16/05/2019

ESPECIALITAT/TITULACIÓ: METGE ESPECIALISTA EN MEDICINA COMUNITÀRIA I FAMÍLIA
  METGE ESPECIALISTA EN GERIATRIA
   
SERVEI: URGÈNCIES
   
DESCRIPCIÓ:  
L'Hospital  de Viladecans , som l' hospital comarcal de l'Institut Català de la Salut i pertanyem  a la Gerència Metrolitana Sud.  Actualment ems trobem en plena transformació, immersos en un procés d'ampliació i reforma que triplicarà la nostra superfície actual. El nou hospital comptarà amb 154 llits i 7 quiròfans entre d'altres.
Seleccionem un facultatiu especialista per a treballar en el nostre servei d'urgències integrat per 16 facultatius
FUNCIONS I TASQUES DEL LLOC: ( Identificar les tasques més rellevants)
Formar part de l’equip d’adjunts del Servei d’Urgències participant en totes les seves tasques:
-Realitzat tasca assistencial amb la valoració, diagnòstic i tractament de pacients que consulten per patologia aguda de qualsevol nivell de gravetat.
-Aprofundir en l’àrea de coneixement assignada , actualització de protocols de Servei i realitzar les col•laboracions adients amb altres especialitats, sempre seguint les directrius del Servei.
-Formar part del programa formatiu del Servei, tan com a docent assistint als cursos, jornades o estades previstes, segons necessitats del Servei; com a docent, participant activament en la elaboració de cursos o sessions.
REQUISITS:  
Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària o Geriatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.
Es valoraran altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.
DATA INCORPORACIÓ: Immediata
   
TIPUS DE NOMENAMENT: Estable
   
DURADA: 1 any amb possibilitat de pròrroga
   
DIES DE TREBALL: De dilluns a divendres i guàrdies
   
HORARI: 37,5H/SETMANALS + GUÀRDIES
ALTRES: S'ofereix incorporació al pla de formació continuada del servei
PERSONA DE CONTACTE: Soledad Tardío
  personal.hv@gencat.cat

_______________________________________________________________________________________________

13/05/2019

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona els Hospitals
Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Socio Sanitaris, diversos Centres
d’Atenció Primària i centres de rehabilitació, selecciona un/a:

Metge Adjunt per PADES

Lloc de treball

Metge geriatra, internista o de família amb formació i/o experiència en cures
pal·liatives per treballar a PADES.

El Metge PADES formarà part d’ un equip multidisciplinari d’atenció domiciliaria per
pacients complexos i amb necessitat de cures pal·liatives, proporcionant atenció
especialitzada directa i facilitant la coordinació amb altres equips i serveis.

Les seves principals funcions seran:
1) Planificar, conjuntament amb la resta de l’equip, de l’atenció directa dels
pacients, gestionar i prioritzar les demandes.
2) Coordinar el seguiment amb la atenció primària , la atenció hospitalària i
la atenció sociosanitària per donar resposta en cada moment a les
necessitats canviants d’aquets pacients
3) Participar en la formació i assessorament dels professionals d’Atenció
Primària i altres àmbits en temes específics de la seva competència
4) Participar en projectes d’investigació d’Atenció domiciliaria i Cures
pal·liatives
5) Assegurar la qualitat assistencial a través del compliment de protocols,
procediments i objectius del servei
Treballar a la xarxa pública proveïdors del Servei Català de la Salut
Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari

Es requereix
 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
 Especialitat en Geriatria, Medicina interna, Medicina familiar i comunitària o
altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l’estat
espanyol
 Experiència en cures pal·liatives
 Capacitat organitzativa i de treball en equip
Es valora
 Formació continuada en cures pal·liatives

S’ofereix

 Contracte laboral indefinit
 Jornada Completa
 Atenció continuada: Guàrdies en Hospitalització a Domicili
 Abonament de quilometratge
 Participació en comissions hospitalàries i grups de treball
 Carrera professional
 Incorporació immediata
 Condicions laborals en base II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals
d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut
mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a:
rrhhd@salutms.cat abans del 26/05/2019 Referencia MPADES19
Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos
Humans)

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

3/05/2019

OFERTA PER COBRIR DIVERSOS LLOCS DE TREBALL AL PARC DE SALUT MAR DE
BARCELONA

TÈCNICS/QUES MITJANS/ES EN SANITAT (ATS/DI/GI) PER AL SERVEI DE GERIATRIA DEL
CONSORIC MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

1. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL
 Incorporació immediata al servei de Geriatria del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
 Jornada laboral de 25 hores setmanals ampliables, amb contracte de 6 mesos renovable.
 Ubicació al Centre Fòrum.

2. FUNCIONS
Proporcionar una atenció òptima al/la pacient de geriatria i satisfer les seves necessitats mitjançant
la prestació d’unes cures d’Infermeria especialitzades, amb la màxima qualitat i seguretat per a
aquest/a:
 Administrar i gestionar les cures al malalt/a, valorant les seves necessitats i aplicant els
procediments i protocols establerts, fixant prioritats mitjançant la trajectòria clínica adequada i la
individualització de les cures.
 Participar en l’elaboració i seguiment del Pla Terapèutic amb l’equip interdisciplinari.
 Valorar els perfils dels/les pacients a càrrec seu: fragilitat, cronicitat, dependència, etc. utilitzant
escales de valoració geriàtrica.
 Controlar, registrar i interpretar els signes vitals, els factors de risc i les síndromes geriàtriques,
identificant alteracions de les funcions biològiques i establint pautes de prevenció i seguretat.
 Comunicar, informar, educar en les cures i donar suport emocional al/la pacient i la seva família
i/o cuidador/a.
 Controlar i tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del/la pacient i del material sanitari
utilitzat al servei.
 Participar en les activitats formatives d’Infermeria del servei i generals d'Infermeria que es realitzin
al PSMAR.
 Participar en les activitats de planificació, organització i control, encaminades a aconseguir els
objectius de la Institució, mitjançant l'assoliment dels objectius específics del servei.
 Desenvolupar i participar en recerca científica i en accions de millora de la seva àrea d’actuació.

3. REQUISITS
 Formació acadèmica:
- Grau o Diplomatura en Infermeria, expedit per una universitat espanyola o, en el seu
defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
 Experiència professional:
- Experiència professional acreditada, en un lloc de similars característiques.

4. ES VALORARÀ
 Formació i coneixements:
- Títol d’Especialista en Infermeria Geriàtrica, expedit pel corresponent Ministeri o, en el seu
defecte, degudament homologat per un Ministeri competent.
- Màsters i postgraus relacionats amb les funcions a exercir a la Unitat de Geriatria.
- Coneixement del sector hospitalari i nocions relatives a les instal·lacions relacionades.
- Disposició a adquirir un coneixement aprofundit del funcionament de l’àrea i de les
intervencions de millora, per tal de garantir un servei de qualitat.
- Bon nivell paquet Office, idiomes i formació complementària.

Edifici Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25/29I08003 Barcelona
Telèfon 932 483 000 IFax 932 483 254
www.parcdesalutmar.cat

5. COMPETÈNCIES
 Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució; orientació a les
persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la
qualitat, la millora contínua i l’excel·lència, i gestió del
canvi/innovació.

 Competències específiques: organització i planificació, iniciativa i treball en equip.
 Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, relació social i comunicació.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ I CONTACTE
 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquesta oferta en el web
corporatiu.
 Les persones interessades hauran d'omplir el formulari de sol·licitud d'accés disponible al web
del PSMAR dins l'apartat corresponent a aquesta oferta, i d'adjuntar el seu currículum vitae,
mitjançant l'enllaç habilitat amb el nom "Envia'ns el teu CV" que es troba situat sota el menú
de l'esquerra de la pàgina web.

També hauran d'ajuntar, en el mateix formulari i mitjançant els enllaços restants, l'escanejat dels
títols acadèmics i de les acreditacions de l'experiència professional.
 Un cop valorats els CVs i l’experiència professional, les persones aspirants admeses realitzaran
una entrevista personal amb el/la responsable d'Infermeria o persona en qui delegui, i un/a
membre de l’equip de RRHH.
 Totes les dades que l'aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment
immediatament anterior a la seva contractació.
 En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreça d'e-mail:
ofertestreball@parcdesalutmar.cat.

________________________________________________________________________________________

2/05/2019

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent de CatSalut que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Soci-Sanitaris, centres de rehabilitació i diversos Centres d’Atenció Primària amb els respectius dispensaris, en el context d’ampliació i reorganització de l’Àrea d’Atenció Sociosanitaria de la CSMS selecciona:

 

Metge Especialista en Geriatria Lloc de treball

 Depenent de la Direcció d’atenció sociosanitària, el metge especialista geriatre realitzar la seva activitat en els centres de la Corporació, principalment a la zona de la Selva-Marítima. Estarà integrat en un equip de treball interdisciplinari i treballarà a la xarxa pública proveïdors del Servei Català de la Salut.

Es requereix

 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.  Especialitat en Geriatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valora  Altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.

 Formació continuada en geriatria, i cures pal-liatives.

S’ofereix

 Contracte indefinit.

 Jornada Completa

 Possibilitat de realitzar guàrdies de Medicina Interna.

 Incorporació immediata.

 Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.

En el cas d’estar interessats/des és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat fins 12 de Maig de 2019. Ref.:Ger19

Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

__________________________________________________________________________________________________________________

15/04/2019

La Clínica de Molins de Rei, centre sociosanitari amb unitats de mitja estada, llarga estada, subaguts, EAIAS i hospital de dia, precisa contractar un metge o metgessa entusiasta i amb habilitats comunicatives, format/da i amb experiència en geriatria, preferentment:

-especialista en geriatria

-especialista en medicina interna o en medicina familiar i comunitària, amb màster/postgrau de geriatria

Ubicació del centre: Passeig del Terraplè, 97. 08750 Molins de Rei

Les funcions son:

-atenció a pacients de la unitat de convalescència, de subaguts i  de llarga estada.

-participar en la formació en geriatria dels professionals del centre i la revisió de guies i protocols

S’ofereix:

-contracte indefinit en jornada complerta 8-16:30h (flexibilitat horària)

-no obligatorietat de realitzar guàrdies

-treball en equip interdisciplinari

-molt bon ambient de treball

-remuneració segons II Conveni del SISCAT

-incorporació: 3 de juny de 2019

Totes i tots els interessats/des podeu contactar amb mi, Dolors Conesa,  sempre que vulgueu,  al telèfon 680102316 o per correu electrònic:dolors.conesa@clinicademolinsderei.com

__________________________________________________________________________________________________________________________

8/04/2019

L’Hospital General de Granollers precisa incorporar:
Metge/essa especialista en Geriatria

Funcions i responsabilitats:

Assistencials
 Realitzar atenció assistencial als pacients ingressats o ambulatoris de consulta externa
i hospital de dia.
 Realitzar la història clínica i els informes mèdics. Planificar el procés diagnòstic i
terapèutic.
 Atendre les interconsultes hospitalàries sol·licitades per altres serveis.
 Valorar els pacients consultats pel servei d'Urgències.
 Realitzar guàrdies de planta al servei de Geriatria (UGA, UME, UCP, UFISS).
 Participar en reunions interdisciplinàries i sessions de servei.
Docents
 Assistir i participar en les sessions clíniques i de formació continuada del servei.
 Tutories pregrau alumnes Universitat Internacional de Catalunya.
 Participació formació MIR Geriatria.

Es requereix:
 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat de Geriatria via MIR.
 Disponibilitat per fer guàrdies.

Competències professionals:
 Orientació al pacient
 Treball en equip
 Comunicació
 Presa de decisions

S’ofereix:
 Contracte indefinit a jornada complerta.
 Accés a docència i participació en projectes de recerca.
 Formació continua en l’àmbit d’especialitat.
 Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del Conveni SISCAT.

Les persones interessades poden enviar el currículum, fins al 22 d’abril, indicant la referència

2019HG-GER, a selecció@fhag.es

Per a més informació contactar amb la Secretaria del Servei de Geriatria Sra. Lourdes Ventura
93 842 50 32 o amb el Cap de Servei Dr. Sergio Ariño Blasco, email: sarino@fhag.es.

 

 

______________________________________________________________________

26/03/2019

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A CAP DE GERIATRIA I CURES PAL·LIATIVES. Referència: CAP/GER-1

Descarregar convocatòria

CONVOCATÒRIA CAP GERIATRIA I CURES PAL·LIATIVES

________________________________________________________________________

20/03/2019

L’Hospital General de Granollers, hospital universitari i de referència de la comarca del Vallès Oriental,

convoca una plaça de :
CAP DEL SERVEI D’URGÈNCIES

Funcions i responsabilitats:

 Responsable del procés del pacient urgent de l’hospital.

 Responsable funcional de totes les àrees i professionals que depenen del Servei (Mèdica, Quirúrgica, COT, Pediatria,....).

 Complir els estàndards de qualitat del Servei UCIEs.

 Organitzar els processos assistencials del Servei per tal d’identificar i satisfer les necessitats i requeriments dels clients obtenint uns resultats òptims.

 Fomentar i millorar la formació, la docència, la recerca i la capacitació de tot l’equip.

 Desenvolupar les aliances estratègiques i potenciar la coordinació amb altres institucions i empreses.

Es requereix:

 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia

 Disposar d’un títol d’especialista via MIR

 Experiència professional mínima de 10 anys en un centre hospitalari

Es valorarà:

 Capacitat de gestió de projectes

 Capacitat de lideratge i coordinació d’equips

 Experiència en l’àmbit d’urgències Competències i habilitats professionals: • Treball en equip • Presa de decisions • Gestió de persones DP-FOR-REC-001 rev 01

S’ofereix:

 Contractació laboral indefinida a dedicació completa

 Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre

 Accés a àmbits de docència, recerca i innovació

 Incorporació a un servei amb potencial de creixement

 

Les persones interessades poden enviar, fins al 21 de març, el currículum a direcciopersones@fhag.es amb la referència 2019HG-CSU.

 

________________________________________________________________

15/02/2019

El Consorci Sanitari de Terrassa – CST necessita un :

Metge/essa especialista en Geriatria pel Servei de Geriatria .

Som un Servei que te totes les líneas assistencials : aguts , dispositius de mitja estada , llarga estada, unitat de demències, Ufiss, Atenció comunitària entre d’alres

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat de Geriatria via MIR.
 • Disponibilitat per fer guàrdies.

Competències professionals:

 • Treball en equip
 • Comunicació
 • Presa de decisions

S’ofereix:

 • Exedència + Plaça vacant
 • Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del Conveni SISCAT.
 • Accés a àmbits de docència, recerca i innovació.

Les persones interessades poden enviar el currículum, mllonch@cst.cat Per a més informació contactar amb la Secretaria del Servei de Geriatriasconvalescència@cst.cat

______________________________________________________________________________________________________________

05/02/2019

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir 1 lloc de treball per formar part de la seva plantilla:

Coordinador mèdic, especialista en geriatria

Missió: amb dependència jeràrquica i funcional de la Direcció assistencial té com a missió dirigir un equip
de 7 metges i supervisar/avaluar els processos assistencials basats en les millors evidències científiques
per a facilitar l’atenció integral a l’usuari del CSSV .
El professional que cerquem haurà de combinar l’activitat de gestió com a coordinador mèdic i com a metge
especialista.

S'ofereix
 Contracte d’interinitat pendent de convocatòria.
 Incorporació immediata
 Jornada completa més guàrdies amb modalitat mixta
 Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció
Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la
Salut i d’acord amb la seva trajectòria i vàlua professional.
 Carrera professional

Es requereix
 Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 Tenir l’especialitat en Geriatria- preferentment-, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 Usuari avançat d’eines ofimàtiques
Es valora
 Tenir experiència professional acreditada en atenció a la Gent Gran, especialment en el malalt crònic
complex.
 Capacitat de lideratge, coordinació d’equips de treball
 Capacitat de treballar per objectius i en protocols establerts
 Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 Habilitats comunicatives
 La polivalència
 Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 Coneixement de la llengua catalana

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra.
Imma Garcia, directora de Recursos Humans.

Data màxim de presentació candidatures 31 de març de 2019

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

05/02/2019

OFERTA DE TREBALL D’UN/A METGE/SSA

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU

DIRECCIÓ HOSPITAL GENERAL
GERIATRIA
S’ofereix:
➢ REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT
➢ DEDICACIÓ: Parcial (Horari a convenir 15h/setmana)
➢ Contractació estable.
Requisits:
➢ Títol d’Especialitat en Geriatria / Medicina Familiar i Comunitària
➢ Experiència mínima d’un any en Servei Geriatria
Es valorarà:
➢ Experiència en Servei de Cures Pal·liatives
➢ Formació especialitzada en Cures Pal·liatives
➢ Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació
impacte/influència
➢ Experiència en Recerca i Docència
➢ Coneixements d’anglès

Els/les interessats/des hauran d’adreçar currículum vitae al correu electrònic:
seleccio@pssjd.org.

Per consultes Telf. 93 640 63 50 Ext. 12875

 

____________________________________________________________________________________________________________________

4/01/2019

CIS Cotxeres, necessita incorporar:

Metge/essa per al Centre Sociosanitari

Ref. 2018CIS21MTGSS

Requisits:
 Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
Es valorarà:
 Estar en possessió del títol d’Especialista en Geriatria o Medicina Familiar i
Comunitària
 Experiència en l’àmbit sociosanitari
 Coneixement de la llengua catalana
 Capacitat de treball en equip i per objectius
 Habilitat de comunicar-se amb les persones
 Capacitat analítica i d’organització

S’ofereix:
 Contracte laboral indefinit, jornada completa
 Condicions laborals i retributives establertes al II Conveni Col·lectiu de treball
dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i
centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Els/les interessats/des hauran d’introduir el seu currículum a
http://cv.consorci.org/cv/curriculums/edicio_convocatories?id_convocatoria=2018CIS
21MTGSS abans del 22 de febrer de 2019, indicant la referència de la convocatòria.

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic
rhumans@consorci.org

______________________________________________________________________________________________________________________

10/01/2019

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Socio Sanitaris, centres de rehabilitació i diversos Centres d’Atenció Primària, selecciona:

Metge Geriatre per la planta de Mitja Estada Polivalent (UMEP)

Lloc de treball

 Metge Geriatre per la planta de mitja estada polivalent (UMEP) de l’Hospital Comarcal de Calella

 Responsable de l’hospital de dia psicogeriàtric

 Consultes externes de geriatria i deteriorament cognitiu

 Treballar a la xarxa pública proveïdors del Servei Català de la Salut

 Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari

Es requereix

 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia

 Especialitat en Geriatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.

S’ofereix

 Contracte temporal d’1 any i mig de duració, fins Gener 2020

 Jornada Completa, de dilluns a divendres (8.15 a 16h)

 Possibilitat de realitzar guàrdies de Medicina Interna

 Incorporació Octubre del 2018

 Condicions laborals en base I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalia exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.

En el cas d’estar interessats/des és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

_______________________________________________________________________________________________________________________

9/01/2019

Metge Especialista en Geriatria (Badalona Serveis Assistencials)

Es demana:

 • Títol d’especialista en Geriatria.

Es valorarà

 • Formació i experiència professional.
 • Habilitats en treball en equip, planificació, comunicació, inquietuds en la recerca i aplicació de TICS i orientació a l’usuari intern i extern.
 • Competències corporatives: compromís, flexibilitat, orientació a les persones, efectivitat i entusiasme.

Barem procés de selecció

 • Formació i experiència professional: 50  punts.
 • Competències i habilitats: 50 punts.

Procediment de selecció

 • Valoració de currículum i entrevista amb els candidats seleccionats.

S’ofereix:

 • Contracte laboral indefinit.
 • Retribució, segons conveni SISCAT.
 • Incorporació immediata.
 • Dedicació: jornada complerta.

En compliment de la LISMI, s’efectuarà reserva de places per a candidats amb discapacitat acreditada.

Les persones interessades poden enviar la seva candidatura a (seleccio@bsa.cat) fins el 16 de gener de 2019 inclòs enviant la documentació següent:

- Carta de sol·licitud de plaça indicant la referència (ref. as 12/18)

- Currículum i fotografia actual mida carnet

- Fotocòpia titulació

___________________________________________________________________________________________________________

2/10/2018

 

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE STA. TECLA PRECISA:

METGE DE FAMILIA, INTERNISTA  O GERIATRE PER TREBALLAR EN  EL CENTRE SOCIOSANITARI

SANTA TECLA PONENT  DE TARRAGONA

Organització integrada a la Xarxa Pública de proveïdors de Salut

Metge de família / internista o geriatra  per treballar en un Sociosanitari dedicat a l’ assistència de llarga estada.  Centre dotat amb 70 places.  Atenció als pacients ingressats i a les seves famílies, integrat en un equip de treball interdisciplinari. La seva feina consisteix en donar resposta a les necessitats individuals del resident, planificar el procés diagnòstic i terapèutic en base a l’ús de la valoració integral.

Condicions del lloc de treball:

 • Contracte d’ 1 any i indefinit a jornada sencera de dilluns a divendres de 8 a 15:30h .
 • Condicions  laborals en base al Conveni Col·lectiu  del SISCAT.
 • Incorporació immediata

Requisits:

 • Títol de metge de família , Medicina interna o geriatria, amb titulació via MIR o homologació vigent a l’Estat Espanyol . Es valorarà l’experiència acreditada en els àmbits de l’Atenció Sociosanitària  i   gent Gran.

Interessat enviar c.v. a : corea@xarxatecla.cat . Te: 977.24.84.89

_________________________________________________________________________________________________

25/09/2018

Hospital Duran i Reynals cerca:

Metge especialista en geriatria i gerontologia:

 

*Empresa SSR hestia, el centre està en Hospitalet de Llobregat ,Duran i Reynals

*La duració serà inicialment de 6 mesos prorrogable a un any.

*La jornada es complerta , 38h /setmanals de dilluns a divendres torn mati

*Conveni : ccss de catalunya concertats amb el scs

*salari segons conveni: 41.456,30€/bruts anuals

 

CONTACTE:

Carmen Velasco Benítez

TÈCNIC DE RECURSOS HUMANS | HESTIA DURAN I REYNALS

carme.velasco@hestiaalliance.org

__________________________________________________________________

19/09/2018

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Socio Sanitaris, centres de rehabilitació i diversos Centres d’Atenció Primària, selecciona:

Metge Geriatre per la planta de Mitja Estada Polivalent (UMEP)

Lloc de treball

 Metge Geriatre per la planta de mitja estada polivalent (UMEP) de l’Hospital Comarcal de Calella

 Responsable de l’hospital de dia psicogeriàtric

 Consultes externes de geriatria i deteriorament cognitiu  Treballar a la xarxa pública proveïdors del Servei Català de la Salut

 Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari

Es requereix

 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia

 Especialitat en Geriatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.

S’ofereix

 Contracte temporal d’1 any i mig de duració, fins Gener 2020

 Jornada Completa, de dilluns a divendres (8.15 a 16h)

 Possibilitat de realitzar guàrdies de Medicina Interna

 Incorporació Octubre del 2018

 Condicions laborals en base I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalia exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.

En el cas d’estar interessats/des és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a:

rrhhd@salutms.cat

Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

19/09/2018

GESAT

CERCA METGES/ESSES

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

 Titulació d’Especialista en Geriatria, Nefrologia, Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària, via MIR.

 Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit que es sol·licita .

 Coneixements avançats en l’especialitat a la que es presenta.

 Formació addicional en relació al lloc de treball.

 Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix:

 Contractació laboral estable

 Incorporació immediata

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre. (*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació: 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria) 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (presentar original i fotocòpia al Departament de Recursos Humans del centre o fotocòpia compulsada) A l’adreça següent :

GESTIÓ SANITÀRIA ASSISTENCIAL TORTOSA, SAM Departament de Recursos Humans Passeig Mossen Valls, 1 43590 Tortosa Ref. METGE 03/2018 hospitalsantacreurrhh@saluttortosa.cat

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17/09/2018

Fundació Residència Sant Joan de Déu de Martorell

Metge/ssa Especialista en Geriatria i Gerontologia (Ref. MEGG7/18)

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar les necessitats individuals de l’usuari, per tal de garantir una atenció de qualitat que doni resposta de forma integral, dins la seva àrea d’actuació, a les necessitats que en cada cas presenti l’usuari.

Requerim:

 • Titulació d’Especialista en Geriatria i Gerontologia.
 • Es valorarà experiència.
 • Informàtica a nivell usuari.
 • Català parlat i escrit.

Oferim: 

 • Incorporació en la Fundació Residència Sant Joan de Déu de Martorell.
 • Jornada parcial, del 50%
 • Contracte indefinit.
 • Incorporació: Setembre
 • Lloc de treball: Martorell.

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es

 

___________________________________________________________________________________________________________________

27/08/2018

 

L’Hospital General de Granollers precisa incorporar:

Metge/essa especialista en Geriatria

Funcions i responsabilitats:

Assistencials

 • Realitzar atenció assistencial als pacients ingressats o ambulatoris de consulta externa i hospital de dia.
 • Realitzar la història clínica i els informes mèdics. Planificar el procés diagnòstic i terapèutic.
 • Atendre les interconsultes hospitalàries sol·licitades per altres serveis.
 • Valorar els pacients consultats pel servei d'Urgències.
 • Realitzar guàrdies de planta al servei de Geriatria (UGA, UME, UCP, UFISS).
 • Participar en reunions interdisciplinàries i sessions de servei.

Docents

 • Assistir i participar en les sessions clíniques i de formació continuada del servei.
 • Tutories pregrau alumnes Universitat Internacional de Catalunya.
 • Participació formació MIR Geriatria.

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat de Geriatria via MIR.
 • Disponibilitat per fer guàrdies.

Competències professionals:

 • Orientació al pacient
 • Treball en equip
 • Comunicació
 • Presa de decisions

S’ofereix:

 • Contracte temporal de jornada complerta per cobertura de baixa amb possibilitat d’ampliació.
 • Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del Conveni SISCAT.

Les persones interessades poden enviar el currículum, fins el 3 de setembre, indicant la referència 2018HG-GER a selecció@fhag.es

Per a més informació contactar amb la Secretaria del Servei de Geriatria Sra. Lourdes Ventura 93 842 50 32 o amb el Cap de Servei Dr. Sergio Ariño Blasco, email: sarino@fhag.es.

_______________________________________________________________________________________________________________________

25/07/2018

HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA CERCA:

1 METGE ESPECIALITSTES EN:

GERIATRIA

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat corresponent (Via Mir o titulació homologada)
 • Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. (**)

(**)Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Es valorarà:

 • Especialitat via MIR
 • Capacitat en el treball d’equip.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Polivalència funcional i efectivitat en el compliment de les taxes derivades del lloc de treball.
 • Coneixements de català, oral i escrit
 • Esperit emprenedor i compromís en la institució.

Funcions:

 • Atenció dels pacients ingressats. Planificar al procés diagnòstic i terapèutic en base a l’ús de la valoració geriàtrica integral.
 • Coordinació assistencial amb el servei urgències del mateix hospital, amb el hospital d’aguts amb referència (Tortosa) i amb atenció primària, en la valoració dels pacients geriàtrics amb patologia crònica complexa, fragilitat, etc...
 • Guàrdies de planta.

Ofereix

 • Contracte a jornada completa, un anys (renovació) i guàrdies de presencia físiques.
 • Sou segons conveni
 • Treball en equip i possibilitat de desenvolupament dins la institució amb nous projectes a mig i llarg plaç.

Si us plau, abstenir-vos de presentar CV qui NO compleixi els requisits

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA

Departament de Recursos Humans

Ref. HCA.ESPECIALITATGERIATRIA.05.18

curriculum@hcamposta.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 d’agost 2018

_________________________________________________________________

 

07/06/2018

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir 1 lloc de treball per formar part de la seva plantilla:

Metge/essa, especialista en geriatria

 

S'ofereix

• Contracte de rellevista i perspectiva de continuïtat a la seva finalització.

• Incorporació setembre de 2018 • Jornada completa més guàrdies localitzables

• Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

• Carrera professional Es requereix • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia

• Tenir l’especialitat en Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna • Usuari avançat d’eines ofimàtiques

Es valora

• Tenir experiència professional acreditada en atenció a la Gent Gran, especialment en el malalt crònic complex.

• Capacitat de lideratge, coordinació d’equips de treball • Capacitat de treballar per objectius i en protocols establerts • Capacitat analítica, de planificació i d’organització • Capacitat i voluntat d’aprenentatge

• Habilitat de comunicar-se amb les persones

• Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent

• Coneixement de la llengua catalana

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 20 d’agost de 2018

 

___________________________________________________________________________

24/05/2018

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ PRECISA INCORPORAR:

METGE ESPECIALISTA EN GERIATRIA PEL CENTRE SOCIOSANITARI DE L’HOSPITAL DE FIGUERES

REQUISITS:

 • Llicenciat en Medicina especialista en Geriatria

ES VALORARÀ: 

 • Especialitat via MIR
 • Especialista en Medicina interna, medicina de família o especialista en lloc similar.

S’OFEREIX: 

 • Lloc de treball estable: 1 any +contracte indefinit.
 • Contracte a temps complet i guàrdies localitzables.
 • Programa actiu de formació continuada i actualització Professional.
 • Bon ambient de treball en un entorn amb alta qualitat de vida.
 • Retribució competitiva.

SOL·LICITUDS:

Dirigir C.V. a: Mª Àngels Ortega Paradeda – Directora de Recursos Humans.

Hospital de Figueres – Fundació Salut Empordà.

Ronda Rector Arolas, s/n. 17600 Figueres

E-mail: maortega@salutemporda.cat

________________________________________________________________________________________________

 

26/03/2018

OFERTA LABORAL HOSPITAL DE BARCELONA-SCIAS METGE INTERNISTA O GERIATRE

Titulació: medicina interna i/o geriatria

Titulació oficial d'especialitat obtinguda o reconeguda a Espanya: Si

Llicenciats en medicina amb experiència en l'especialitat: Si

Número Llocs: 1

Formació complementaria: Es valorarà postgrau en geriatria o en hospitalització domiciliària

Idiomes: català i castellà parlats i escrits

Permís de conduir: No és indispensable Vehicle propi: No és indispensable

Funcions i tasques del lloc de treball: Control a pacients pluripatològics hospitalitzats i a domicili Informàtica: usuari (aplicació pròpia)

Règim de contractació: Laboral

Tipus de contracte: Temporal prorrogable

Període: no definit

Conveni: Altres

Retribució: 45.000€ anuals

Horari de treball: 9:00 a 17:00 Dies de treball: dilluns a divendres

Localitat de treball: Barcelona

Persona de contacte: Dr. Carlos Humet (Director mèdic)

Horari i Dies d'atenció: Dilluns a divendres, de 9:00 a 17:00

Telèfon de contacte: 932542467

Correu electrònic: direccio@sciashdb.com

Observacions: Dra. Anna Vilà 659462654 (Cap del programa d’atenció domiciliària al pacient pluripatològic)

 

14/03/2018

El Consorci Sanitari de Terrassa ( CST ) requereix 2 metges especialistes en Geriatria .

 Lloc de treball
· Metge Geriatre per treballar en el servei de Geriatria . Aquest consta de totes les línees assistencials des d’aguts , atenció intermitja , llarga estada ,  atenció domiciliaria i atenció a les residències.

Es requereix
· Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
· Especialitat en Geriatria via MIR

Es valora 
· Experiència , lideratge i treball en equip

 S’ofereix:

- 2 vacants
· Contracte laboral estable, guàrdies d'atenció continuada
· Jornada completa
· Condicions laborals segons conveni Xhup

En el cas d’estar interessats/des és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a: mllonch@cst.cat

_______________________________________________________

06/02/2018

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Socio Sanitaris i diversos Centres d’Atenció Primària,

selecciona:

Metge Geriatre

Lloc de treball
 Metge Geriatre per desenvolupar el control i seguiment del pacient crònic complex a l’atenció a domicili i primària (Lloret de Mar).
 Pertànyer a una important organització de salut integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut  Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari

Es requereix
 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
 Especialitat en Geriatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol, es valoraran altres especialitats.
 Carnet de conduir i vehicle propi

Es valora
 Els anys d’experiència aportats en: equips de suport a residències geriàtriques, pacient crònic complex (PCC) en l’àmbit hospitalari, seguiment i coordinació de PCC en pacients de residències i equips d’atenció primària.
 Experiència en lideratge i treball en equip

S’ofereix
 Contracte laboral estable
 Jornada completa
 Condicions laborals en base I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
 Incorporació immediata


En el cas d’estar interessats/des és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

____________________________________________________

26/01/2018

METGE/ESSA UNITAT SOCIOSANITÀRIA PUIGCERDÀ

S’ofereix:

- Lloc: Residència Sociosanitària Puigcerdà. Diferents serveis sociosanitaris
(UMEP, EAIA, PADES...)
- Horari: dilluns a divendres
- Jornada: 100% (1.688 hores anuals)
- Contractació: inicialment temporal amb possibilitat de contractació
indefinida durant l’any 2018
- Retribució econòmica: la fixada pel 1er conveni col·lectiu d ́hospital d ́aguts,
atenció primària, centres sociosanitaris i de salut mental.
- Data d’incorporació: Immediata
Es demana:
- Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
- Especialitat en Geriatria i Gerontologia

Es valora (per currículum vitae i per entrevista personal):
- Experiència com a geriatra
- Millora contínua dels coneixements i competències professionals
- Capacitat de treball, d’organització i de resolució de problemes
- Adaptació a noves situacions i nous reptes
- Treball en equip i establiment de relacions interprofessionals de forma
positiva
- Capacitació per a la promoció del benestar de les persones ateses

Les persones interessades poden fer arribar el seu currículum vitae al departament de recursos
humans de la Fundació Hospital de Puigcerdà (rrhhh@fhp.cat).

____________

26/01/2018

1 METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA (ref. As 01/18)

Badalona Serveis Assistencials, una organització municipal que presta serveis integrals de salut i d’atenció a la dependència a la població del Barcelonès Nord i Baix Maresme, necessita incorporar una plaça de Metge Especialista en Geriatria Centre Sociosanitari El Carme.

ES DEMANA:

Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria. Experiència en el lloc de treball. Competències corporatives: compromís, flexibilitat, orientació a les persones, efectivitat i entusiasme.

ES VALORARÀ:

Habilitats en treball en equip, planificació, comunicació, inquietuds en la recerca i aplicació TICS i orientació a l’usuari intern i extern.

S’OFEREIX:

Contracte laboral indefinit a jornada completa (1168 hores/any) amb possibilitat d’ampliar, més guàrdies (500 hores/any). Retribució segons conveni SISCAT. Incorporació immediata.

ENVIAR:

Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar: Currículum vitae actualitzat amb carta de sol·licitud de plaça indicant la referència, fotografia actual mida carnet i fotocòpia de la titulació, a l’Àrea de Desenvolupament i Formació professional (Plaça de Pau Casals núm. 1 , 08911 Badalona) o bé a selecció@bsa.cat .

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Fins el dia 4 de febrer de 2018 inclòs.

_______________________________________

 

 

09/01/2018

CONVOCATÒRIA EXTERNA La FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS – CENTRE SOCIOSANITARI PALAMÓS GENT GRAN, precisa :

1 METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA

El Centre Sociosanitari Palamós Gent Gran disposa de 165 llits d’internament repartits en: 1 Unitat de Mitja Estada Polivalent per a convalescència i cures pal·liatives (40 llits) 1 Unitat de Llarga Estada Sociosanitària i 1 Unitat de Residència Assistida, També disposa d’una unitat d’atenció diürna amb 30 places del Centre de Dia i 20 places d’Hospital de Dia. Una EAIA de demències i una EAIA de cures pal·liatives. El Sociosanitari dóna cobertura a l’Hospital d’Aguts amb un servei d’UFISS i a l’Atenció Primària amb un Servei de PADES.

REQUISITS: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Geriatria.

ES VALORARÀ: Especialitat via MIR. Experiència professional en l’àmbit de l’Atenció Sociosanitària. Perfil personal. Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).

S’OFEREIX: Contractació laboral temporal a jornada completa més guàrdies de localització fins a 31 d’agost de 2018 amb possibilitat de pròrroga, com a Metge/ssa Adjunt al Servei d’Atenció Sociosanitària format per un equip de 8 facultatius. Incorporació Immediata. Sou segons I Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospital d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

ENVIAR: currículum vitae actualitzat amb carta de presentació escrita a mà i fotografia recent mida carnet a: Hospital de Palamós - Departament de Recursos Humans- C/ Hospital, 17-19 (Ed. Fleming) 17230 PALAMÓS (GIRONA).

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el 31 de gener de 2018 Per més informació, trucar al telèfon 972 60.92.39 i preguntar per la Sra. Dolors Margarit (Departament de Recursos Humans, o bé recursoshumans@ssibe.cat)

 

___________________________________________________________________________________

09/01/2018

Se requiere médico especialista en geriatría para el Servicio de Geriatria del  Consorci Sanitari de Terrassa para cobertura de una baja con continuidad posterior, si se cumplen los requerimientos de Servicio, por excedencia y/o crecimiento del servicio .

 • 100% jornada + guardias de atención continuada y salario según convenio Xhup.
 • El CST consta con todas las líneas asistenciales en geriatria y de unidad docente.
 • Incorporación inmediata

Los interesados enviar curriculum a mllonch@cst.cat

 

____________________________________________________________________________________

11/12/2017

 

GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL TORTOSA SAM

PRECISA INCORPORAR

1 Metge/ssa Especialista en Geriatria a jornada completa i contracte indefinit

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació d’Especialista en Geriatria via MIR.
 • Certificació negativa que acrediti no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 • Experiència laboral com a metge/essa geriatra a tots els nivells assistencials de hospitalització i ambulatoris d’atenció  intermèdia ( PADES, cures pal·liatives, convalescència, llarga estada , hospital de dia  i  UFISS).
 • Coneixements avançats o experiència prèvia en maneig de pacients geriàtrics.
 • Formació addicional en relació al lloc de treball.
 • Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix:

 • Contractació laboral indefinit i a jornada completa.
 • Condicions retributives segons estableix el Conveni col·lectiu de treball del SISCAT.
 • Incorporació immediata.

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

 

 

________________________________________________________

23/11/2017

OFERTA D’OCUPACIÓ

METGE INTERNISTA I/O GERIATRE Amb experiència.

Centre de treball: Hospital de Barcelona Amb titulació oficial d'especialitat obtinguda o reconeguda a Espanya.

Es valorarà postgrau en geriatria o en hospitalització domiciliària. Idiomes:català i castellà Funcions i tasques del lloc de treball:

Control a pacients pluripatològics hospitalitzats i a domicili

Data d'incorporació: 01/01/2018

Data finalització: 31/12/2018

Règim de contractació: Laboral

Tipus de contracte:Temporal prorrogable

Període: un any Retribució: 45.000€ Horari de treball: 40 hores setmanals, de 8:00 a 17:00 Dies de treball: dilluns a divendres

Localitat de treball: Barcelona

Persona de contacte: Dr. Carlos Humet (Director Mèdic) Horari i Dies d'atenció: dilluns a divendres, de 9 a 17 Telèfon de contacte: 932542467 Correu electrònic: direccio@sciashdb.com

____________

17/11/2017

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

Ofereix lloc de treball de METGE ADJUNT

Per incorporar-se al Servei de Geriatria del CHV (Consorci Hospitalari de Vic) i de la FHSC de Vic (Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic)

S’ofereix:

 • Contractació temporal  per 1 any a jornada completa i participació en atenció continuada
 • Retribució segons Conveni d’aplicació a l’entitat
 • Formació continuada

Es requereix:

 • Títol d’especialista (geriatria, medicina interna, metge de família), obtingut preferentment via M.I.R.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, inquietud professional, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat
 • Incorporació immediata

Es valorarà:

 • L’experiència, capacitació i formació en l’àrea específica
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, docència i innovació
 • Coneixement idioma anglès amb certificació

Enviar currículum i documentació acreditativa  abans del 27 de novembre a:

Àrea de RRHH del Consorci Hospitalari de Vic

Ronda Francesc Camprodon, núm.4 – 08500 Vic

O per email a: seleccio@chv.cat

Telèfon 93-889.11.11 - Extensió 3254

____________

10/11/2017

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir dos llocs de treball de :

Metges/sses

S'ofereix

• Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV • Incorporació immediata • Jornada completa o mitja jornada, preferentment jornada completa • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Es requereix • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia • Tenir l’especialitat en Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna • Usuari avançat d’eines ofimàtiques • Incorporació immediata

Es valora

• Tenir experiència professional acreditada en atenció a la Gent Gran, especialment en el malalt crònic complex. • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts • Capacitat analítica, de planificació i d’organització • Capacitat i voluntat d’aprenentatge • Habilitat de comunicar-se amb les persones • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent • Coneixement de la llengua catalana •

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum a http://www.cssv.es/treballa-amb-nosaltres/ a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans.

Data màxim de presentació candidatures 31 de desembre de 2017 Vilafranca del Penedès, 10 de novembre de 2017

_____________________

01/11/2017

L’Hospital General de Granollers convoca una plaça de:

CAP CLÍNIC D’URGÈNCIES

Funcions :

 • Coordinar les activitats assistencials de l’equip, d’acord amb les directrius del Cap del Servei, amb la finalitat d’assolir els objectius del servei.
 • Facilitar la coordinació amb altres serveis i àrees implicats en processos comuns.
 • Col·laborar en l’organització de l’atenció continuada.
 • Donar suport en el control dels resultats d’activitat i el Pla de salut.
 • Contribuir a potenciar la formació continuada i l’activitat de recerca de l’equip.

Es requereix: 

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat via MIR de Medicina intensiva, Medicina interna, Medicina familiar i comunitària o Geriatria.
 • Competència en lideratge de persones.
 • Orientació a l’assoliment i implicació.

Es valorarà:

 • Disposar d’experiència assistencial en l’àmbit del pacient mèdic i/o d’urgències, així com en funcions de gestió hospitalària.

Competències:

 • Treball en equip
 • Presa de decisions
 • Gestió de persones

S’ofereix:

 • Contractació laboral indefinida a dedicació completa
 • Retribució competitiva d’acord amb els paràmetres del centre
 • Accés a àmbits de docència, recerca i innovació

Les persones interessades poden enviar, fins el 17 de novembre, el currículum a la Direcció de Persones de l’hospital de Granollers (direcciopersones@fhag.es).

______________

18/10/2017

Metge/essa (geriatra) per cobertura de contracte de personal laboral, en condició de relleu per un periode de 4 anys de jubilació parcial de la metgessa titular de la Residencia de Gent Gran Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet), del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Jornada al 75% de 1633h/anuals i retribucions segons VI Conveni únic de personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Calendari de dilluns a divendres (no festius) i horari de 10:00h a 15:25h, sense guàrdies. Es valorarà l’experiència en l’àmbit de geriatria.

Enviar cv a sjeronimo@gencat.cat

______________

13/10/2017

Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives.  / Consorci Sanitari del Maresme / H de Mataró. Unitat docent de Geriatria.

Oferta : 1 plaça de metge adjunt .

Característiques : Jornada complerta + atenció continuada a pactar amb el cap de Servei.

Conveni XHUP. Cobrir una excedència de un any però amb possibilitats de quedar-se en el  Servei segons vàlua.

Requisit per accedir a la plaça : Especialista en Geriatria  o .Especialista  en Medicina Interna  o Medicina de Família amb formació i experiència  en el àmbit de l’assistència Geriàtrica , la Psicogeriatria i/o les Cures Pal·liatives.

Persona de contacte :

 

Dr Ramon Cristófol Allué.

rcristofol@csdm.cat

937582800/01

 

-------------------------------------

10/10/2017

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca, precisa cobrir dos llocs de treball de :

Metges/sses

S'ofereix

 • Contracte d’interinitat pendent de convocatòria per formar part de la plantilla del CSSV
 • Incorporació immediata
 • Jornada completa o mitja jornada, preferentment jornada completa
 • Condicions laborals i retributives segons conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres D’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Es requereix

 • Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia
 • Tenir l’especialitat en Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària o Medicina Interna
 • Usuari avançat d’eines ofimàtiques
 • Incorporació immediata

Es valora

 • Tenir experiència professional acreditada en atenció a la Gent Gran, especialment en el malalt crònic complex.
 • Capacitat de treballar en equip, per objectius i en protocols establerts
 • Capacitat analítica, de planificació i d’organització
 • Capacitat i voluntat d’aprenentatge
 • Habilitat de comunicar-se amb les persones
 • Compromís amb l’organització i vocació per atendre a la persona depenent
 • Coneixement de la llengua catalana

a l’atenció de la Sra. Imma Garcia, directora de Recursos Humans. Data màxim de presentació candidatures 31 d’octubre de 2017

Vilafranca del Penedès, 6 octubre de 2017

 

26/09/2017

 

L’Hospital General de Granollers convoca una plaça de:

METGE/ESSA d’URGÈNCIES

S’integrarà al Servei d’Urgències, reportant al Cap del Servei.

Funcions i responsabilitats:

 • Atendre als pacients que sol·liciten assistència urgent o emergent.
 • Atendre als pacients ingressats al servei i als pacients en observació. 
 • Coordinar-se amb els altres serveis de l’hospital.
 • Impartir i participar en sessions clíniques.
 • Participar en  la formació dels metges residents.
 • Participar en la roda de guàrdies del Servei.

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat via MIR de Medicina de Família i Comunitària, Medicina Interna o Geriatria.
 • Es valora disposar d’experiència en urgències hospitalàries o extrahospitalàries.

Competències i habilitats professionals:

 • Orientació al pacient.
 • Treball en equip.
 • Capacitat resolutiva.
 • Comunicació.

S’ofereix:

 • Contractació laboral indefinida a dedicació completa.
 • Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre.

Les persones interessades poden enviar el currículum a selecciopersonal@fhag.es.

_____________________________________________________________________________________________

8/09/2017

"Se requiere médico especialista en geriatría para el Servicio de Geriatria del  Consorci Sanitari de Terrassa  para cobertura de una baja con continuidad posterior , si se cumplen los requerimientos de Servicio, por excedencia y/o crecimiento del servicio .

100% jornada + guardias de atención continuada ,y salario según convenio Xhup.

El CST consta con todas las líneas asistenciales en geriatria y de unidad docente.

 

Los interesados enviar curriculum a mllonch@cst.cat  antes del 25/09/2017 "

 

22/08/2017

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Socio Sanitaris, centres de rehabilitació i diversos Centres d'Atenció Primària, selecciona:

Metge Geriatre per la planta de Mitja Estada Polivalent (UMEP)

Lloc de treball

*   Metge Geriatre per la planta de mitja estada polivalent (UMEP) de l'Hospital Comarcal de Calella
*   Responsable de l'hospital de dia psicogeriàtric
*   Treballar a la xarxa pública proveïdors del Servei Català de la Salut
*   Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari

Es requereix

*   Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
*            Especialitat en Geriatria via MIR o homologació vigent a l'estat espanyol.

Es valora

*   Altres especialitats mèdiques via MIR o homologació vigent a l'estat espanyol

S'ofereix

*   Contracte temporal d'1 any de duració.
*   Jornada Completa, de dilluns a divendres (8.15 a 16h)
*   Possibilitat de realitzar guàrdies de Medicina Interna
*   Incorporació durant el Setembre 2017
*   Condicions laborals en base I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalia exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.

En el cas d'estar interessats/des és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat<mailto:rrhhd@salutms.cat>
Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

 

 

__________________________________________________________________________

16/07/2017

GESAT SAM

CERCA:

METGES/ESSES PER L’ÀREA SOCIOSANITÀRIA

Per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

 Titulació d’Especialista en Geriatria via MIR.

 Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en

algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

 Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria .

 Coneixements avançats o experiència prèvia en maneig de pacients geriàtrics.

 Formació addicional en relació al lloc de treball.

 Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la

millora continua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix:

 Contractació laboral estable

 Incorporació immediata

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal

eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central- delincuentes

 

 

27/06/2017

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Socio Sanitaris, diversos Centres d'Atenció Primària i centres de rehabilitació, selecciona:

Metge Geriatre per PADES

Lloc de treball

*   Metge Geriatre per pacient pal·liatiu, PADES, atenció al pacient crònic complex i pacients d'hospitalització a domicili.
*   Pertànyer a una important organització de salut integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut
*   Estar integrat a un equip de treball interdisciplinari

Es requereix

*   Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
·         Especialitat en Geriatria i Gerontologia
·         Màster en cures pal·liatives

Es valora

*   Els anys d'experiència aportats
*   Formació continuada en l'especialitat i en cures pal·liatives

S'ofereix

*   Contracte laboral Indefinit
*   Jornada completa, de dilluns a divendres de matins amb un dia llarg.
*   Condicions laborals en base I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
*  Incorporació a immediata o a determinar amb el candidat

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalia exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.

En el cas d'estar interessats/des és necessari enviar un currículum vitae actualitzat a: rrhhd@salutms.cat<mailto:rrhhd@salutms.cat>
Per qualsevol dubte: 93.769.02.01 ext.2179 - 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)

____________________________________________________________________________________________________

25/05/2017

Badalona Serveis Assistencials, una organització municipal que presta serveis integrals de salut i d’atenció a la dependència a la població del Barcelonès Nord i Baix Maresme, necessita incorporar una plaça de Metge Especialista en Geriatria en el Centre Sociosanitari El Carme. 

Es demana:Títol d’especialista en Geriatria

S’ofereix: Jornada complerta: Unitat de Subaguts, 70% planta hospitalització ( de 8:00 a 14:00) i 30%  mòduls de guàrdia.  Retribució segons  conveni SISCAT. Incorporació immediata.

 Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica jpcastejon@bsa.cat la següent documentació: Carta de sol·licitud, Currículum i Fotocòpia titulació.

_________________________________________

23/05/2017

En el Servicio de Geriatría y cuidados Paliativos de Badalona Serveis Assistencials (CSS el Carme, Badalona) ofertamos una plaza de Médico adjunto a jornada completa para la unidad de Subagudos y con posibilidad de contratación indefinida. La Incorporación sería inmediata.
Aquellas personas interesadas pueden contactar en privado conmigo vía telegram o Linkedin
https://www.linkedin.com/in/juan-manuel-pérez-castejón-25805214
o bien enviar su CV a mi dirección de correo:
jpcastejon@bsa.cat

_________________________________________________________________________

20/05/2017

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

Ofereix DOS llocs de treball de Metge/ssa Especialista en GERIATRIA Per incorporar-se al Servei de Geriatria del CHV (Consorci Hospitalari de Vic) i de la FHSC de Vic (Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic)

S’ofereix:

 • Contractació indefinida a jornada completa i participació en atenció continuada
 • Retribució segons Conveni d’aplicació a l’entitat
 • Accés a col·laboracions docents en el programa docent MIR i universitàries a la Unitat docent CHV/FHSC – UVic/UCC
 • Recerca amb finançament públic i privat
 • Formació continuada

Es requereix:

 • Títol d’especialista, obtingut preferentment via M.I.R.
 • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, inquietud professional, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat
 • Incorporació immediata

Es valorarà:

 • L’experiència, capacitació i formació en l’àrea específica
 • Títol de doctor o en procés
 • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: activitats de recerca, docència i innovació

Enviar currículum i documentació acreditativa abans del 31 de maig

a l’àrea de RRHH de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic

Rambla Hospital, 52 – 08500 Vic -

Telèfon: 93-883.33.00 – Extensió 9027 – Email: rrhh@fhsc.cat

___________________________________________________________________________

18/04/2017

Es necessita metge especialista via Mir en Geriatria per cobrir una baixa maternal al HT-Consorci Sanitari de Terrassa .

Jornada Completa + guàrdies , conveni Xhup

Possibilitat de continuïtat posterior sempre que s’assoleixin els objectius  per ampliació de servei / pre-jubilació.

Som centre docent formem dos residents per anys.

 

Contactar amb :

Mireia Llonch Masriera

mllonch@cst.cat

Telf 937310007  ext: 2870

 

___________________________________________________________________________

29/03/2017

L’Hospital General de Granollers convoca una plaça de metge adjunt per a integrar-se en el Servei de Geriatria

Metge/essa especialista en Geriatria

Funcions i responsabilitats:

Assistencials

 • Realitzar atenció assistencial als pacients ingressats o ambulatoris de consulta externa i hospital de dia.
 • Realitzar la història clínica i els informes mèdics. Planificar el procés diagnòstic i terapèutic.
 • Atendre les interconsultes hospitalàries sol·licitades per altres serveis.
 • Valorar els pacients consultats pel servei d'Urgències.
 • Realitzar guàrdies de planta al servei de Geriatria (UGA, UME, UCP, UFISS).
 • Participar en reunions interdisciplinàries i sessions de servei.

Docents

 • Assistir i participar en les sessions clíniques i de formació continuada del servei.
 • Participar en la formació dels metges residents de Geriatria i d'altres especialitats així com alumnes de pregrau i rotatori.

Recerca

 • Participar en projectes de recerca del Servei de Geriatria (projecte europeu H2020: RÀDIO; projecte dins de les Comunitats Ris3CAT els fons europeus FEDER: DIALCAT; projectes nacionals FIS-AQUAS, així com en altres projectes de recerca del servei).

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb l’especialitat de Geriatria via MIR.
 • Disponibilitat per fer guàrdies.

Competències professionals:

 • Orientació al pacient
 • Treball en equip
 • Comunicació
 • Presa de decisions

S’ofereix:

 • Contracte indefinit a dedicació completa.
 • Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del Conveni SISCAT.
 • Accés a àmbits de docència, recerca i innovació.

Les persones interessades poden enviar el currículum, fins el 21 d’Abril, a selecciopersonal@fhag.es.

Per a més informació contactar amb la Secretaria del Servei de Geriatria Sra. Lourdes Ventura 93 842 50 32 o amb el Cap de Servei Dr. Sergio Ariño Blasco, email: sarino@fhag.es.

Granollers, 17 de Març del 2017

_____________________________________________________________________________________________________

16/01/2017

Es precisa metge/ssa geriatre per atenció a pacients ingressats en centre sociosanitari (perfil majoritari convalescència, amb possibilitats d’atendre pacients d’altres perfils: subaguts, llarga estada, pal.liatius, EAIA).  S’ofereix jornada complerta en horari de matins (8-15h), integració en equip interdisciplinar i bon ambient de treball.  Sou segons conveni XHUP/SISCAT.

Lloc de treball: Clínica de Molins de Rei (Molins de Rei, Barcelona).

Interessats contactar amb: Dra M. Dolors Conesa. Correu: dolors.conesa@clinicademolinsderei.com , telèfon: 670489861

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

12/01/2017

Metge especialista en geriatria per a l’àmbit sociosanitari  i d’hospitalització. S’ofereix contracte a jornada complerta inicialment temporal amb possibilitats de conversió a indefinit per a Barcelona.

Conveni d’aplicació SISCAT.

Incorporació immediata

Contacte: s.male@hestiaalliance.org

_________________________________________________________________________________________________

 

23/11/2016  ---> DARRERA HORA: ampliada la data de recepció fins el 12 de Desembre

Badalona Serveis Assistencials, una organització municipal que presta serveis integrals de salut i d’atenció a la dependència a la població del Barcelonès Nord i Baix Maresme, necessita incorporar una plaça de Cap de Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives pel Centre Sociosanitari El Carme.

Es demana:Títol d’especialista en Geriatria, experiència assistencial en l’àmbit sociosanitari, experiència i/o formació en gestió, competències per al lideratge d’un equip multidisciplinar i inquietud per a la gestió i la planificació dels recursos.

S’ofereix: Retribució i nomenament com a Cap de Servei, equiparable a les taules salarials del conveni SISCAT, incorporació immediata, Jornada complerta.

Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’Àrea de Desenvolupament i Formació Professional (Plaça de Pau Casals, núm. 1, 08911 Badalona) o bé a les adreca electrònica seleccio@bsa.cat, fins el dia 12 de desembre de 2016 inclòs, la següent documentació: Carta de sol·licitud de plaça, Currículum (incloent fotografia), fotocòpia titulació, projecte a desenvolupar com a Cap de Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives. Aquest projecte com a mínim ha de descriure: Objectius a desenvolupar, com s’implementarà aquest projecte (tant la vessant d’aplicació del mateix, com l’organització de RH, econòmics, etc.), com s’avaluarà el mateix.

 

______________________________________________________________________________________________________________
23/11/2016

Des de l'Hospital General de Granollers, volem incorporar un Investigador - Metge Adjunt Servei Geriatria, amb una dedicació del 50% com a Personal Investigador (col·laboració en activitats de recerca del Servei de Geriatria) i, un altre 50% d'atenció continuada per a la cobertura de guàrdies del Servei de Geriatria (UGA, UME, UCP).

S'oferta 1 plaça a jornada completa i una retribució de 38.000€ - 41.000€  brut/any (d'acord amb els paràmetres del Conveni SISCAT), amb contracte indefinit.

Es requereix la titulació de Metge Especialista en Geriatria i bon domini de la llengua anglesa (parlada i escrita).

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum vitae, acompanyat d'una carta de sol·licitud, a selecciopersonal@fhag.es fins al 8 de Desembre.

________________________________________________________
07/11/2016
"Precisem metge pal.liativista per cobrir una baixa de 6 mesos a l'ICO Badalona.
Preferiblement internista o geriatre amb màster de cures pal.liatives.
Interessats enviar curriculum a jjulia@iconcologia.net a l'atenció de Dr. Julià."
________________________________________________________

 07/11/2016

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva necessita incorporar un
metge/ssa Geriatre pel servei d’hospitalització a domicili i PADES de
l’Hospital Comarcal de Calella i Blanes en horari de matins i tardes amb
guàrdies de cap de setmana. S’ofereix un contracte temporal fins Abril 2017
a jornada completa amb possibilitats de continuïtat a partir de l’Abril.
Incorporació durant el mes de Novembre de 2016.
Interessats/des enviar currículum a
rrhhd@salutms.cat<mailto:rrhhd@salutms.cat>
Telèfon de contacte 93.769.02.01 Ext.2179 (Laura Clotas)

_________________________________________________________________
 07/11/2016

El CSC necessita incorporar:

Metge

per al Centre Sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans

Ref 2016FM10MTGGER

Requisits:

 Estar en possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia.

 Tenir la especialitat en Geriatria

 Tenir una experiència professional acreditada com a geriatre/a, medicina familiar i comunitària i/o internista.

 Usuari avançat d’eines ofimàtiques.

Es valorarà:

 Coneixement de la llengua catalana.

 Capacitat de treball en equip i per objectius.

 Habilitat de comunicar-se amb les persones.

 Capacitat analítica i d’organització.

 Polivalència entesa com a tractament integral del malalt.

S’ofereix:

 Contracte laboral indefinit, a jornada completa.

 Condicions laborals i retributives establertes al I Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Els/les interessats/des hauran d’introduir el seu currículum a

http://www.consorci.org/formacio-i-treball abans del 6 de novembre de 2016, indicant la referència de la convocatòria.

Els dubtes i aclariments es faran a través del correu electrònic rhumans@consorci.org

Barcelona, 21 d’octubre de 2016