Esther Roquer

- Metgessa especialista en geriatria al Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
- Médico especialista en geriatria, Hospital universitario Sant Joan de Reus.
Esther Roquer

Aquesta setmana a #Geribloc Cristina Arnal, resident de quart any de geriatria del Hospital Vall d'Hebrón, ens presenta un article que analitza el desenvolupament d'un índex de fragilitat electrònic en base a dades recollides de manera habitual a les consultes d'Atenció Primària.

La fragilitat és una de les expressions de l'envelliment de la població, i la gent gran amb fragilitat tenen major risc d'esdeveniments adversos incloent discapacitat, hospitalització, institucionalització i mort. Les guies internacionals recomanen identificar-la de manera rutinària per proporcionar tractament basat en l'evidència, però en l'actualitat les eines de què disposem requereixen recursos addicionals.
L'objectiu d'aquest estudi publicat online a la revista Age and Aging al març de 2016 va ser desenvolupar i validar un índex de fragilitat electrònic (EFI) utilitzant dades recollides sistemàticament en les bases de dades d'atenció primària.
Per a això van realitzar un estudi de cohorts retrospectiu en el qual van incloure dades anònimes de pacients entre 65 i 95 anys inclosos en dues bases de dades dels registres electrònics de salut (ResearchOne i THIN) d'octubre de 2008 a octubre de 2013. Es van incloure un total de 931.541 pacients dels quals uns 400 mil provenien de la base de dades ResearchOne, que es va utilitzar per al desenvolupament de l'estudi i la validació interna; i uns 516.000 de la base de dades THIN, que es va utilitzar per a la validació externa.
Per al desenvolupament de l'índex de fragilitat van utilitzar el model de dèficit acumulat de fragilitat, codificant les variables i calculant mitjançant coeficients de regressió quals eren més prevalents amb l'edat; posteriorment un panell d'experts va construir l'EFI agrupant les variables en dèficits, obtenint un total de 36 dèficits. Els pacients amb una puntuació entre 0-0,12 es van definir com sans,> 0,12-0,24 fragilitat lleu, 0,24-0,36 fragilitat moderada i> 0.36 fragilitat severa.
En el procés de validació interna i externa dels principals resultats mesurats van ser: 1) mortalitat per qualsevol causa, 2) hospitalització i 3) institucionalització, mesurats en 1, 3 i 5 anys.
Les puntuacions mitjanes de l'EFI van ser 0.15 per a les cohorts de validació interna i externa, sent una mica més elevada en les dones i augmentant amb l'edat. En ambdues cohorts la prevalença de fragilitat va ser similar, i el risc de mortalitat, hospitalització i institucionalització augmentava en aquells pacients amb lleu, moderada i severa fragilitat als 1, 3 i 5 anys, comparat amb els sans. A qualsevol edat, aquells amb major fragilitat tenien menor expectativa de vida.

Comentari:
Com a punts claus de l'article resulta interessant la idea de desenvolupar un índex electrònic de fragilitat, amb variables que són fàcils de recollir en el dia a dia d'una consulta d'Atenció Primària, que permeti identificar als pacients en risc d'una forma primerenca per a realitzar intervencions i planificar les necessitats de salut dels mateixos precoçment.

Referència:

Clegg A, Bates C, Young J, Ryan R, Nichols L, Ann Teale E, Mohammed MA, Parry J, Marshall. Development and validation of an electronic fraility index using routine primary care electronic health record data. Age Aging 2016;45: 353-360.

 

Tags: , ,