Miquel Àngel Mas

Miquel Àngel Mas

Integrated care to older people at Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Catalonia, Europe
Miquel Àngel Mas

L’atenció centrada en les necessitats de persones grans que pateixen múltiples condicions cròniques de salut, com fragilitat, multimorbilitat i discapacitat, és un dels pilars pels quals s’estan buscant nous models adaptats. En els últims anys, diversos grups han desenvolupats noves iniciatives liderades per Atenció Primària, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció, d’aconseguir resultats favorables de salut dels pacients i afavorir l’adequació de recursos.

Presentem una revisió sistemàtica, d’estudis observacionals, assajos clínics i altres revisions, d’intervencions intensives integrals, multicomponent i interdisciplinàries, en forma de programes d’atenció primària adaptats a pacients amb condicions complexes d’alt risc. Els objectius analitzats foren: mortalitat per totes les causes, hospitalització i ús d’urgències.

Es van incloure 18 estudis, amb un total 379.745 pacients. S’analitzaren tres tipus de programes: programes domiciliaris que reemplacen els equips habituals, programes d’atenció ambulatòria que reemplacen els equips habituals, i dispositius interdisciplinaris que incrementen la resposta dels equips habituals. La majoria de programes proveïren plans terapèutics a partir d’Avaluació Geriàtrica Integral, centrats en atendre necessitats múltiples de persones grans amb limitacions funcionals, a partir d’equips interdisciplinaris per professionals d'atenció primària i comunitària que incloïen metges/ses, infermers/es, treballadors/es socials, terapeutes i farmacèutics, entre d’altres.

Seguidament presentem els resultats favorables més destacats:

  • Respecte els models d’atenció domiciliària, destaca el model Home Based Primary Care (HBPC) de Veterans, a Estats Units, que aconseguí reduir ingressos als 3-4 anys en un estudi de cohort nacional.
  • Dels models ambulatoris, els programes PACE d’Estats Units i SIPA de Canadà també reduïren ingressos als 19 i 24 mesos.
  • El programa nord-americà d’increment de resposta GRACE va demostrar reduccions en hospitalitzacions i en visites a urgències.

El treball conclou que els models són diversos, tot i tenir punts comuns, i l’efectivitat que han demostrat varia. Els programes més sòlids (com VA-HBPC, PACE, SIPA i GRACE) s’associaren a menys ingressos hospitalaris, sense evidenciar-se altres impactes destacats en mortalitat o altres tipus d’ingrés.

Conclusió:

Tot i que aquest treball focalitza més en resultats pel sistema que per les persones, és destacable en mostrar iniciatives de diversos països que redissenyen la resposta a les necessitats complexes de les persones. En tots, el model geriàtric tradicional és usat pels professionals d’atenció primària de referència en la provisió de serveis per tal de poder respondre de manera més adaptada i eficient. L’evidència no és homogènia, però l’aproximació oberta és prometedora per fer avançar el sistema del futur cap a models més integrats.

Referència:

Edwards ST, Peterson K, Chan B, Anderson J, Helfand M. Effectiveness of Intensive Primary Care Interventions: A Systematic Review. J Gen Intern Med 2017;32(12):1377-1386.

 

Tags: , , ,