Miquel Àngel Mas

Miquel Àngel Mas

Integrated care to older people at Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Catalonia, Europe
Miquel Àngel Mas

Us presentem una nova publicació del grup de Pittsburgh i del National Institute on Aging dels EUA en la revista Journals of Gerontology: Medical Sciences, de la recerca en indicadors pronòstics per a la promoció de la salut i la planificació de l'atenció. En aquest cas l’objectiu era focalitzar en la predicció de la discapacitat a partir de la mesura de la velocitat de la marxa.

Es va realitzar una anàlisi combinada de dades de set estudis comunitaris en majors de 65 anys (27.220 persones) que feien ús de la velocitat de la marxa (distància estàndard: 4 metres; mesura en intervals de 0,2 m/s), per tal de valorar la seva repercusió en incapacitat incident o dependència d'una altra persona en banyar-se o vestir-se i la dificultat en caminar reportades en els següents 3 anys.

Els principals resultats foren: en participants amb major velocitat de la marxa s’obtingueren menors taxes de discapacitat incipient. En subgrups (intervals entre <0,4 i ≥ 1,4 m/s), la taxa de dependència als 3 anys anà del 10% a 1% en homes i del 15% a 1% en dones. La mobilitat alterada en caminar anà del 47 al 4% en homes i del 40 al 6% en dones. L’augment de 0,1 m/s en velocitat de la marxa va disminuir un 32% en homes i 26% en dones el risc de dependència en les avds, i va disminuir un 26% en homes i 27% en les dones el risc en limitacions en mobilitat, en el període de seguiment. A més, en presència d’altres factors de risc de discapacitat, la velocitat de la marxa va incrementar de manera significativa l'àrea sota la corba de predicció de la mateixa.

Comentari:

Aquesta important troballa de la velocitat de la marxa com a predictor de dificultats de mobilitat i dependència complementa treballs previs dels mateixos autors en què el mateix indicador de funció física era predictor de supervivència en persones grans. La mesura de la velocitat de la marxa és fàcil de realitzar en la pràctica clínica i la seva introducció podria ser molt útil en la detecció de canvis subtils en el temps que puguin conduir a intervencions preventives. Així, en la col·laboració entre Atenció Primària i Geriatria, disposem d’una mica més d’evidència per focalitzar en dianes i definir estratègies d’alt impacte en la salut dels nostres pacients.

Referències:

Perera S, Patel KV, Rosano C, Rubin SM, Satterfield S, Harris T, et al. Gait Speed Predicts Incident Disability: A Pooled Analysis. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2016;71(1):63-71.

Studenski S, Perera S, Patel K, Rosano C, Faulkner K, Inzitari M, et al. Gait speed and survival in older adults. JAMA 2011;305(1):50-8.

 

Tags: , ,