Esther Roquer

- Metgessa especialista en geriatria al Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
- Médico especialista en geriatria, Hospital universitario Sant Joan de Reus.
Esther Roquer

Les transicions assistencials, principalment entre els hospitals i els domicilis, són punts crítics en l’atenció als pacients pluripatològics d’edat avançada. En aquests canvis de nivell assistencial és àmpliament conegut els riscos derivats d’una falta de coordinació i contínuum assistencial així com problemes derivats dels canvis de tractament. Per minimitzar aquests riscos d’uns anys cap aquí els  sistemes de salut de diversos països han posat en marxa estratègies i programes de gestió de casos i coordinació en les transicions assistencials, amb bons resultats d’efectivitat clínica en la majoria dels casos.

L’estudi que us presento avui és una revisió sistemàtica de l’evidència sobre l’impacte en mortalitat, reingressos, visites a urgències i qualitat de vida que els programades de transicion assistencial  tenen en els pacients d’edat avançada pluripatològics. L’article es titula Impact of transicional care services for chronically ill older patients: a systematic evidence review i es publicà online aquest  Abril al Journal of the American Geriatric society

L’article analitza 92 estudis, tots ells assajos clínics randomitzats, de diferents països, 38 europeus, 7 dels quals espanyols. Tots ells eren estudis en pacients majors de 65 anys amb més d’una patologia crònica o considerats geriàtrics o amb fragilitat i polimedicació. Totes els programes inclosos tenien en comú el estar dirigits a proporcionar una coordinació internivells i continuïtat de cures, el seguiment estava estructurat i organitzat prèviament i es realitzava com a mínim una visita al pacient en els 30 dies després del alta hospitalària. L’edat mitjana dels pacients inclosos als estudis era de 74 anys i la majoria de visites es realitzaven durant la primera setmana post alta. En un 60% dels casos també es feia un control telefònic i en el 50% dels casos se’ls proporcionava un telèfon de contacte als pacients. Les infermeres gestores de casos jugaven un paper clau en aquests programes, essent elles en un 88% dels casos les responsables d la coordinació i continuum assistencial post alta. Les intervencions realitzades eren principalment d’educació sanitària i suport en l’autocura i de revisió de maneig del tractament farmacològic. En quant a les variables d’estudi analitzades el  metanàlisi objectiva una reducció de la mortalitat dels pacients en programes de transició assistencial, de manera estadísticament significativa, als 3,6,12 i 18 mesos post alta, una reducció del risc de visites a  urgències als 3 mesos post alta , una reducció dels reingressos hospitalaris als 3,6,12 i 18 mesos  i reducció de la mitjana de dies de reingrés als 3 mesos, sense trobar diferències estadísticament significatives en la qualitat de vida.

Aquesta revisió sistemàtica és interessant perquè és la primera que sense cap mena de dubte i de manera contundent, demostra l’efectivitat clínica dels programes de transició assistencial en quant a reducció clara i persistent de la mortalitat un  fet que cap altre revisió sistemàtica havia pogut demostrar fins ara. Altres revisions sistemàtiques i metanàlisi havien objectivat reducció de visites a urgències i reingressos però cap reducció de mortalitat. A més a més, és el primer en que els resultats són demostrables en qualsevol perfil de pacient, tant pacient pluripatològic d’edat avançada com geriàtric. Altres revisions sistemàtiques prèvies eren  malaltia centrada (ICC, MPOC..) i demostraven efectivitat en pacients afectes només d’una malaltia crònica en particular.

Les conclusions d’aquesta revisió sistemàtica venen a confirmar l’efectivitat clínica dels programes de gestió de les transicions assistencials , corroborant que la pro activitat en el seguiment millota els resultats de salut dels pacients. Revisions sistemàtiques com aquesta podrien ser usades per impulsar recomanacions per la implantació global de programes de gestió de transicionals assitencials en pacients crònics complexes d’edat avançada.

Impact of Transitional Care Services for Chronically Ill Older Patients: A Systematic Evidence Review. Le Berre Msc et al.

 

Tags: , , , , ,