Què hi diuen les guies de pràctica clínica en la prescripció adequada dels hipolipemiants en les persones grans?

Geribloc
26/02/2020

No fa falta  que  comenti  la evidència que  ha mostrat el tractament farmacològic amb estatines conjuntament amb les intervencions en els hàbits de salut  per a la disminució del impacte de la malaltia cardiovascular.  Aquesta  s’ha demostrat amb gran evidència fins als 75 anys,  i s’estén  fins als 85 anys.  Aportant més beneficis que riscos, sobretot en la prevenció secundària. Malauradament, l’ús dels hipolipemiants que tenen un efecte a llarg termini,  poden tenir un benefici més que qüestionable les persones grans que es troben en una situació de deteriorament del seu estat general o de complexitat clínica. Deixant de banda que aquest perfil de pacients són exclosos de forma sistemàtica dels estudis.  Ja que les prioritats del tractament canvien i l’expectativa de vida disminueix per una banda, i per l’altre, els riscos d’afectes adversos augmenta degut als canvis farmacodinàmics i farmacocinètics, la polifarmàcia i multimorbilitat.

Les estatines són unes de les medicacions més freqüents en les persones grans, s’estima que entre un 18 i 45% en prenen. De la mateixa manera és un fàrmac  que genera dubtes del seu benefici en les persones grans, sobretot en les més fràgils, i en situació de malaltia avançada o final de vida. Els estudis qualitatius han mostrat que són un grup farmacològic susceptible de deprescripció valorat tant per els professionals assistencials com el pacients.  Així tot, massa sovint es continuen administrant fins al final de la vida.  

La literatura evidencia que els professionals assistencials no ens sentim habitualment segurs per a retirar la medicació en fases avançades, sobretot si aquesta és de prevenció cardiovascular. Un dels principals motius que s’al·leguen, i en raó, és la falta de recomanacions en la seva deprescripció en les guies de pràctica clínica.

Us presento un article publicat recentment al Journal of American Geriatrics Society (JAGS), on  els autors A. Van der Ploeg Milly i col·laboradors  es plantegen buscar les recomanacions de la discontinuïtat del tractament amb estatines  en pacients grans.

L’estudi es tracta d’una recerca sistemàtica als principals cercadors bibliogràfics. On  seleccionen guies de pràctica clínica en el tractament amb estatines  publicades entre el Gener 2009 i Abril del 2019.  La metodologia de les guies es va valorar mitjançant l’instrument AGREE II. De la recerca inicial, arriben a valorar un total de 33 guies internacionals. D’aquestes,  només 18 (55%) proporcionen recomanacions per la discontinuïtat de les estatines aplicables a la gent gran. Diferencien dos grups principals de recomanacions: Un relacionat amb la intolerància (18 guies): símptomes musculars, toxicitat hepàtica, o contraindicació. I el segon relacionat amb l’estat de salut dels pacient (3 guies): Expectativa de vida limitada, multimorbilitat, fragilitat i deteriorament funcional. Totes aquestes son recomanacions. Només una guia, la de la societat Japonesa d’arteriosclerosis,  recomanava iniciar la prevenció primària si la supervivència esperada és superior als 3 anys.  I només la guia publicada l’any 2018 per la Cardiology/American Heart Association, suggeria  valorar la supressió de les estatines, en aquells pacients considerats fràgils o en deteriorament funcional sever.

Per tant, tot i que sembla evident la retirada d’aquest fàrmac en pacients en situació de malaltia avançada o fragilitat. La literatura,  i sobretot les guies de pràctica clínica encara no són prou clarificadores al respecte, i només algunes d’aquestes donen algunes recomanacions. A la llum d’aquesta revisió sistemàtica, es mostra la necessitat  d’estudis aleatoritzats i controlats, que ens suportin un fet és evident en el dia a dia assistencial. La deprescripció dels hipolipemiants en situacions d’alta comorbilitat, fragilitat avançada i situacions de final de vida.

Podreu trobar l’article sencer en el següent enllaç:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jgs.16219

  

Referència: Van der Ploeg, M. A., Floriani, C., Achterberg, W. P., Bogaerts, J. M., Gussekloo, J., Mooijaart, S. P., ... & Drewes, Y. M. (2020). Recommendations for (Discontinuation of) Statin Treatment in Older Adults: Review of Guidelines. Journal of the American Geriatrics Society, 68(2), 417-425.

  

Daniel Colprim Galceran

Metge Geriatre

Hospital de la Santa Creu  Jesús-Tortosa

Twitter: @dani_colprim

D/E: daniel.colprim@saluttortosa.cat