Ingrid Bullich

Tècnica en salut del Pla director sociosanitari at Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Infermera especialista en Infermeria Geriàtrica. Doctora en Ciències Infermeres.
Enfermera especialista en Enfermería Geriátrica. Doctora en Ciencia Enfermeras.
Geriatric nursing. PhD in Nursing Science.
Ingrid Bullich


Als Estats Units disposen d’un sistema de qualificació de residències amb estrelles (tipus els hotels) per a que les persones que han d’anar a una residència, i les seves famílies, tinguin informació que els faciliti la decisió de quina triar: el Five-Star Quality Rating Sistem del Nursing Home Compare (NHC). És un sistema que conté tres dominis: resultats d’inspeccions sanitàries, dotació de personal i mesures de qualitat. Recentment, han introduït les rehospitalitzacions i les visites a urgències els primers 30 dies d’ingrés a la residència com a indicadors de qualitat.

L’article d’aquesta setmana, en premsa de la Geriatric Nursing, té com a objectiu explorar l’efecte de la dotació d’infermeria a les rehospitalitzacions i les visites a urgències dels i les residents de curta estada (perfil postaguts amb estades inferiors a 100 dies).
Utilitzen les dades disponibles del 2016 de 11.132 residències, descarregables al NHC (inspeccions sanitàries, personal, dotació infermera, qualitat,...). Les variables dependents són: el percentatge de persones que reingressa a l’hospital i el percentatge de persones que va a un servei d’urgències, ambdues abans del dia 30 d’ingrés a la residència. I les variables independents són: les hores per resident i dia del total de personal d’infermeria (inclou les diferents categories que tenen –RN, LPN, CNA-) i les hores per resident i dia del personal infermer (només infermeres registrades –RN-). Com a covariables es contemplen característiques de les residències: titularitat, mida, afiliació a hospitals i taxa d’ocupació.
Els resultats mostren que quasi 1/4 de residents reingressen abans del mes i 1/10 visiten un servei d’urgències. Els reingressos i les visites als serveis d’urgències tenen una correlació estadísticament significativa (encara que fluixa). Un 11% de les residències només disposen d’una estrella en la dotació total d’infermeria (estan molt per sota de la mitjana), essent un altre 11% els que en tenen 5 (estan molt per sobre de la mitjana) i tenint el 63% de residències 3 i 4 estrelles. En quant a la dotació d’infermeres registrades, el 8% té una estrella i el 21% en té 5, tenint el 55% de les residències entre 3 i 4 estrelles.
El model de regressió multivariant mostra que les residències ambmés dotació total d’infermeria però menor d’infermeres registrades tenen més probabilitat de reingressos. Els reingressos a l’hospital també es relacionen amb la titularitat de les residències, essent més probable que les residències sense ànim de lucre tinguin percentatges de reingrés més elevats i les públiques més baixos, comparat amb les que tenen ànim de lucre. En quant a les visites a urgències, també les residències sense ànim de lucre, menys ocupaciói amb menor dotació d’infermeres registrades tenen major taxes de visites. Alhora, les residències més grans (≥ 151 llits) tenen menor percentatge de visites a urgències.
Amb els resultats obtinguts, a l’article es fa la recomanació als administradors i responsables de les polítiques sociosanitàries a considerar la necessitat d’augmentar la proporciód’infermeres registrades en lloc d’augmentar la dotació total d’infermeria.
L’article presentat utilitza dades del NHC, amb finalitats parcialment alineades a la Central de Resultats (CdR), eina de transparència i benchmarking dels centres assistencials catalans.
La setmana passada va tenir lloc una reunió per al consens d’indicadors d’avaluació de les cures infermeres per introduir-ne a la CdR. Més enllà del consens dels indicadors de qualitat, serà clau la seva utilització i l’establiment d’uns estàndards mínims de compliment per a garantir la qualitat assistencial d’infermeria, així com tenir en compte els diferents nivells de professionals d’infermeria (auxiliars d’infermeria, infermeres, infermeres especialistes, etc.). Conèixer les eines de comparació que s’utilitzen en altres països, així com les recomanacions que utilitzen en quant a dotació de personal d’infermeria, de ben segur que ens ajudarà a avançar (si més no, a mi m’ha fet pensar en si, què i com podem adaptar el NHC al nostre entorn).
Podeu trobar l’article a partir del següent enllaç:
https://www.gnjournal.com/article/S0197-4572(18)30388-4/fulltext
PD: Si no la coneixeu, us recomano donar una ullada al web Nursing Home Compare https://www.medicare.gov/nursinghomecompare/search.html

 

Tags: , , ,