Aquest post gira entorn a 2 articles complementaris que han estat publicats al JAGS a finals de 2014. Plantegen els punts d’unió entre les cures pal·liatives i l’atenció geriàtrica.

El primer article publicat per J. Pacala ens planteja les fortaleses del treball conjunt entre pal·liatòlegs i geriatres remarcant que tenim molts punts en comú i aquests han augmentat des que en la última dècada, les cures pal·liatives han fet un canvi de plantajament, han passat  d’atendre al pacient estrictament en últims dies a introduir l’atenció pal·liativa a les persones amb malalties evolucionades i progressives independentment del pronòstic i del seu diagnòstic.

Les dues especialitats comparteixen diversos processos de treball alguns dels quals són els següents:

  • -     -    Marcar objectius segons les preferències individuals
  • -     -   Equips basats en models interprofessionals
  • -     -    Valoració multidimensional i identificació de necessitats no satisfetes
  • -     -   Model de cures biopsicosocial
  • -     -   Atenció a les necessitats dels cuidadors i incloure'ls en la creació de la planificació de cures
  • -       -  Servei amb valor afegit per tractar pacient vulnerables i ancians fràgils.

Malgrat tenir molts punts en comú és important respectar les especificitats de cada especialitat.

En el segon article escrit per D. Meier, es fa referència a l’abordatge del 5% de pacient més complexes i fràgils que representen la meitat del tot el pressupost de salut.

Descriu que són les cures pal·liatives i les defineix com una actuació adequada a qualsevol edat, indicada des del mateix moment del diagnóstic de qualsevol malaltia greu o bé que amenaci la vida del pacient al mateix temps que rebi tractament curatiu, per allargar la vida o bé rehabilitació.  Explica que el nombre d’hospitals que tenen atenció pal·liativa es troba en creixement.

Pel que fa a la geriatria  la descriu com l’atenció que busca la millora en salut, independència i augment de qualitat de vida dels pacient ancians. Idealment els geriatres han de proveir l’atenció primària en els pacient institucionalitzats i especialment en aquells pacients amb demència.

Més enllà de les característiques de cada especialitat les cures pal·liatives i la geriatria no tan com a especialistats sinó com a equips seran els encarregat d’atendre aquest 5% d’individus seleccionats amb altes necessitats i alts costos.

Aquest grup de màximes necessitats són els pacients amb deteriorament funcional i/o cognitiu amb fragilitat i sovint amb múltiples malalties cròniques. L’oportunitat de proveir una atenció geriàtrica i pal·liativa d’excel·lència és un repte sense precedents.

L’article fa 4 propostes a complir per aconseguir l’excel·lència en l’atenció d’aquest grup de pacients.

En primer lloc proposa el treball conjunt de geriatres i pal·liatòlegs a favor dels pacients i les seves famílies i no per afavorir cadascuna de les especialitats.

En segon lloc proposa que aquestes especialitats són les encarregades de liderar com cal avaluar i proveir serveis a aquest grup poblacional.

En tercer lloc fa una proposta de com ha de ser el model ideal de provisió de serveis a través de diverses recomanacions entre les quals apareix: identificació prèvia d’aquest grup de pacients, atenció pacient i família centrada, suport al cuidador, maneig adequat del control de símptomes, integració social i sanitària, atenció personalitzada, atenció 24h/7 dies a la setmana, incrementar la capacitat d’atenció domiciliària...

Per últim cal assegurar que els programes de formació permetin adquirir aquestes capacitats.

Per tal d’aconseguir tots aquest objectius cal el treball conjunt.

Comentari:

Aquest model de solapament entre les cures pal·liatives i la geriatria ja s’està portant a terme en alguns indrets de Catalunya. Afavoreix la detecció precoç de necessitats pal·liatives, coalició entre disciplines i l’ integració de serveis. Es troba a faltar en aquesta unió (entre geriatres i pal·liatòlegs) la participació de l’atenció comunitària.

Referències:

- Pacala JT. Is palliative caret he “new” geriatrics? Wrong Question- We’re better together. J Am Geriatr Soc. 2014 Oct;62(10):1968-70.

- Meier DE. Focusin together on the needs of the sickest 5%, who drive halg of all healthcare spending. J Am Geriatr Soc. 2014 Oct;62(10):1970-2

 

Tags: , ,