Daniel Colprim

Metge Geriatre at Hospital Comarcal d'Amposta
Metge de la unitat de mitja estada polivalent del Hospital Comarcal d'Amposta.Doctor per la UAB, sobre transicions assistencials i trasllats potencialment evitables des de centres d'atenció intermèdia als hospital d'aguts. Redactor del #GeribloC
Daniel Colprim

El post d'aquesta setmana la realitzat la Cinta Ferrer, metgessa resident del Hospital Santa Creu de Jesús-Tortosa.  

Recentment s’ha publicat un article a la European Heart Journal sobre el maneig de la Teràpia Anticoagulant (TA) en pacients amb Hemorràgia Intracerebral (HI) portadors de vàlvules mecàniques cardíaques. Tots sabem que aquests tipus de pacients representen un important dilema terapèutic. Durant la fase aguda de  HI, l’alteració de la coagulació ha de ser normalitzada el més aviat possible per estabilitzar l’hematoma (INR < 1’3). A conseqüència, el risc de tromboembolisme es veu incrementat, és per això que el maneig del la TA  en pacients amb vàlvules mecàniques està intensament debatut.   

L’objectiu de l’estudi va ser investigar la reversió i el reinici de l’anticoagulació avaluant la incidència de complicacions  (hemorràgia i risc tromboembòlic) entre pacients amb TA i no TA durant la fase aguda, definint d’aquesta manera la finestra òptima per reiniciar-los en pacients amb vàlvules mecàniques i HI.  

Del estudi RETRACE (realitzat en 22 centres alemanys) que valora 2504 pacients amb TA que presenten una HI, n’extragueren 166 que portaven pròtesis valvulars mecàniques. Finalment i després dels criteris d’exclusió es van estudiar un total de 137 pacients. Aquests es van dividir en dos grups: 1) reinici de TA (13 amb ACO i 53 amb heparina) durant ingrés a aguts i, 2) no TA durant ingrés (16 sense TA i 55 amb heparina a dosi profilàctica). 

 Els pacients que es va reiniciar la TA presentaren més risc que la HI augmentés ( HR: 10.31 amb CI95%: 3,67-35,70). Aquest risc de presentar un augment de complicacions hemorràgiques es mantingué fins el dia 13 (HR 7,06 CI 2,33.21.37), si valorem  els risc hemorràgic i tromboembòlic de forma conjunta és augmentat fins el dia 6 (HR 2,51 CI95%: 1,1-5,70). 

L’estudi conclou que el reinici de la TA en menys de dues setmanes després HI en pacients amb vàlvules mecàniques s’associa amb un augment de les complicacions hemorràgiques. Una finestra òptima — amb menys riscos tant per complicacions tromboembòliques com hemorràgiques — es proporciona a partir del dia 6, tot i que només es reserva per pacients d’alt risc embòlic.  

Punts claus de l’article: 

 

  1. El reinici precoç de la TA s’associa amb un increment de les complicacions hemorràgiques fins 13 dies després de HI. Les complicacions tromboembòliques succeeixen de manera notable en pacients sense TA, però en menor taxa que les hemorràgiques.  
  2. Es suggereix per tant, que la TA no s’hauria de reiniciar abans dels 6 dies després del HI i que probablement s’hauria de considerar a partir dels 6 dies en pacients d’alt risc de complicacions.  

 

Referència:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29529259 DOI:10.1093/eurheartj/ehy056 

 

 

Tags: , ,