Daniel Colprim

Metge Geriatre at Hospital Comarcal d'Amposta
Metge de la unitat de mitja estada polivalent del Hospital Comarcal d'Amposta.Doctor per la UAB, sobre transicions assistencials i trasllats potencialment evitables des de centres d'atenció intermèdia als hospital d'aguts. Redactor del #GeribloC
Daniel Colprim

La fragilitat és un tema àmpliament estudiat en l’actualitat, en tots els nivells assistencials però on segurament  hi ha menys evidència és en l’àmbit residencial. Tot i que hi ha una revisió sistemàtica sobre la prevalença de fragilitat , les intervencions per a disminuir-la en aquest àmbit són encara escasses i és necessària més evidència.

Us presento un estudi, publicat el més de Març al JAGS, randomitzat amb un únic cec  d’una intervenció multicomponent per a disminuir la fragilitat  en 10 centres residencials de Gipuskoa.

Els participants foren  112 persones majors de 70 anys, amb una puntuació basal del Índex de Barthel superior a 50, i puntuació al MEC-35 superior a 20. Era necessari que fossin capaços d’estar drets i caminar de forma independent un mínim de 10 minuts. Es randomitzaren al Grup Intervenció (GI) amb 57 pacients i al Grup Control (GC) amb 55. 

La intervenció consistí amb  dues sessions setmanals, d’una hora de duració, que englobava exercicis de força muscular i d’equilibri adaptats a cada pacient, conjuntament amb recomanacions per a la deambulació.

La fragilitat fou valorada  per 4 escales diferents al inici de la intervenció  i als 6 mesos. Aquestes foren: 1) Fenotip de fragilitat de Fried,  SPPB,  SOF índex i l’indicador de fragilitat de Tilburg.  Els esdeveniments adversos relacionats amb la fragilitat es registraren un  any abans i un després de la intervenció. Aquest foren:  Índex de Barthel, número de caigudes, visites al servei d’urgències,  hospitalitzacions i mortalitat.

En els resultats els autors, observen una menor prevalença de fragilitat als 6 mesos  segons el fenotip de la fragilitat de Fried,  SPPB i l’indicador de fragilitat de Tilburg. Una disminució  del Índex de Barthel al GC als 12 mesos, a diferència del GI que és mantingué estable. Pel que fa  a les caigudes observen un igual nombre de caigudes en el 2 grups abans i després de la intervenció; però durant la intervenció es van veure menys caigudes  al GI respecte el GC.  Menys mortalitat al any en el GI.

Els autors destaquen que els resultats que obtenen són consistents amb altres estudis que avalen la reducció de la fragilitat mitjançant l’exercici físic en l'àmbit residencial. I aquest és el primer que valoren escales com  l’indicador de fragilitat de Tilburg i el SOF índex.  També destaquen la necessitat de mantenir l’exercici físic el màxim de temps possible a les residències, ja que aquest ha demostrat una reducció de les caigudes. De la mateixa manera, igual que altres estudis no ha demostrat disminuir les consultes a urgències ni les hospitalitzacions. Fan èmfasi que és el primer estudi en valorar de forma simultània 4 escales de fragilitat i que aquest és un dels estudis realitzats amb àmbit residencial amb més persones i de més duració.

Podeu trobar l’article en el següent enllaç: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30891748

 

 

 

Tags: ,