Daniel Colprim

Metge Geriatre at Hospital Comarcal d'Amposta
Metge de la unitat de mitja estada polivalent del Hospital Comarcal d'Amposta.Doctor per la UAB, sobre transicions assistencials i trasllats potencialment evitables des de centres d'atenció intermèdia als hospital d'aguts. Redactor del #GeribloC
Daniel Colprim

L’any 2014 la nostra companya del bloc Ingrid Bullich ens presentava la primera publicació de l’estudi Inter-Frail  que buscava mitjançant una enquesta per correu postal detectar el pacients fràgils de la comunitat. (http://scgig.cat/deteccio-fragilitat-persones-grans-viuen-comunitat/)

Aquest es va realitzar durant un període de 22 mesos, entre el 2011 i 2012,  a persones entre 70 i 84 anys (n=17273) de dues comunitats de la Toscana. Mitjançant una simple enquesta d’onze preguntes: 10 relacionades amb la fragilitat i 1 que avaluava la discapacitat. I després d'una valoració concurrent mitjançant una avaluació integral a domicili d'un primer grup (n=1139), determinaren amb una sensibilitat del 71% i una especificitat del 58% que un 37% del total presentaven un Fenotip Físic de Fragilitat (FFF). També objectivaren que la pregunta que avaluava la discapacitat tenia una sensitivitat del 81% i un 94% d'especificitat.

El passat mes de Juliol es publicava a la revista Age and Ageing el seguiment longitudinal d’aquests pacients durant un any després de respondre el qüestionari. Els autors mitjançant les bases de dades administratives,  valoraren els següents Estats Negatius de Salut (ENS): 1) mortalitat, 2) accés a urgències, 3) hospitalització i 4) admissió a unitats de llarga estada.

Per això diferenciaren la mostra en 4 grups: 1) No responedors de l'enquesta ,2) responedors amb discapacitat (RD) 3) responedors positius per FFF (RP) , i 4) responedors negatius per FFF (RN).  Mitjançant l'anàlisi de regressió de COX,  observen que les persones detectades com RP  tenen una Hazzard Ratio superior de ENS respecte a les del grup RN; així tot, els que tenen més impacte en els ENS són els del grup que presenten discapacitat (RD).

Els autors també aprofiten l'article per fer un nou anàlisi de dels ítems de fragilitat, on milloren la sensitivitat fins al 75% i especificitat fins al 69% amb només 6 ítems.

Què  podem concloure de l'article?:

-La nova versió de 6 ítems del qüestionari del estudi Inter-Frail  pot detectar la fragilitat en persones de la comunitat sense discapacitat amb una sensibilitat del 75% i especificitat del 69%.

-Un simple qüestionari ens pot ajudar a predir el risc de ENS de la gent gran.

-Obre la porta a poder dirigir intervencions per a prevenció d'estats negatius de salut en pacients fràgils sense discapacitat de la comunitat.

 

No sé si d'aquí uns anys encara utilitzarem el correu postal,  però estic segur que en un futur, no molt llunyà, s'utilitzaran mètodes de cribratge  dels estats de salut mitjançant el nostre smartphone.  Potser aquests ens introduiran en algun programa de prevenció de la fragilitat o de la discapacitat! Caldrà seguir l'evolució del projecte Inter-Frail.

Podeu trobar l'article en el següent enllaç: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27013497

 

@danicolprim

 

Tags: , ,