Quina és la relació entre fragilitat i polifarmàcia?

Geribloc
04/05/2022

La fragilitat i els esdeveniments adversos de medicaments (reaccions adverses-RAM, mala adherència o errors de medicació) augmenten el risc de resultats adversos com a ingressos hospitalaris i morts entre la gent gran. La relació entre aquestes dues situacions és poc establerta. Un estudi va demostrar que la fragilitat era predictora de més RAM i no només el nombre de medicaments. Com més fragilitat, hi havia un risc més gran de prescripció potencialment inapropiada (PPI) i d'experimentar almenys una RAM durant l'ingrés. També va demostrar que els pacients que prenien més de 6 fàrmacs tenien tres vegades més risc de PPI, però no augmentava el risc de RAM.

Aquest article ressalta la importància d'investigar la relació de la fragilitat amb els esdeveniments adversos de medicaments, independentment de la polifarmàcia.

Es va desenvolupar un subestudi, multicèntric prospectiu de cohorts (cohort PRIME) del Regne Unit, amb seguiment a 8 setmanes de l'alta hospitalària. Van recollir dades sobre esdeveniments adversos de medicaments i fragilitat (segons el Frailty index – FI). Es van incloure un total de 1.280 més grans de 65 anys, amb una mitjana d'edat de 82 anys (IQR 75.5-86.9), el 58% dones. La població de l'estudi tenia un alt índex de comorbiditat (Charlson ≥2 al 52%) que es relacionava amb el nombre de medicaments a l'alta. Hi va haver una mitjana de 2 canvis de medicació per participant durant l'ingrés, amb una estada mitjana de 1 setmana (7, IQR 3-14 dies). 446 pacients (40%) eren fràgils (FI 0-0.44).

D'un total de 1.112 pacients, 413 (37%) van presentar esdeveniments adversos de medicaments les 8 setmanes de seguiment, el 52% d'aquests esdeveniments eren prevenibles. L'ús de serveis de salut va ser necessari a 328 (29%) dels pacients. Aquells que van necessitar atenció eren dones, grans, amb més polifarmàcia i més fràgils. L'ús de serveis de salut relacionat amb esdeveniments adversos de medicaments es va relacionar amb la fragilitat i va tenir una associació estadísticament significativa (OR 10.06, 95% CI 2.06-49.26, p=0.004), independentment de gènere, edat o nombre de medicaments. A més, amb l'augment de la fragilitat o el nombre de medicaments incrementa la probabilitat d'esdeveniments adversos entre 0.2-0.4.

Conclusions:

Aquest estudi va demostrar que la fragilitat és un predictor independent d'ús de serveis sanitaris secundari a esdeveniments adversos de medicaments a les 8 setmanes a l'alta, independentment de la polifarmàcia.

Comentaris:

És important destacar que és una cohort amb un gran nombre de participants, multicèntric i prospectiu. En contra, tenim que és un estudi observacional i sense grup control i l'índex de fragilitat es va determinar a posteriori amb revisió de la història clínica per la qual cosa els resultats poden tenir biaixos.

S'ha demostrat en múltiples estudis l'associació entre la fragilitat amb esdeveniments adversos en salut com ara la mortalitat, la discapacitat, el risc d'institucionalització, etc. No obstant això, hi ha menys estudis que demostrin la relació entre la fragilitat i la polifarmàcia o els esdeveniments relacionats amb medicaments, destacant la importància de fer un enfocament integral per al maneig de la fragilitat que comprengui no només la intervenció física o nutricional, sinó també la valoració de la medicació com a pilar d'aquesta intervenció.

 

Referència: Jennifer M Stevenson, Nikesh Parekh, Kia-Chong Chua, J Graham Davies, Rebekah Schiff, Chakravarthi Rajkumar, Khalid Ali, A multi-centre cohort study on healthcare use due to medication-related harm: the role of frailty and polypharmacy, Age and Ageing, Volume 51, Issue 3, March 2022, afac054, https://doi.org/10.1093/ageing/afac054

 

Mónica Zuleta Barco 

Resident 4art Geriatría

Hospital Universitari Vall d’Hebron