Grup de treball de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Memòria del grup

Descarregar (pdf-295KB)

Coordinació del grup

Funció de representar, dirigir i coordinar les accions del grup mitjançant la convocatòria de reunions.

Mª Pilar García Caselles

Secretaria

Realitzar les accions organitzatives que precisin cadascun dels actes realitzats pel grup (actes, convocatòries,...).

Isabel Arnau

Vocals

Intervenir activament seguint els acords de funcionament establerts.

Maria Empar Riu
Maria Pilar Garcia
Cristina Mayordomo
David Herrero
Gemma Porta
Francesc Riba
Lluis Espinosa

Justificació del grup de treball

En els darrers anys, la irrupció dels gèrmens multiresistents, i la necessitat de disminuir la pressió antibiòtica en general, fan que ens plantegem la necessitat de poder fer un abordatge de les infeccions a tots els nivells assistencials en l’abordatge del pacient ancià.

Concretament, l’entorn sociosanitari, com a part fonamental i integradora del contínuum assistencial entre recursos hospitalaris i domiciliaris, forma part de la cadena epidemiològica de les infeccions, i hi coincideixen diverses necessitats. La realitat evidencia que no és un nivell assistencial homogeni, ni en la tipologia de pacients atesos ni en les dotacions de personal, i al llarg dels darrers anys n’ha augmentat la complexitat clínica.

Hi ha poques directius que abordin el maneig de les infeccions als sociosanitaris i s’acaben adoptant mesures pròpies dels Hospitals d’aguts sense tenir en compte les particularitats sociosanitàries.

Per això constatem una creixent necessitat de consens i treball conjunt des de l’àmbit Sociosanitari en referència al maneig i prevenció de pacients afectes de malalties infeccioses a fi de millorar l’atenció a la població que atenem i millorar la coordinació amb l’atenció hospitalària d’aguts.

Missió

Identificar, contrastar, consensuar i recomanar mesures d’aplicació en presència de pacients amb processos infecciosos en l’àmbit de la Geriatria, incloent els centres Sociosanitaris i resta de nivells assistencials, per un grup de professionals experts en geriatria i malalties infeccioses, amb representativitat àmplia en el territori.

Objectius

Objectiu general

Objectius específics

Objectius formatius

Objectius de recerca

Reunions

El contacte entre els membres del grup podrà ser immediat i continuat mitjançant grups d’aplicacions de telefonia mòbil.

Les trobades en reunions de treball es realitzaran de dues formes:

Es realitzarà com a mínim una reunió presencial anual.

Fonts de finançament

El grup no preveu finançament directe per a la seva activitat, sortint la dedicació de temps personal dels components del grup.

Tot i així, el grup és lliure de buscar subvencions i beques per a la realització d’estudis i treballs que cregui necessaris.

UA-143153173-1