Download “Memòria_grup_treball_Final-de-Vida.pdf” Memòria_grup_treball_Final-de-Vida.pdf – Downloaded 212 times – 260 KB

Memòria Grup de Treball “Final de vida” de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

(març 2017)

Justificació

Estem davant l’eclosió epidemiològica d’un grup de persones grans, amb multimorbiditat [1–3] -moltes de les quals amb malalties i condicions cròniques avançades [4] i necessitats d'atenció pal·liativa-. Al llarg dels propers anys, aquest fet suposarà un dels reptes més importants per als sistemes de salut [5,6]: tant per a les organitzacions i les polítiques sanitàries i socials -que hauran de fer front al desafiament de la complexitat derivada de la dificultat per donar resposta a les necessitats assistencials i els costos d'atenció que d'això es deriven-, com també per als professionals de la salut, que hauran d’excel·lir en l'abordatge de la complexitat derivada de la dificultat per la presa de decisions, en i amb aquests pacients.

És en aquest grup poblacional –amb malalties i condicions cròniques avançades- on el coneixement geriàtric i del coneixement pal·liatiu han de poder donar respostes conjuntes a les necessitats d'aquests pacients. De fet, aquestes dues àrees del coneixement comparteixen l'essència del model d'atenció [7]: el treball en equip, l'avaluació multidimensional i l'atenció basada en objectius i preferències, atenció psicosocial i suport als cuidadors.

És davant aquesta realitat epidemiològica i la necessitat de compartir i avançar en el coneixement i la millora de l’atenció pal·liativa als pacients de perfil geriàtric que es proposa la creació d’aquest grup de treball. Aquest plantejament inclou tant la necessitat d’identificació precoç de persones en situació de final de vida i necessitats d’atenció pal·liativa, així com el maneig de les condicions geriàtriques en situació avançada.

El grup de treball utilitzarà com a punt de partida el document “Marc conceptual del Grup Final de Vida” (Jordi Amblàs), que presenta alguns conceptes i accions referents a l’atenció al final de vida: diagnòstic precoç de situació de final de vida, transicions al final de la vida (de la visió pronòstica a la visió centrada en necessitats), diagnòstic situacional i presa de decisions.

Missió

Crear un grup de treball dins la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia que sigui un òrgan de referència i un punt de trobada de professionals de diferents disciplines que treballen en l’àmbit de la geriatria i que desitgen fomentar el coneixement, l’expertesa, la sensibilitat i el debat sobre l’atenció al final de la vida.

Objectius generals

- Millorar el final de vida de la gent gran i el pacient complexe.

- Treballar per definir i unificar conceptes i competències entorn a l’atenció al final de la vida.

- Portar a terme activitats per fomentar el coneixement, les competències, l’expertesa, la sensibilitat i el debat sobre l’atenció al final de vida de l’ancià.

- Col·laborar amb altres grups de treball d’altres societats científiques que treballin en la mateixa àrea.

Objectius formatius

- Preparar material formatiu i/o divulgatiu.

- Organitzar jornades, cursos i/o debats amb objectius que podrien ser formatius i/o divulgatius.

Objectius de recerca

- Inicialment treballar bàsicament en la definició i consens de conceptes i competències entorn a l’atenció al final de la vida.

- Plantejar activitats de recerca conjuntament (per exemple estudis multicèntrics).

- Participar en congressos científics d’àmbit nacional i/o internacional.

Reunions a desenvolupar

- Reunió inicial de constitució de grup.

- Reunions cada sis mesos.

Fonts de finançament

- De moment no comptem amb cap font de finançament.

Referències

1- Busse R, Blümel M, Scheller-Kreinsen D, et al. Tackling chronic disease in Europe: Strategies, interventions and challenges. Copenhagen: 2010. doi:10.1558/poth.v0i4.65

2- United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA). Population Prospects for the Twenty-First Century: The 2010 United Nations Projections. Popul Dev Rev 2011;37:407–11. doi:10.1111/j.1728-4457.2011.00425.x

3- United Nations D of E and SAPD, United Nations, Department of Economic and Social Affairs PD. World Population Ageing 2013. New York: 2013. doi:ST/ESA/SER.A/348

4- Gómez-Batiste X, Martínez-Muñoz M, Blay C, Amblàs J, Vila L, et al. Prevalence and characteristics of patients with advanced chronic conditions in need of palliative care in the general population: a cross-sectional study. Palliat Med 2014;28:302–11. doi:10.1177/0269216313518266

5- Bodenheimer T, Berry-millett R, Francisco S. Care management of patients with complex health care needs. Synth Proj Res Synth Rep 2009;19:1–39.

6- Manchester J, Schwabish JA. The Long-Term Budget Outlook in the United States and the Role of Health Care Entitlements. Natl Tax J 2010;63:285–305.http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ecn&AN=1112956&site=ehost-live&scope=site

7- Meier DE. Focusing Together on the Needs of the Sickest 5%, Who Drive Half of All Healthcare Spending. J Am Geriatr Soc 2014;62:1970–2.