Miquel Àngel Mas

Integrated care to older people at Direcció Clínica Territorial de Cronicitat Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Catalonia, Europe
Miquel Àngel Mas

En els últims anys ha augmentat l’interès pels dispositius alternatius a l’hospitalització convencional. En el cas de l’hospitalització domiciliària, diversos grups han obtinguts resultats de salut positius, sobretot evitant completament o significativament l’ingrés, però l’evidència no és homogènia. Un grup d’investigadors, encapçalats per Sasha Shepperd de la Universitat d’Oxford, estan duent a terme en la última dècada diverses revisions sobre hospitalització domiciliària. Disposem de revisions en les estratègies d’evitació d’ingrés, de facilitació d’alta i d’atenció al final de la vida.

El treball que presentem és una actualització de la darrera revisió d’aquells esquemes que se centren en afavorir les altes de plantes hospitalàries mèdiques o quirúrgiques, comparant-los amb els controls de la trajectòria d’hospitalització convencional. S’inclouen 32 assajos clínics (sis d’aquests no foren analitzats en l’anterior revisió), amb un total de 4746 pacients.

El primer que destaca és l’heterogeneïtat d’intervencions i de processos.
Les intervencions poden fer-se des d’equips hospitalaris, des d’equips comunitaris o des de col•laboracions entre equips hospitalaris i comunitaris.
Els resultats es presenten per tres processos, amb un limitat nombre d’estudis que els avalen:
-Ictus: s’evidencia una reducció de 7 dies en l’estada hospitalària i un descens del risc d’institucionalització als 6 mesos.
-Processos mèdics: en malalts amb MPOC, s’evidencia un descens en el risc de reingrés i un menor risc d’institucionalització. En malalts amb diverses condicions mèdiques s’evidencia un augment del risc de reingrés. La reducció de l’estada hospitalària va des de mig dia fins a 20 dies.
-Processos quirúrgics: en pacients ortopèdics es veuen reduccions de 4,5 dies en estades hospitalàries, sense diferències en risc de reingrés.

De manera global veiem també, independentment dels processos d’atenció:
-Millores en satisfacció dels usuaris.
-No hi ha diferències rellevants pel que fa a mortalitat.
-Hi ha incertesa en l’efecte en costos.

Conclusió:
Veiem que amb intervencions heterogènies, els resultats també són heterogenis. La gran acceptació dels ingressos d’hospitalització a domicili pels pacients és evident. La reducció de l’estada hospitalària és compartida pels diferents perfils de pacients, sense efectes negatius en mortalitat i majoritàriament sense augmentar reingrés. A dia d’avui, però, l’evidència agrupada no permet afirmar que aquestes intervencions comporten diferències significatives en costos. Ara bé, són la reducció de costos i de mortalitat els eixos centrals que hem de fer servir per a avalar estratègies d’atenció integrada en persones grans amb múltiples morbilitats?

Referència:
Gonçalves-Bradley DC, Iliffe S, Doll HA, Broad J, Gladman J, Langhorne P, Richards SH, Shepperd S. Early discharge hospital at home. Cochrane Database Syst Rev 2017 Jun 26;6:CD000356. doi: 10.1002/14651858.CD000356.pub4.

 

Tags: , ,