Mariona Espaulella

Metge geriatre - Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.

Médico geriatra - Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic
Mariona Espaulella

A principis d’aquest 2015 la revista Age and Ageing ha publicat un article sobre que pensen els pacients sobre la planificació avançada.
L'estudi va realitzar una enquesta a majors de 65 anys que vivien a la comunitat d’una zona determinada d’Anglaterra enviant un qüestionari al seu domicili, del total de enquestats, 1823 van contestar.
El qüestionari es va confeccionar mitjançant 2 fonts d'informació: revisió de la literatura i a partir de l’opinió de diferents grups focals en persones d’edat avançada guiats per un expert.
Van complimentar el qüestionari un 34% de la població diana, amb una mitjana d’edat de 73 anys i un predomini de dones (59%), únicament un 28% dels que van respondre l’estudi presentaven algun grau de dependència.
Pel què fa a les respostes únicament un 17% dels pacients havien preparat un document de planificació avançada, d’aquests només el 4% havien completat alguna decisió avançada de rebuig d’alguns determinats tractaments. Del total d’enquestats únicament un 5% responia que en alguna ocasió se l’hi havia ofert l’oportunitat de parlar de planificació avançada. Les variants predictores de completar un document de planificació avançada segons l’estudi són: l’oportunitat de poder-ho discutir, l’edat avançada, disposar de bona funcionalitat física i ser home.
En general els participants de l’enquesta preferien parlar de la planificació avançada amb els seus familiars que amb els professionals sanitaris.
És evident que ens queda molt camí a fer en la planificació avançada. Malgrat que els països anglosaxons on els pacients tenen millor coneixement de salut i participen més activament en la presa de decisions de les seves malalties els resultats són valorat  molt pobres.
El que ens demostra però, es que si en algun moment hi ha l’oportunitat de parlar amb els pacients de planificació avançada cal fer-ho i que no és imprescindible esperar que aquest estiguin en situació de malaltia avançada.
L’atenció centrada en la persona serà l’element necessari per poder abordar tots els aspectes de planificació avançada. Tot això comença per mantenir una bona relació de confiança entre l’equip i el pacient que permeti elaborar decisions compartides que sovint comportaran planificació anticipada de les intervencions i en alguns casos podrà finalitzar elaborant un document de planificació avançada.
Ens queda molt camí per endavant però cal començar a caminar.
Musa I et al. A survey of older peoples’ attitudes towards advance care planning. Age and Ageing 2015; 44: 371–376
Mariona Espaulella

 

¿QUÉ PIENSAN LOS PACIENTES DE LA PLANIFICACIÓN AVANZADA?
A principios de este 2015 la revista Age and Ageing ha publicado un artículo sobre que piensan los pacientes sobre la planificación avanzada.
Se realizó una encuesta a mayores de 65 años que vivían en la comunidad de una zona determinada de Inglaterra enviado un cuestionario en su domicilio, sin aplicar ningún criterio de exclusión. El total de respuestas fue de 1.823 personas.
El cuestionario se confeccionó través de revisión de la literatura y de la opinión de diferentes grupos focales en personas de edad avanzada guiados por un experto.
Cumplimentaron el cuestionario un 34% de la población diana, con una media de edad de 73 años y un predominio de mujeres (59%), únicamente un 28% de los que respondieron el estudio presentaban algún grado de dependencia.
En cuanto a las respuestas únicamente un 17% de los pacientes habían preparado un documento de planificación avanzada, de estos sólo el 4% habían completado alguna decisión avanzada de rechazo de algunos determinados tratamientos. Del total de encuestados únicamente un 5% respondía que en alguna ocasión se le había ofrecido la oportunidad de hablar de planificación avanzada. Las variables predictoras de completar un documento de planificación avanzada según el estudio son: la oportunidad de poderlo discutir, la edad avanzada, disponer de buena funcionalidad física y ser hombre.
En general los participantes de la encuesta preferían hablar de la planificación avanzada con sus familiares que con los profesionales sanitarios.
Es evidente que nos queda mucho camino por recorrer en la planificación avanzada. A pesar de que los países anglosajones los pacientes tienen mejor conocimiento de salud y participan más activamente en la toma de decisiones de sus enfermedades los resultados son muy pobres.
Lo que nos demuestra sin embargo, es que si en algún momento hay la oportunidad de hablar con los pacientes de planificación avanzada hay que hacerlo y que no es imprescindible esperar que estén en situación de enfermedad avanzada.
La atención centrada en la persona será el elemento necesario para poder abordar todos los aspectos de planificación avanzada. Todo esto empieza por mantener una buena relación de confianza entre el equipo y el paciente que permita elaborar decisiones compartidas que a menudo comportarán planificación anticipada de las intervenciones y en algunos casos podrá finalizar elaborando un documento de planificación avanzada.
Nos queda mucho camino por delante pero hay que empezar a andar.
Musa I et al. A survey of older peoples’ attitudes towards advance care planning. Age and Ageing 2015; 44: 371–376
Mariona Espaulella

 

Tags: