisió exhaustiva dels diferents tipus definits de maltractament, els factors de risc, el seu impacte així com eines de detecció i mecanismes d’actuació. Comença donat dades sobre prevalença a diferents entorns (referint-se una prevalença global entorn a un 10%) i explicant que les primeres referencies al tema a la bibliografia mèdica daten dels anys 70 tot i ser, sens dubte, un problema molt antic. El consens en el diagnòstic (que s’assoleix en els últims 10 anys) defineix l’abús en el vell en 5 grans grups: maltractament físic, abús psicològic o verbal, abús sexual, explotació econòmica i negligència en la cura de la persona. En quan als factor de risc els estudis analitzats descriuen a les dones d’edat avançada com el principal grup de risc , especialment les de menor edat , sembla que per la convivència habitual de les persones més joves amb els grups que sovint es descriuen com origen del abús, marits/mullers i fills. També presenten major risc de patir abús les persones d’edat avançada amb un major grau de deterior funcional i cognitiu. Analitzats de manera especifica els diferents tipus d’abús, la demència resulta èsser un risc independent per patir abús econòmic. En quant a les seqüeles d’un maltractament a part de les més evidents com les lesions físiques i un augment significatiu de mort, es destaca l’elevada freqüència d’aparició de símptomes anímics tals com depressió i ansietat. Finalment s’analitzen les diferents eines d’avaluació davant una sospita de maltractament i les possibles intervencions a realitzar. En quant a la detecció d’un abús es diferencien diverses estratègies depenent del tipus d’abús que es sospita.

L’article explica que tot i ser el tipus de maltractament més visibles, no existeixen lesions físiques especifiques de maltractament en adults tot i que algunes lesions ens poden fer sospitar, tals com bufetades a la cara, morats al braç dret , tors, glutis i zona lumbar. L’abús verbal i psicològic pot ser un indicador d’altres tipus d’abús i es pot sospitar davant situacions de trastorns de l’ànim de difícil control tot i diferents tractaments.

A destacar que recents estudis situen el maltractament econòmic com la forma predominant d’abús en el vell, essent però difícil de detectar i sovint els professionals arriben tard en la detecció, quan els recursos financers del ancià s’han reduït dràsticament. Per últim, es descriuen possibles intervencions a realitzar en cas de detectar abús. L’article posa èmfasi en l’absència d’estudis aleatoritzats i controlats que hagin analitzat diferents estratègies d’actuació en la pràctica mèdica diària pel que les recomanacions es basen en anys d’experiència clínica, posant l’accent en la importància per part del clínic de saber reconèixer i identificar indicis de maltractament i conèixer els recursos d’ajuda dels que disposa en el seu entorn de cara a una ràpida derivació als recurs adequat per una avaluació i intervenció coordinada i multidisciplinar.

Comentari: 

Tot i ser un article de revisió, sens dubte he cregut interessant presentar-lo al bloc ja que les diferents formes de maltractament al vell són una situació de gran transcendència i impacte, amb una prevalença gens menyspreable i de la que els facultatius precisem aprofundir en el nostres coneixements de cara a millorar les eines que ens ajudin a fer una ràpida detecció i una actuació coordinada amb els professionals de les altres disciplines involucrats. Que en penseu?

Referència:

Elder Abuse. M.S. Lachs and K.A. Pillemer. N Engl J Med 2015; 373:1947-1956.

 

 

Tags: ,