Daniel Colprim

Metge Geriatre at Hospital Comarcal d'Amposta
Metge de la unitat de mitja estada polivalent del Hospital Comarcal d'Amposta.Doctor per la UAB, sobre transicions assistencials i trasllats potencialment evitables des de centres d'atenció intermèdia als hospital d'aguts. Redactor del #GeribloC
Daniel Colprim

No us  explicaré res de nou si  us dic que  les consultes a urgències de la gent gran és un tema candent,  i que s’ha arribat a parlar que fins un 22%  presenten una reconsulta no planificada dins dels 30 primers dies.  Tot i que s’han publicat múltiples instruments de valoració de la gent gran a urgències, encara se’ns fa difícil estratificar bé el risc de patir complicacions, i quins  es beneficiaran d’un seguiment especialitzat a l’alta per tal d’evitar els efectes adversos de Salut i les reconsultes.

Al JAGS d’aquest passat mes de Febrer, De Gelder  i col·laboradors han publicat un article que valoren  les reconsultes a urgències dins els 30 dies després d’una primera visita. Es plantegen dos objectius principals: 1) determinar els factors de risc de reconsulta, i 2) analitzar si aquesta s’associa amb resultats negatius de salut (mortalitat i deteriorament funcional) als 90 dies. Per dur a terme el seu objectiu, els autors realitzaren un estudi de cohorts multicèntric en 3 hospitals de dels Països Baixos. Inclogueren per un període de 3 mesos,  els pacients majors de 70 anys que consultaven a urgències. A aquests, se’ls feia una valoració inicial (ja sigui al pacient o cuidador principal) on es registraven variables demogràfiques, de severitat de la malaltia (mitjançant els sistema de triatge de Manchester) i de valoració geriàtrica (funcionals, cognitives, polifarmàcia). Posteriorment se’ls feia un seguiment electrònic i es valorava si reconsultaven a urgències en els següents 30 dies. Als 90 dies es feia una trucada telefònica, on es valorava la situació funcional (mitjançant índex de Katz) i la mortalitat.

D’un total de 2130 pacients inclosos, es donaren d’alta a 1093 pacients a domicili. Amb una mitjana d’edat de 79 anys.  El  10.4% tingué una nova consulta no planificada dins els 30 primers dies. Els factors que s’hi associaren de forma independent foren: edat, sexe masculí, polifarmacia i deteriorament cognitiu. Així tot, no pogueren desenvolupar un model predictiu de reconsulta als 30 dies. El que si que objectivaren, es que els pacients que reconsultaven tenien el doble de risc de mortalitat i de deteriorament funcional als 90 dies.

Punts claus del article:

-Consistent amb la literatura, és difícil desenvolupar un model predictiu de reconsulta a urgències del pacients grans donants d’alta d’urgències.

- Factors individuals com edat, sexe,  severitat de la malaltia, organització del sistema sanitari o el paper dels metges d’urgències s’han mostrat com a claus per a determinar una reconsulta.

- S’han fet múltiples  intervencions d’estudis randomitzats i de cohorts per a disminuir les reconsultes, i cap d’ells ha pogut disminuir la incidència.

-Aquest és el primer estudi que mostra que una reconsulta dins els primers 30 dies  pot ser predictor d’augment mortalitat i  de deteriorament funcional als 3 mesos.

La referència de l’article està en el link:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29489015

 

Tags: , ,