Eines per detecció de fragilitat en entorns d'alta pressió assistencial.... útils?

Geribloc
05/06/2019

Autor: Nico Moron

L'augment de les persones grans que requereixen atenció urgent és un repte per a diferents sistemes de salut, l'enfocament clàssic centrat en la malaltia aguda és insuficient perquè no reconeix la vulnerabilitat de la gent gran que implica que s’infravalori el risc d’esdeveniments adversos en aquest grup. El VGI l'eina que ajuda a estimar el pronòstic i desenvolupar un pla d'atenció, però la seva utilització en ambients aguts amb alta pressió no és factible. Les diferents eines (ISAR...) han estat utilitzades per identificar els pacients en risc i determinar el pronòstic però aquests no tenen en compte la presència de síndrome geriàtrics. El 10-TaGA és una eina fàcil d'utilitzar i ràpida que avalua 10 dominis diferents i ha demostrat la precisió per identificar pacients fràgils en situacions d'emergència.

Es tracta d'un estudi prospectiu amb pacients amb patologia aguda o exacerbació de la patologia crònica, derivats a l'hospital de dia des d'urgències, atenció primària o domicili per evitar ingressos per valorar la seva capacitat predictiva sobre la pèrdua d'autonomia en un ABVD o ingrés hospitalari en els sis mesos següents a la valoració. Les principals derivacions eren infeccions, anèmia, dolor, ICC, DM o HTA, els pacients eren exclosos en una situació d’abordatge pal·liatiu exclusiu, amb dependència severa, aquells que requereixin ingrés hospitalari, cirurgia els últims 6 mesos o renuncia

Es passava l’ISAR i el 10-TaGA es va comptar amb l'estimació de risc del metge que deriva. Cada domini es va puntuar amb 0 (sense risc), 0,5 (moderat), 1 (greu), dividint la suma pel nombre de dominis. Puntuacions > 0,3 i 0,4 identifica amb precisió els pacients pre fràgils i fràgils. Durant el seguiment 29% va mostrar la pèrdua de l’autonomia en un ABVD i un 30% d'ingressos. Els metges que van derivar tendeixen a sobreestimar el risc d'ambdós esdeveniments. El 10-TaGA va mostrar bona precisió per predir la pèrdua d'ABVD i moderat per predir l'hospitalització. En comparació amb ISAR era més precís en ambdós resultats. Comparat amb FI-CGA (índex de fragilitat) va ser més precís detectar ingressos i quelcom menys precís per detectar la pèrdua d'autonomia.

És una eina fàcil d'utilitzar, ràpida i que no necessita formació i que proporciona una important informació pronòstica mitjançant la identificació de factors que tradicionalment no es tenen en compte, especialment en ambients d'alta pressió. En aquest estudi es demostra la superioritat del 10-TaGA sobre ISAR per a predir afeccions a la vegada que serveix de cribratge de síndromes geriàtrics.

No obstant això, la millor estratègia per determinar el pronòstic de pacients ancians segueix sent el VGI recolzat per una bona avaluació clínica. 10-TaGA Mostra una excel·lent capacitat (alta VPN) per detectar amb precisió aquells que no presenten el resultat advers el seu efecte és més feble (VPP baix) per detectar d'una manera valuosa patirà l'efecte advers en els següents sis mesos.

10-TaGA es pot utilitzar en serveis d'alta pressió d'assistència (urgències...). La identificació dels dèficits en diferents dominis funcionals pot ser essencial per determinar l'impacte de la patologia aguda, així com la capacitat de recuperació de la mateixa mentre s'obre una finestra a una gestió centrada en la personalització, més enllà del model Convencionals, i poden prevenir la progressió a la discapacitat.

Sembla que cada dia sigui més necessari disposar d'eines per a un ús ràpid i fàcil que permetin la identificació precoç de pacients fràgils en ambients com les urgències per tal de proporcionar la ubicació més adequada així com desenvolupar un pla de cures per evitar la progressió a la dependència d'ells.

10-Min Targeted Geriatric Assessment Predicts Disability and Hospitalization in Fast-Paced Acute Care Settings.Aliberti MJR1,2,3, Covinsky KE2,3, Apolinario D1, Smith AK2,3, Lee SJ2,3, Fortes-Filho SQ1, Melo JA1, Souza NPS4, Avelino-Silva TJ1, Jacob-Filho W1.J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2019 May 6

doi: 10.1093/gerona/glz109. [Epub ahead of print]