16/07/2017

GESAT SAM

CERCA:

METGES/ESSES PER L’ÀREA SOCIOSANITÀRIA

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

 Titulació d’Especialista en Geriatria via MIR.

 Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en

algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria .

 Coneixements avançats o experiència prèvia en maneig de pacients geriàtrics.

 Formació addicional en relació al lloc de treball.

 Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la

millora continua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix:

 Contractació laboral estable

 Incorporació immediata

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal

eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central- delincuentes

 

 

27/06/2017

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Socio Sanitaris, diversos Centres d'Atenció Primària i centres de rehabilitació, selecciona:

Metge Geriatre per PADES

Lloc de treball

*   Metge Geriatre per pacient pal·liatiu, PADES, atenció al pacient crònic complex i pacients d'hospitalització a domicili.
*   Pertànyer a una important organització de salut integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut
*   Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari

Es requereix

*   Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
·         Especialitat en Geriatria i Gerontologia
·         Màster en cures pal·liatives

Es valora

*   Els anys d'experiència aportats
*   Formació continuada en l'especialitat i en cures pal·liatives

S'ofereix

*   Contracte laboral Indefinit
*   Jornada completa, de dilluns a divendres de matins amb un dia llarg.
*   Condicions laborals en base I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
*   Incorporació a l'Agost de 2017

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalia exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.

En el cas d'estar interessats/des és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat<mailto:rrhhd@salutms.cat>
Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

____________________________________________________________________________________________________

25/05/2017

Badalona Serveis Assistencials, una organització municipal que presta serveis integrals de salut i d’atenció a la dependència a la població del Barcelonès Nord i Baix Maresme, necessita incorporar una plaça de Metge Especialista en Geriatria en el Centre Sociosanitari El Carme. 

Es demana:Títol d’especialista en Geriatria

S’ofereix: Jornada complerta: Unitat de Subaguts, 70% planta hospitalització ( de 8:00 a 14:00) i 30%  mòduls de guàrdia.  Retribució segons  conveni SISCAT. Incorporació immediata.

 Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica jpcastejon@bsa.cat la següent documentació: Carta de sol·licitud, Currículum i Fotocòpia titulació.

_________________________________________

23/05/2017

En el Servicio de Geriatría y cuidados Paliativos de Badalona Serveis Assistencials (CSS el Carme, Badalona) ofertamos una plaza de Médico adjunto a jornada completa para la unidad de Subagudos y con posibilidad de contratación indefinida. La Incorporación sería inmediata.
Aquellas personas interesadas pueden contactar en privado conmigo vía telegram o Linkedin
https://www.linkedin.com/in/juan-manuel-pérez-castejón-25805214
o bien enviar su CV a mi dirección de correo:
jpcastejon@bsa.cat

_________________________________________________________________________

20/05/2017

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

Ofereix DOS llocs de treball de Metge/ssa Especialista en GERIATRIA Per incorporar-se al Servei de Geriatria del CHV (Consorci Hospitalari de Vic) i de la FHSC de Vic (Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic)

S’ofereix:

 • Contractació indefinida a jornada completa i participació en atenció continuada
 • Retribució segons Conveni d’aplicació a l’entitat
 • Accés a col·laboracions docents en el programa docent MIR i universitàries a la Unitat docent CHV/FHSC – UVic/UCC
 • Recerca amb finançament públic i privat
 • Formació continuada

Es requereix:

 • Títol d’especialista, obtingut preferentment via M.I.R.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, inquietud professional, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat
 • Incorporació immediata

Es valorarà:

 • L’experiència, capacitació i formació en l’àrea específica
 • Títol de doctor o en procés
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, docència i innovació

Enviar currículum i documentació acreditativa abans del 31 de maig

a l’àrea de RRHH de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

Rambla Hospital, 52 – 08500 Vic -

Telèfon: 93-883.33.00 – Extensió 9027 – Email: rrhh@fhsc.cat

___________________________________________________________________________

18/04/2017

Es necessita metge especialista via Mir en Geriatria per cobrir una baixa maternal al HT-Consorci Sanitari de Terrassa .

Jornada Completa + guàrdies , conveni Xhup

Possibilitat de continuïtat posterior sempre que s’assoleixin els objectius  per ampliació de servei / pre-jubilació.

Som centre docent formem dos residents per anys.

 

Contactar amb :

Mireia Llonch Masriera

mllonch@cst.cat

Telf 937310007  ext: 2870

 

___________________________________________________________________________

29/03/2017

L’Hospital General de Granollers convoca una plaça de metge adjunt per a integrar-se en el Servei de Geriatria

Metge/essa especialista en Geriatria

Funcions i responsabilitats:

Assistencials

 • Realitzar atenció assistencial als pacients ingressats o ambulatoris de consulta externa i hospital de dia.
 • Realitzar la història clínica i els informes mèdics. Planificar el procés diagnòstic i terapèutic.
 • Atendre les interconsultes hospitalàries sol·licitades per altres serveis.
 • Valorar els pacients consultats pel servei d'Urgències.
 • Realitzar guàrdies de planta al servei de Geriatria (UGA, UME, UCP, UFISS).
 • Participar en reunions interdisciplinàries i sessions de servei.

Docents

 • Assistir i participar en les sessions clíniques i de formació continuada del servei.
 • Participar en la formació dels metges residents de Geriatria i d'altres especialitats així com alumnes de pregrau i rotatori.

Recerca

 • Participar en projectes de recerca del Servei de Geriatria (projecte europeu H2020: RÀDIO; projecte dins de les Comunitats Ris3CAT els fons europeus FEDER: DIALCAT; projectes nacionals FIS-AQUAS, així com en altres projectes de recerca del servei).

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat de Geriatria via MIR.
 • Disponibilitat per fer guàrdies.

Competències professionals:

 • Orientació al pacient
 • Treball en equip
 • Comunicació
 • Presa de decisions

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a dedicació completa.
 • Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del Conveni SISCAT.
 • Accés a àmbits de docència, recerca i innovació.

Les persones interessades poden enviar el currículum, fins el 21 d’Abril, a selecciopersonal@fhag.es.

Per a més informació contactar amb la Secretaria del Servei de Geriatria Sra. Lourdes Ventura 93 842 50 32 o amb el Cap de Servei Dr. Sergio Ariño Blasco, email: sarino@fhag.es.

Granollers, 17 de Març del 2017

_____________________________________________________________________________________________________

16/01/2017

Es precisa metge/ssa geriatre per atenció a pacients ingressats en centre sociosanitari (perfil majoritari convalescència, amb possibilitats d’atendre pacients d’altres perfils: subaguts, llarga estada, pal.liatius, EAIA).  S’ofereix jornada complerta en horari de matins (8-15h), integració en equip interdisciplinar i bon ambient de treball.  Sou segons conveni XHUP/SISCAT.

Lloc de treball: Clínica de Molins de Rei (Molins de Rei, Barcelona).

Interessats contactar amb: Dra M. Dolors Conesa. Correu: dolors.conesa@clinicademolinsderei.com , telèfon: 670489861

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

12/01/2017

Metge especialista en geriatria per a l’àmbit sociosanitari  i d’hospitalització. S’ofereix contracte a jornada complerta inicialment temporal amb possibilitats de conversió a indefinit per a Barcelona.

Conveni d’aplicació SISCAT.

Incorporació immediata

Contacte: s.male@hestiaalliance.org

_________________________________________________________________________________________________

 

23/11/2016  ---> DARRERA HORA: ampliada la data de recepció fins el 12 de Desembre

Badalona Serveis Assistencials, una organització municipal que presta serveis integrals de salut i d’atenció a la dependència a la població del Barcelonès Nord i Baix Maresme, necessita incorporar una plaça de Cap de Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives pel Centre Sociosanitari El Carme.

Es demana:Títol d’especialista en Geriatria, experiència assistencial en l’àmbit sociosanitari, experiència i/o formació en gestió, competències per al lideratge d’un equip multidisciplinar i inquietud per a la gestió i la planificació dels recursos.

S’ofereix: Retribució i nomenament com a Cap de Servei, equiparable a les taules salarials del conveni SISCAT, incorporació immediata, Jornada complerta.

Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional (Plaça de Pau Casals, núm. 1, 08911 Badalona) o bé a les adreca electrònica seleccio@bsa.cat, fins el dia 12 de desembre de 2016 inclòs, la següent documentació: Carta de sol·licitud de plaça, Currículum (incloent fotografia), fotocòpia titulació, projecte a desenvolupar com a Cap de Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives. Aquest projecte com a mínim ha de descriure: Objectius a desenvolupar, com s’implementarà aquest projecte (tant la vessant d’aplicació del mateix, com l’organització de RH, econòmics, etc.), com s’avaluarà el mateix.

 

______________________________________________________________________________________________________________
23/11/2016

Des de l'Hospital General de Granollers, volem incorporar un Investigador - Metge Adjunt Servei Geriatria, amb una dedicació del 50% com a Personal Investigador (col·laboració en activitats de recerca del Servei de Geriatria) i, un altre 50% d'atenció continuada per a la cobertura de guàrdies del Servei de Geriatria (UGA, UME, UCP).

S'oferta 1 plaça a jornada completa i una retribució de 38.000€ - 41.000€  brut/any (d'acord amb els paràmetres del Conveni SISCAT), amb contracte indefinit.

Es requereix la titulació de Metge Especialista en Geriatria i bon domini de la llengua anglesa (parlada i escrita).

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum vitae, acompanyat d'una carta de sol·licitud, a selecciopersonal@fhag.es fins al 8 de Desembre.

________________________________________________________
07/11/2016
"Precisem metge pal.liativista per cobrir una baixa de 6 mesos a l'ICO Badalona.
Preferiblement internista o geriatre amb màster de cures pal.liatives.
Interessats enviar curriculum a jjulia@iconcologia.net a l'atenció de Dr. Julià."
________________________________________________________

 07/11/2016

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva necessita incorporar un
metge/ssa Geriatre pel servei d’hospitalització a domicili i PADES de
l’Hospital Comarcal de Calella i Blanes en horari de matins i tardes amb
guàrdies de cap de setmana. S’ofereix un contracte temporal fins Abril 2017
a jornada completa amb possibilitats de continuïtat a partir de l’Abril.
Incorporació durant el mes de Novembre de 2016.
Interessats/des enviar currículum a
rrhhd@salutms.cat<mailto:rrhhd@salutms.cat>
Telèfon de contacte 93.769.02.01 Ext.2179 (Laura Clotas)

_________________________________________________________________
 07/11/2016

El CSC necessita incorporar:

Metge

per al Centre Sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans

Ref 2016FM10MTGGER

Requisits:

 Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia.

 Tenir la especialitat en Geriatria

 Tenir una experiència professional acreditada com a geriatre/a, medicina familiar i comunitària i/o internista.

 Usuari avançat d’eines ofimàtiques.

Es valorarà:

 Coneixement de la llengua catalana.

 Capacitat de treball en equip i per objectius.

 Habilitat de comunicar-se amb les persones.

 Capacitat analítica i d’organització.

 Polivalència entesa com a tractament integral del malalt.

S’ofereix:

 Contracte laboral indefinit, a jornada completa.

 Condicions laborals i retributives establertes al I Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Els/les interessats/des hauran d’introduir el seu currículum a

http://www.consorci.org/formacio-i-treball abans del 6 de novembre de 2016, indicant la referència de la convocatòria.

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans@consorci.org

Barcelona, 21 d’octubre de 2016