Neus Gual

Metgessa especialista en geriatria del Parc Sanitari Pere Virgili.Co-coordinadora del #GeribloC.
Neus Gual

Aquest dilluns 09.11.15 la revista NEJM publica un article original que en poques hores tots tenim ja a les mans. El tema: control de la tensió arterial (TA). El grup de recerca SPRINT presenta els resultats inicials d'un assaig clínic randomitzat, que compara resultats entre pacients hipertensos no diabètics (& gt; 50 anys) amb tractament intensiu (TAS objectiu & lt; 120 mmHg) vs tractament Standard (TAS objectiu & lt; 140 mmHg ). La hipòtesis: una TAS & lt; 120 mmHg pot disminuir més esdeveniments adversos cardiovasculars que el control Standard (TAS & lt; 140 mmHg).

La mostra inclou 9.361 pacients hipertensos, edat mitjana de 67.9 anys i amb augmentat risc d'esdeveniments cardiovasculars (exclosos pacients polimedicats, institucionalitzats o amb esdeveniments cerebrovasculars previs). Al llarg de 26.3 anys es objectiva una disminució significativa de l'outcome principal (infart de miocardi o altres síndromes coronàries agudes, ictus, insuficiència cardíaca o mortalitat de causa cardiovascular) en el grup de tractament intensiu (1.65% per any vs 19.2% per any en el grup Standard, p & lt; 0,001), així com també una disminució de la mortalitat per qualsevol causa (155 vs 210 morts; p = 0,003). Aquests beneficis són també presents en el subgrup de participants & gt; 75 anys (un 30% de la mostra).

Aquest estudi, però, també objectiva un augment significatiu d'altres efectes adversos (hipotensió, síncopes, alteracions hidroelectrolíticas i empitjorament significatiu de la funció renal) en el grup de tractament intensiu. La magnitud i les diferències observades són similars també en el subgrup de pacients & gt; 75 anys.

Però no és tan senzill quan parlem de tensió arterial i geriatria ....

La revista Age and Ageing publica també aquest mes aquest article: "Blood pressure and 10-year mortality risk in the Milan Geriatrics 75+ Cohort Study: rol dels functional and cognitive status", en el qual es objectiva com l'associació entre tensió arterial i mortalitat té forma d'U, sent una TAS voltant de 160 mmHg la qual s'associa amb menor mortalitat. L'article especifica, però, que l'associació de mortalitat amb la tensió arterial varia en funció de l'estat cognitiu, i que és sobretot en els pacients amb deteriorament funcional o cognitiu, on una TAS elevada s'associa a major supervivència.

Comentari:
El més interessant dels dos estudis és que, tot i semblar-ho, no són contradictoris. Entre aquells pacients majors hipertensos que conserven un bon estat de salut i que es troben amb risc incrementat de malaltia cardiovascular, pot valer la pena forçar el tractament antihipertensiu vistos els resultats de l'estudi SPRINT; en canvi, en pacients amb pitjor estat de salut, l'objectiu hauria de ser un altre ... I és que cada estudi publicat augmenta l'evidència científica que en Geriatria, la clau està en fer una assistència, valoració i pla de tractament individualitzat, de acord amb les característiques, preferències, valors i objectius dels nostres pacients.

Referències:
SPRINT Research Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. N Engl J Med. 2015 Nov 9.

Ogliari G et al. Blood pressure and 10-year mortality risk in the Milan Geriatrics 75+ Cohort Study: role of functional and cognitive status. Age Ageing. 2015 Nov;44(6):932-7.

 

Tags: ,