Miquel Àngel Mas

Integrated care to older people at Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Catalonia, Europe
Miquel Àngel Mas

Són molts els programes, desenvolupats en diferents territoris, que van dirigits a la integració de serveis per a persones grans amb necessitats complexes En els pacients amb major risc, el fet de treballar en mantenir les persones en la comunitat, optimitzar les derivacions a urgències o les hospitalitzacions és un repte compartit pels diferents actors implicats.

Presentem un estudi prospectiu controlat longitudinal publicat a la revista BMC Geriatrics que compara una intervenció control (Atenció Primària amb programa intensiu de visites domiciliàries) amb una intervenció experimental (Atenció Primària més maneig per Unitat Geriàtrica Comunitària, UGC), per persones majors de 60 anys amb fragilitat i dependència (detectades amb eines de Resident Assessment Instrument-Home Care i InterRAI). La UGC estava formada per un equip interdisciplinari de geriatres, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, psicòlegs, dietistes i treballadors socials (amb utilització d’una bateria d’eines d’Avaluació Geriàtrica Integral habituals en entorn geriàtric hospitalari), amb suport ambulatori via hospital de dia, i disponibilitat de contacte mèdic telefònic els set dies de la setmana. Les variables principals foren: anàlisi del nombre (i raons) d’hospitalització, de derivacions a Urgències, d’institucionalització i de mortalitat (i lloc de mort). Es considerà hospitalització innecessària tot aquell ingrés sense procés mèdic agut desencadenant o amb un procés que s’hagués pogut atendre a domicili per metge de capçalera o per un programa domiciliari. El seguiment mitjà fou de 16,3 mesos (rang entre 5-41).

Després del primer any de seguiment, la intervenció integrada va associar-se amb menor incidència acumulada de la primera hospitalització. A més, la intervenció s’associà a menys hospitalitzacions innecessàries i amb menor incidència acumulada de primera visita a Urgències. A més, fou més freqüent la mort a domicili amb el dispositiu integrat.

Comentari:

Tot i la prudència necessària a l’hora de valorar la possible implementabilitat de programes d’altres territoris en un sistema com el nostre, i de la qüestionabilitat metodològica de com es va definir el terme “hospitalització innecessària”, es tracta d’un treball amb potencial replicabilitat, en la tasca col·laborativa que tenim per tal d’avançar en la implementació d’intervencions integrades comunitàries adaptades a les persones grans amb risc d’events greus.

Referència:

Di Pollina L, Guessous I, Petoud V, Combescure C, Buchs B, Schaller P, Kossovsky M, Gaspoz JM. Integrated care at home reduces unnecessary hospitalizations of community-dwelling frail older adults: a prospective controlled trial. BMC Geriatr 2017;17(1):53

 

 

Tags: , ,