post MAS fotoLa revista JAMA Surg ha publicat recentment un article original que aporta evidència en la relació entre valoració geriàtrico-anastèsica preoperatòria i conseqüències postquirúrgiques en malalts d’edat avançada sotmesos a cirurgia electiva, o el qué és el mateix, avaluació del risc prequirúrgic introduint les diferents dimensions geriàtriques. Es tracta d’un treball dissenyat per a definir un model predictiu d’esdeveniments adversos en malalts grans abans de cirurgia no urgent de moderat/alt risc, que s’ha fet agafant una mostra de 275 pacients majors de 65 anys consecutivament atesos per un servei de cirurgia d’un hospital terciari a Corea del Sud. Es definí la mortalitat per totes les causes a l’any com a variable principal. Es considaren altres variables secundàries: complicacions postquirúrgiques (com ara pneumònia, infecció urinària, delirium, TEP i ingrés no programat a UCI), durada de l’estada hospitalària i alta a residència.

En el seguiment, la mediana de mortalitat fou de 13,3 %; 10,5% dels pacients experimentaren com a mínim 1 complicació i un 8,7% foren donats d’alta a residències. S’associaren amb mortalitat: malaltia maligna, hipoalbuminèmia, i també Index de Charlson elevat, dependència en activitats bàsiques i en instrumentals, demència, risc de delirium, circumferència braquial curta i malnutrició. Aquests ítems es varen usar posteriorment en el desenvolupament d’un model multidimensional anomenat de fragilitat que prediu la mortalitat per totes les causes millor que la que la American Society of Anesthesiologists classification (àrea sota la corba 0,821 vs 0,647; p 0,01; sensibilitat 84%, especificitat 69,2%, això posant 5 com a punt de tall). Pacients amb puntuació >5 presentaren un elevat risc de mortalitat postoperatòria (hazard ratio, 9,01; 95% CI, 2,15-37,78; P =0,003) i medianes d’estades postquirúrgiques més altes 9 (5-15) dies vs 6 (3-9) dies; p <0,001).

Comentari:

Aquest model multidimensional anomenat de fragilitat (tot i que inclou variables que van més enllà d’aquest terme, com ara comorbilitat i discapacitat), s’ha mostrat més útil que els mètodes convencionals d’avaluació anestèsica. Aquest treball està en la línia dels treballs de consens d’experts de diferents societats d’anestesiologia i geriatria en avaluació perioperatòria en el malalt d’edat avançada, que parlen de la importància d’incloure aspectes multidimensionals en l’avaluació del risc de complicacions posteriors a cirurgia programada. Algunes eines inclouen aspectes específics de fragilitat i altres, com aquesta, barregen també aspectes de discapacitat i altres condicions geriàtriques específiques que comporten major risc d’evolució desfavorable en relació al perfil de pacient.

 

Referències:      

Kim SW, Han HS, Jung HW, Kim KI, Hwang DW, Kang SB, Kim CH. Multidimensional frailty score for the prediction of postoperative mortality risk. JAMA Surg 2014;149(7):633-40. doi: 10.1001/jamasurg.2014.241. Link:http://archsurg.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1867407

Rojo Sanchis A, Mas Bergas MÀ, Fontecha Gómez B, Llobera Estrany J, Castillo Monsegur J, Sabaté Tenas S, Llubià Maristany C, Sierra Arnedo P. Guia de valoració preoperatoria en el pacient de edat avançada. Societats catalanes d’Anestesiologia i Geriatria (SCARTD y SCGiG) 2011. Disponible ahttp://www.scartd.org/sap/gpc/edatavancada/PreoperatoriEdatAvancada.pdf(accedit 12/10/2014 vía www.scartd.org, en versió catalana i castellana).

 

Tags: ,