Neus Gual

Neus Gual

Metgessa especialista en geriatria del Parc Sanitari Pere Virgili.Co-coordinadora del #GeribloC.
Neus Gual

Les innovacions en el maneig de patologies cròniques mitjançant l’ús de noves tecnologies avancen ràpidament (pàgines webs, portals de salut, aplicacions de smartphones...). Tot i això, estudis actuals demostren com la gent gran realitza un menor ús d’aquestes eines informàtiques dirigides a millorar la salut, obtenint per tant menys oportunitats de beneficiar-se’n. Price-Haywood et al. publiquen un estudi a la revista Population Health Management, on intenten conèixer quina relació hi ha entre l’ús d’aquestes noves tecnologies i la eHealth literacy (coneixements en eHealth, definits com la habilitat per a buscar, trobar i entendre informació de recursos electrònics i aplicar el coneixement adquirit per a millorar o resoldre problemes de salut) de les persones grans amb patologies cròniques. A l’estudi participen 247 pacients majors de 50 anys, amb mínim una patologia crònica (Diabetis Mellitus i/o hipertensió arterial), i es divideix en 2 grups: usuaris habituals de noves tecnologies i no usuaris. Es recullen variables sociodemogràfiques, la puntuació en l’escala eHealth (10 ítems) i les respostes a varies preguntes en relació a l’ús i coneixement d’aquestes tecnologies: ús d’internet, auto-eficàcia percebuda en l’ús d’internet, interès i motivació en l’ús de tecnologies digitals aplicades a la salut, experiència i percepció d’utilitat d’aquestes tecnologies. També es recullen recomanacions per a augmentar i encoratjar als pacients a utilitzar aquestes tecnologies.

Entre els enquestats, un 20% no han tingut contacte amb webs o portals de salut. Comparat amb els no usuaris, els usuaris habituals presenten una major educació, major interès en websites i/o aplicacions de smartphones relacionades amb la salut, i una major puntuació en l’escala eHealth. L’escala eHealth (escala de 10 ítems sobre eHealth Literacy) s’associa negativament amb l’edat i positivament a una major educació i a un major ús d’internet.

Entre el grup de no-usuaris, tot i tenir alta capacitat d’accés a ordinadors, internet i smartphones, el 32% referien baixa motivació i un 36% dificultats per a l’ús d’internet. Entre els no-usuaris, preocupa la seguretat de la pròpia informació i la falta de personalització de la tecnologia, i refereixen desig de millorar habilitats o disposar de major suport tècnic per utilitzar ordinadors i/o internet. També destaca la percepció de nul·la utilitat o absència de beneficis d’aquestes noves tecnologies. La falta de motivació en l’ús de noves tecnologies aplicades a la salut, independentment del disseny o qualitat, és un dels principals motius de la baixa tassa d’ús d’aquestes tecnologies.

Conèixer la eHealth Literacy ens proporciona la capacitat de detectar la falta de coneixements i habilitats d’aquests pacients, que d’altra manera difícilment podríem detectar. L’escala eHealth pot ser una escala vàlida per a la realització d’aquest cribatge i identificar ràpidament aquells pacients amb patologies cròniques que més es poden beneficiar d’aquestes noves tecnologies, així com també identificar aquells pacients que no en faran gaire ús o que probablement necessitin un major suport.

L’augment de l’ús de les noves tecnologies per part dels diferents sistemes de salut fa necessari començar a identificar als diferents pacients afectes de malalties cròniques que se’n podrien beneficiar, i també aquells que per beneficiar-se’n precisaran d’ajuda tècnica o major motivació. La falta de estratègies per assegurar un maneig efectiu entre els pacients amb limitada eHealth Literacy és doncs una oportunitat per a seguir treballant en aquesta línia.

Referència:  Price-Haywood EG, Harden-Barrios J, Ulep R, Luo Q. eHealth Literacy: Patient Engagement in Identifying Strategies to Encourage Use of Patient Portals Among Older Adults. Popul Health Manag. 2017 Apr 6

 

Tags: