Normativa dels Grups de Treball de la SCGiG

Procés de creació de GT de la SCGiG

- Sol·licitud adreçada a la Junta Directiva (JD) de proposta de creació amb el nom del GT, nom del coordinador i secretari del GT, nom dels membres del GT i memòria explicativa.

- Els membres del GT han de ser socis de la SCGiG al corrent de pagament de les quotes.

- El número mínim de membres del GT será de 5.

- La memòria explicativa constarà de les següents parts: a) Justificació del grup de treball; b) Missió; c) Objectius generals; d) Objectius formatius; e) Objectius de recerca; f) Reunions a desenvolupar; g) Fonts de finançament.

- El GT quedarà constituit quan la Junta Directiva en reunió ordinària ho sancioni.

- L’incompliment de qualsevol dels requisits farà desestimar la creació del GT.

- La Junta Directiva de forma discrecional podrá convocar al coordinador del GT per explicar la proposta del GT en reunió ordinària.

- Les sol·licituds s’enviaran al Secretari de la JD.

Funcions dels GT

- Representar a la SCGiG en els àmbits assistencial, formatiu i de recerca.

- Fomentar una qualitat assistencial, formació i recerca d’excel·lència a Catalunya.

- Fomentar la transversalitat amb grups de treball afins d’altres societats científiques de Catalunya.

Deures dels GT

- Renovar cada 2 anys els coordinadors dels GT (un coordinador no podrá estar més de 4 anys seguits desenvolupant el càrrec).

- Elegir de forma democràtica entre els seus membres els coordinadors dels GT.

- Enviar anualment una memòria d’activitats i de l’estat dels projectes en curs que enviaran al vocal de la secció corresponent.

- Comunicar amb antelació a la JD les activitats i projectes que es pensin realitzar perquè aquesta ho sancioni.