La Tardor s'aproxima i amb això la temporada de grip i vacunació.

Des del Annals of Internal Medicine per la universitat de Califòrnia publiquen aquest article sobre prevenció, diagnòstic i tractament.

Citem el més destacat sobre això per realitzar un refresh!

A nivell de prevenció: Recomanen la vacunació anual contra la grip per a totes les persones de 6 mesos o més en els Estats Units, inclòs el personal d'atenció mèdica. La vacunació és moderadament eficaç en la prevenció de la influença. Estudis recents han suggerit que també pot ajudar a reduir el risc d'hospitalització i de mort.

Crida l'atenció que tot i que la vacunació és moderadament eficaç per a prevenció de mort i hospitalització en nens, en ancians és generalment menys eficaç, tot i que aclareixen que podria existir un biaix de selecció i que els assajos en població d'edat avançada és menor.

D'altra banda informen que s'han posat a disposició dades per a vacunes amb major contingut d'antigen que la vacuna de dosi estàndard (SD) proporcionant major protecció contra la grip; fins i tot en reducció d'hospitalitzacions en ancians institucionalitzats.

En referència als Grups amb més risc de complicacions i hospitalització relacionades amb la grip són similars als nostres.

Quin és el paper de les estratègies conductuals per prevenir la transmissió? Les persones immunocompetents que són simptomàtiques d'una infecció pel virus de la influença sense complicacions poden eliminar virus del tracte respiratori superior durant aproximadament 4 a 7 dies, tot i que l'abocament i la transmissibilitat generalment disminueixen substancialment després de 3 dies. Es creu que els virus de la grip es transmeten principalment per gotes de partícules grans i petites que són expulsades per tossir o esternudar per una persona infectada a contactes propers susceptibles. La transmissió de contacte s'ha suggerit indirectament a través d'estudis d'higiene de les mans. Es desconeix el paper de les persones asintomátiques  infectades en la transmissió del virus, però es creu que aquest és poc freqüent.

Mesures de prevenció de la influença entre els pacients i el personal de les institucions d'atenció de la salut:  Vacunació anual de tot el personal a menys que estigui contraindicat o que la vacuna no estigui disponible. En situacions ambulatòries, s'ha de promoure unes correctes mesures d'higiene com l'ús de mascaretes i eliminar els materials contaminats. Per a pacients hospitalitzats, mesures d'aïllament si fos necessari. Es recomanen les precaucions estàndard i de gotes, i per als procediments de generació d'aerosols es recomana un respirador N95.

A nivell de diagnòstic: El diagnòstic clínic de la influença no complicada està basat en un inici abrupte de febre, tos i miàlgies; això sol ser fiable quan l'activitat de la influença està present en la comunitat. Les complicacions de la influença han de ser considerades en persones d'alt risc, incloent aquelles amb certes comorbiditats cròniques, nens petits, dones embarassades, gent gran, persones extremadament obeses, residents en establiments de cures de llarga durada i indis americans i nadius d'Alaska. En pacients ambulatoris, la prova de grip pot ser considerada si els resultats canvien les decisions de maneig clínic. Els assajos moleculars (Molecular assay: Viral RNA detection) són d'alta sensibilitat i especificitat; i poden ajudar a guiar les decisions de maneig en pacients individuals, incloent aquells amb malaltia greu. Les decisions clíniques i la gestió, especialment relacionades amb l'inici del tractament antiviral i la implementació de mesures de prevenció i control d'infeccions, no han de demorar-se fins que s'obtinguin els resultats de les proves. La interpretació adequada dels resultats de la prova, especialment els resultats negatius, és important per a l'èxit de la gestió clínica.

S'ha de considerar la co-infecció bacteriana en pacients amb influença sospitosa o confirmada que presentin una malaltia greu, romanguin malalts, empitjorin o presentin febre alta o dificultat respiratòria després d'una millora inicial. Els adults amb influença no complicada solen tenir febre i símptomes durant uns 3 dies, moment en el qual la majoria de signes milloren. Tot i que pot trigar de 10 a 14 dies per a una recuperació completa, i més temps en els adults grans, la manca de millora o l'empitjorament dels símptomes suggereixen una complicació o un diagnòstic alternatiu.

Els bacteris més comuns en la pneumònia adquirida en la comunitat amb grip són Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus (tots dos meticil·lina-sensible i resistent a meticil·lina) i Streptococcus del grup A. S'ha vist una associació entre meningitis bacteriana per Neisseria meningitidis i influença.

Els pacients que romanen febrils per més de 3-5 dies, empitjoren o presenten malaltia progressiva requereixen una avaluació.

A nivell de tractament: Iniciació d'agents antivirals en pacients ambulatoris amb influença sospitosa o confirmada que tenen alt risc de complicacions o tenen malaltia progressiva i en pacients hospitalitzats amb influença sospitosa o confirmada. Cal prestar atenció a les complicacions, amb la implementació ràpida de les mesures recomanades de prevenció i control de la infecció.

https://annals.org/ by a Univ of California San Francisco User on 09/04/2017

Influenza. Uyeki, T.M. Vol. 167 Nr. 5 Página: ITC33 - ITC48 Fecha de publicación: 05/09/2017