Miquel Àngel Mas

Integrated care to older people at Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Catalonia, Europe
Miquel Àngel Mas

En aquest bloc són diverses les entrades que han parlat de l’atenció de les persones grans en les seves transicions entre nivells assistencials. Molta de l’evidència disponible es centra en intervencions per assegurar el continuum d’atenció, sobretot entre l’hospital i la comunitat, a partir de treballs que potencien la comunicació de la informació i que desenvolupen intervencions postalta. No són molt freqüents, en canvi, els treballs centrats en l’experiència o les vivències d’una etapa en què sovint hi ha limitacions transitòries de la capacitat de mantenir les capacitats de la vida diària (com ara l’autocura o determinats rols sociofamiliars entre d’altres).

Presentem un treball publicat a la revista Geriatric Nurse centrat en els reptes que descriuen un grup de pacients diabètics a partir de l’experiència viscuda després d’un ingrés hospitalari. Es tracta d’una recerca qualitativa (usant tècniques inductives d’anàlisi de continguts) que recull respostes obertes de pacients, a partir d’entrevistes telefòniques fetes durant 30 dies de seguiment de la fase transicional, en dos moments: al 7è dia (67 pacients) i al 30è dia (55 pacients) postalta.

Els principals temes identificats foren:

a. “El dia a dia és molt complicat” (referint-se a aspectes com la pèrdua d’autonomia o de mobilitat, l’accés als controls sanitaris ambulatoris o la compra de medicaments)

b. “La reorganització de l’atenció a casa és complexa” (referint-se a l’impacte que te la nova situació en la resta de membres de la família, tant si la persona era cuidadora d’una altra i no pot fer-ho, com si ha de rebre nous suports dels familiars que fins ara no calien)

c. “La vida és molt difícil” (referint-se a la repercussió psicològica del nou estat en forma d’incerteses, inseguretats o ansietat de nova aparició per la situació transitòria de major risc de complicacions).

d. “El maneig dels problemes de salut es complica” (referint-se no només al que costa controlar la patologia de base, sinó també als canvis en polifarmàcia i en les dificultats de compliment, entre d’altres).

Conclusió:

Aquesta aproximació qualitativa de les transicions, centrada en el pacient i el seu entorn, ens fa pensar en què potser el focus que fins ara teníem posat en objectius del sistema, com ara els reingressos, no acaba de capturar objectius de qualitat que importen més a les persones, provinents de la complexa interacció entre vivències personals, impacte familiar i importància de factors socials vitals de les persones amb condicions cròniques complexes.

Referència:

La Manna JB, Bushy A, Gammonley D. Post-hospitalization experiences of older adults diagnosed with diabetes: "It was daunting!". Geriatr Nurs 2018;39(1):103-11.

 

Tags: ,