Miquel Àngel Mas

Miquel Àngel Mas

Integrated care to older people at Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Catalonia, Europe
Miquel Àngel Mas

Aquest mes d’octubre la revista JAMA Internal Medicine ha publicat una research letter que dóna peu al titular d’aquest post. El treball especula que ha se ser possible parlar del pronòstic dels nostres paciens amb ells a l’hora de decidir quins procediments diagnòstics i terapèutics han de rebre (fet espacialment rellevant per afrontar l’onada epidemiològica de multimorbilitat i envelliment que ens està arribant).

L’article explica les diferències entre percepció subjectiva de pronòstic (en resposta a una pregunta directa tipus “quin percentatge de possibilitats té vostè de viure x anys?”), el càlcul de l’estimació objectiva de l’esperança de vida (fórmula de Lee) i la supervivència observada (fent servir l’índex nacional de mortalitat), de 2018 participants en l’onada 2000 de la cohort longitudinal americana d’adults Health and Retirement Study (grups d’edat 64-, 69-, 74-, 79-,84- i 89 anys).

Els resultats mostren que globalment el 55% dels pacients s’aproximaren al càlcul objectiu, un 33% infraestimaren i un 12% sobrestimaren. Els grups més joves (64- i 69-) foren moderadament capaços d’estimar la seva supervivència (63% i 56% no sobrestimaren ni infraestimaren). Un 37% del grup 79 anys sobrestimaren el pronòstic, mentre que un 30% l'infraestimaren en els grups 84 i 89 anys).

Comentari:

El treball confirma no només que és possible parlar del pronòstic amb els nostres majors, sinó que en més de la meitat de casos, aquests s’aproximen a encertar-lo. Els clínics hauríem de demanar sobre aquest aspecte als nostres pacients i fer servir les respostes dels malalts per la presa de decisions, en uns grups d’edat en què aquestes decisions han de ser especialment mesurades per tal de no sobretractar ni infratractar.

Referència: 

Romo RD, Lee SJ, Miao Y, Boscardin WJ, Smith AK. Subjective, Objective, and Observed Long-term Survival: A Longitudinal Cohort Study. JAMA Intern Med 2015 Oct 19:1-2. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.5542.
 

Tags: , ,