Decisions alineades a les prioritats de pacients crònics: mesura d’experiència i de decisions compartides

Geribloc
15/10/2019

 

Un dels reptes de futur per a les persones amb múltiples condicions cròniques és que es garanteixi un atenció adequada i que es minimitzi la càrrega associada al fet de patir condicions cròniques. En aquest sentit, una línia de recerca emergent internacional planteja l’alineació de l’atenció amb les prioritats de les persones ateses. La hipòtesi de treball és que si centrem l’atenció en allò que volen els i les pacients (Atenció Centrada en Prioritats dels Pacients: ACPP) podem definir i obtenir uns objectius millors, minimitzant la càrrega associada a la cronicitat.
Presentem un assaig clínic no randomitzat dissenyat pel grup de Mary Tinetti a EUA, orientat a avaluar si l’ACPP per clínics d’Atenció Primària s’orienta millor a objectius de cada individu i a menys càrrega de cronicitat. Es varen incloure 366 persones majors de 65 anys que tenien tres o més condicions cròniques (163 reberen atenció per professionals entrenats en ACPP; 203 reberen atenció per professionals amb l’esquema habitual), seguits durant 9 mesos. 
La intervenció d’ACPP consistia en:
-Procés individual de presa de decisions amb el pacient.
-Identificació de prioritats de salut (destacant objectius de salut específics i preferències d’atenció).
-Pràctica dels clínics orientada a cobrir les prioritats d’atenció.
Es van mesurar: a. Variables qualitatives reportades pels pacients: de percepció de presa de decisions compartida i d’assoliment d’objectius marcats, a més de càrrega de tractament; b. Informació de la història clínica electrònica sobre decisions, medicació i recomanacions sanitàries donades, i proves i derivacions demanades i evitades.
Els resultats de la intervenció foren: a. respecte les variables reportades pel pacient: hi va haver una reducció significativa de la mesura de càrrega, sense diferències en la percepció de millor presa de decisions; b. Respecte les decisions registrades en història clínica: hi va haver una augment de la medicació retirada i una reducció en les recomanacions sanitàries donades (com ara dietes estrictes o controls rigorosos de factors de risc cardiovascular), a més d’una reducció en les proves demanades. 
 
Conclusions
Aquest treball es un exemple d’atenció centrada en la persona en cronicitat, feta amb protocols d’identificació de prioritats dels pacients i de presa de decisions orientada a aquestes prioritats. La intervenció és factible i efectiva a l’hora de reduir la càrrega del pacient i de definir objectius d’atenció individualitzats.
Referència                                                                                                                                                      Tinetti ME, Naik AD, Dindo L, Costello DM, Esterson J, Geda M, Rosen J, Hernandez-Bigos K, Smith CD, Ouellet GM, Kang G, Lee y, Blaum C. Association of Patient Priorities–Aligned Decision-Making With Patient Outcomes and Ambulatory Health Care Burden Among Older Adults With Multiple Chronic Conditions A Nonrandomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2019, doi:10.1001/jamainternmed.2019.4235.
Miquel À. Mas
Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut
Twitter: @DrMqAgMas

Un dels reptes de futur per a les persones amb múltiples condicions cròniques és que es garanteixi un atenció adequada i que es minimitzi la càrrega associada al fet de patir condicions cròniques. En aquest sentit, una línia de recerca emergent internacional planteja l’alineació de l’atenció amb les prioritats de les persones ateses. La hipòtesi de treball és que si centrem l’atenció en allò que volen els i les pacients (Atenció Centrada en Prioritats dels Pacients: ACPP) podem definir i obtenir uns objectius millors, minimitzant la càrrega associada a la cronicitat.

Presentem un assaig clínic no randomitzat dissenyat pel grup de Mary Tinetti a EUA, orientat a avaluar si l’ACPP per clínics d’Atenció Primària s’orienta millor a objectius de cada individu i a menys càrrega de cronicitat. Es varen incloure 366 persones majors de 65 anys que tenien tres o més condicions cròniques (163 reberen atenció per professionals entrenats en ACPP; 203 reberen atenció per professionals amb l’esquema habitual), seguits durant 9 mesos. 

La intervenció d’ACPP consistia en:

  • Procés individual de presa de decisions amb el pacient.
  • Identificació de prioritats de salut (destacant objectius de salut específics i preferències d’atenció).
  • Pràctica dels clínics orientada a cobrir les prioritats d’atenció.

Es van mesurar: a. Variables qualitatives reportades pels pacients: de percepció de presa de decisions compartida i d’assoliment d’objectius marcats, a més de càrrega de tractament; b. Informació de la història clínica electrònica sobre decisions, medicació i recomanacions sanitàries donades, i proves i derivacions demanades i evitades.

Els resultats de la intervenció foren: a. respecte les variables reportades pel pacient: hi va haver una reducció significativa de la mesura de càrrega, sense diferències en la percepció de millor presa de decisions; b. Respecte les decisions registrades en història clínica: hi va haver una augment de la medicació retirada i una reducció en les recomanacions sanitàries donades (com ara dietes estrictes o controls rigorosos de factors de risc cardiovascular), a més d’una reducció en les proves demanades.  

Conclusions

 Aquest treball es un exemple d’atenció centrada en la persona en cronicitat, feta amb protocols d’identificació de prioritats dels pacients i de presa de decisions orientada a aquestes prioritats. La intervenció és factible i efectiva a l’hora de reduir la càrrega del pacient i de definir objectius d’atenció individualitzats.

Referència                                                                                                                                                      T

Tinetti ME, Naik AD, Dindo L, Costello DM, Esterson J, Geda M, Rosen J, Hernandez-Bigos K, Smith CD, Ouellet GM, Kang G, Lee y, Blaum C. Association of Patient Priorities–Aligned Decision-Making With Patient Outcomes and Ambulatory Health Care Burden Among Older Adults With Multiple Chronic Conditions A Nonrandomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2019, doi:10.1001/jamainternmed.2019.4235.

 

Miquel À. Mas

Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut

Twitter: @DrMqAgMas