Download “MEMORIA-GTMIG-1-1.pdf” MEMORIA-GTMIG-1-1.pdf – Downloaded 214 times – 293 KB

1) Justificació del Grup de Treball

En els darrers anys, la irrupció dels gèrmens multiresistents, i la necessitat de disminuir la pressió antibiòtica en general, fan que ens plantegem la necessitat de poder fer un abordatge de les infeccions a tots els nivells assistencials en l’abordatge del pacient ancià.

Concretament, l’entorn sociosanitari, com a part fonamental i integradora del contínuum assistencial entre recursos hospitalaris i domiciliaris, forma part de la cadena epidemiològica de les infeccions, i hi coincideixen diverses necessitats. La realitat evidencia que no és un nivell assistencial homogeni, ni en la tipologia de pacients atesos ni en les dotacions de personal, i al llarg dels darrers anys n’ha augmentat la complexitat clínica.

Hi ha poques directius que abordin el maneig de les infeccions als sociosanitaris i s’acaben adoptant mesures pròpies dels Hospitals d’aguts sense tenir en compte les particularitats sociosanitàries.

Per això constatem una creixent necessitat de consens i treball conjunt des de l’àmbit Sociosanitari en referència al maneig i prevenció de pacients afectes de malalties infeccioses a fi de millorar l’atenció a la població que atenem i millorar la coordinació amb l’atenció hospitalària d’aguts.

2) Missió

Identificar, contrastar, consensuar i recomanar mesures d’aplicació en presència de pacients amb processos infecciosos en l’àmbit de la Geriatria, incloent els centres Sociosanitaris i resta de nivells assistencials, per un grup de professionals experts en geriatria i malalties infeccioses, amb representativitat àmplia en el territori.

3) Objectius. Objectiu general:

 Donar resposta fonamentada i coordinada a les necessitats i reptes d’atenció sanitària de pacients ancians afectats per processos infecciosos al territori.

Objectius específics

 Promoure consensos basats en evidència científica sobre les millors actuacions i pràctiques sanitàries referent a infeccions en l’entorn sociosanitari, així com a altres nivells assistencials.

 Realitzar recomanacions que siguin d’aplicabilitat, i en la mesura del possible d’implementació universal principalment en l’entorn sociosanitari de tot el territori, seguint el principi de justícia sobre els principals aspectes del maneig de pacients amb malalties infeccioses: perfils de pacients i sostres terapèutics, mesures d’aïllament i gestió de multiresistents, relacions de suport amb els hospitals i accés a antibiòtics, polítiques d’antibiòtics pròpies

 Estimular la implementació de comissions de malalties infeccioses als centres sociosanitaris per consolidar la bona praxis preventiva i terapèutica, basada en la tecnologia geriàtrica, i afavorir el seguiment epidemiològic de les infeccions en els centres

 Estimular a la cohesió de l’entorn d’atenció sociosanitària i d’aguts a través de consensos en el marc de les malalties infeccioses, mitjançant la integració de les comissions sociosanitàries a la xarxa hospitalària.

Objectius formatius:

 Generar documents de consens segons l’evidència científica en les infeccions en Geriatria, i principalment a les de l’àmbit sociosanitari

 Fer difusió del material de consens a cadascun dels centres, per afavorir des de la creació de comissions de malalties infeccioses sociosanitàries, fins a la generació de política d’antibiòtics adaptada a cada centre.

Objectius de recerca:

 Confeccionar tots els estudis necessaris per assolir l’evidència científica en el nostre entorn sociosanitari i poder consensuar i recomanar segons els mateixos.

 Generar estudis multicèntrics dels diversos aspectes de les infeccions dins l’àmbit sociosanitari.

 Promocionar la col·laboració entre societats científiques implicades en el control de les infeccions (SCMIMF, SCMI), i participar en els diferents actes, jornades, congressos que se’n puguin derivar.

4) Components del Grup i funcions:

Coordinadora: funció de representar, dirigir i coordinar les accions del grup mitjançant la convocatòria de reunions.

Coordinadora: Mª Pilar García Caselles

Secretariat: realitzar les accions organitzatives que precisin cadascun dels actes realitzats pel grup (actes, convocatòries,...).

Secretari: Isabel Arnau

Vocals: intervenir activament seguint els acords de funcionament establerts.

Vocals: Maria Empar Riu, Maria Pilar Garcia, Cristina Mayordomo, David Herrero, Gemma Porta, Francesc Riba i Lluis Espinosa.

5) Reunions:

El contacte entre els membres del grup podrà ser immediat i continuat mitjançant grups d’aplicacions de telefonia mòbil.

Les trobades en reunions de treball es realitzaran de dues formes:

No presencial: contacte via videoconferència en data i hora assenyalada.

Presencial: de forma rotatòria a cadascun dels centres integrants del grup.

Es realitzarà com a mínim una reunió presencial anual.

6) Fonts de finançament:

El grup no preveu finançament directe per a la seva activitat, sortint la dedicació de temps personal dels components del grup.

Tot i així, el grup és lliure de buscar subvencions i beques per a la realització d’estudis i treballs que cregui necessaris.