Fragilitat i Sarcopènia en geriatria: Quina és la problemàtica nutricional ?.

Geribloc
13/11/2019

L’estudi que presentem avui té com a objectiu analitzar la problemàtica relacionada amb la fragilitat i la sarcopènia en persones d’edat avançada.

Es tracta d’un estudi basat en la revisió bibliogràfica de les característiques de la fragilitat i la sarcopènia així com el diagnòstic del tractament nutricional.

Els resultats van objectivar que la fragilitat és un síndrome geriàtric que pot identificar-se si s’acompleixen mínim tres dels següents criteris: pèrdua de pes:  superior a 4’5kg en l’últim any sempre que no sigui derivada aquesta pèrdua de la realització de dieta o exercici. Esgotament: On mitjançant dues preguntes de l’escala de depressió del CES-D el professional pot saber amb quina freqüència s’ha sentit esgotada. Activitat física reduïda: valorada mitjançant la versió curta  del Minessotta Leisure Time Activity Questionnare validat en espanyol identificant criteris segons sexe. Velocitat de la marxa lenta: Tenint en conte per avaluar aquest criteri el temps que es triga en recorre una distància de 4’6m en funció del gènere i l’alçada i per finalitzar la Pressió de la mà disminuïda: estratificada per gènere e IMC en quartils .

També fa present que la sarcopènia és una malaltia muscular que es  caracteritza per una massa muscular baixa i una força muscular reduïda com a determinants principals. Aquestes condicions poden veure’s beneficiades per un consum adequat de proteïnes ( 1-1’5g/Kg/dia), una activitat física amb residència regular.

Aquesta investigació evidència la vital importància de la identificació, prevenció, seguiment i tractament nutricional de la fragilitat i la sarcopènia, com a conseqüència de la seva elevada prevalença.

Fixa també com d’alta rellevància mantenir la integritat i minimitzar la pèrdua de massa muscular en adults grans i conclou ressaltant que un envelliment saludable inclou la realització de l’activitat física regular i cobertura de les necessitats proteiques.

Referencia:

López, B. P., Gómez, C. C., & Bermejo, L. L. (2019). Nutritional problematic related to frailty and sarcopenia in older. Nutricion hospitalaria36(Spec No3), 49-52.

 

Verònica Posa

Infermera Parc Sanitari Pere Virgili. Catsalut.

Twitter: @veronica_posa