Cristina Roqueta

Cristina Roqueta

Metgessa geriatra. at Parc de Salut Mar. Centre Fòrum. Barcelona.
Doctora en Medicina per la Univeritat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora Associada de la UAB. Membre del grup d'Ortogeriatria de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.
Cristina Roqueta

M’agradaria comentar un article publicat aquest mes de juliol al JAGS sobre la percepció de “fragilitat física” valorada pels pacients versus les persones considerades properes a aquests.

Es tracta d’un estudi prospectiu en el qual es van incloure 77 pacients ancians, que van ingressar amb el diagnòstic d’una lesió als serveis de traumatologia, geriatria o cirurgia ortopèdica. Es van aplicar tres instruments per avaluar la “fragilitat física” als pacients i també a les persones considerades properes, en les primeres 48 hores d’ingrés. Es va definir com a persones properes aquelles que coneixien als pacients des de feia almenys 5 anys i que vivien amb el pacient o passaven plegats almenys 4 hores a la setmana (podien tractar-se de les parelles, fills, germans, amics o altres parents).

Els tres instruments aplicats van ser: el Vulnerable Elders Survey (VES-13) (rang de puntuació del 0 al 10: puntuacions elevades són indicatives de major deteriorament funcional); índex de Barthel modificat (rang de puntuació del 0 al 20: puntuacions menors indiquen major depèndencia funcional); i el Life Space Assessment (rang de puntuació de 0 a 120; en el qual es valora el grau de mobilitat en diferents llocs (casa, exteriors, ciutat…) i el grau d’assistència que requerien).

Van observar que el 47% dels pacients vivien amb persones considerades properes. La valoració portada a terme entre els pacients i les persones properes va ser molt similar en els tres instuments avaluats, principalment en el VES-13 i en l’índex de Barthel modificat, probablement perquè aquests disposaven de menor rang de puntuació.

L’hospitalització després d’una lesió és inesperada i estressant pels pacients ancians i per les seves famílies. La bona concordança dels tres instruments entre els ancians i les seves persones properes trobada en el present estudi indica la utilitat potencial d’aquestes tres eines de detecció de fragilitat. També destaquen que es tracta del primer estudi dirigit a pacients d’edat avançada amb una lesió aguda i a les seves persones properes, en el qual s’avalua mitjançant tres instruments la seva fragilitat i capacitat funcional abans de patir la lesió.

Aquest és l’enllaç on podreu accedir a l’àbstract de l’article:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=preinjury+physical+function+and+frailty+in+injuerd+older

Bon estiu i bones vacances a tothom!

 

 

Fragilidad y capacidad funcional: coincide su percepción valorada por los pacientes ancianos y por sus familiares próximos?

Me gustaría comentar un artículo publicado este mes de julio en el JAGS sobre la percepción de “fragilidad física” valorada por los pacientes versus las personas consideradas próximas a estos.

Se trata de un estudio prospectivo en el cual se incluyeron 77 pacientes ancianos, que fueron ingresados con el diagnóstico de una lesión en los servicios de traumatología, geriatría o cirugía ortopédica. Se aplicaron tres instrumentos para evaluar la “fragilidad física” a los pacientes y también a las personas consideradas próximas, en las primeras 48 horas del ingreso. Se definieron como personas próximas aquellas que conocían a los pacientes desde hacía al menos 5 años y que vivían con el paciente o pasaban juntos al menos 4 horas a la semana (podía tratarse de las parejas, hijos, hermanos, amigos u otros parientes).

Los tres instrumentos aplicados fueron: el Vulnerable Elders Survey (VES-13) (rango de puntuación del 0 al 10: puntuaciones elevadas son indicativas de mayor deterioro funcional); índice de Barthel modificado (rango de puntuación del 0 al 20: puntuaciones menores indican mayor dependencia funcional; y el Life Space Assessment (rango de puntuación de 0 a 120; en el cual se valora el grado de movilidad en diferentes lugares (casa, exteriores, ciudad…) y el grado de asistencia que requerían).

Observaron que el 47% de los pacientes vivían con personas consideradas próximas. Las valoraciones llevadas a cabo entre los pacientes y las personas próximas fueron muy similares en los tres instrumentos evaluados, principalmente en el VES-13 y en el índice de Barthel modificado, probablemente porque estos disponían de menor rango de puntuación.

La hospitalización después de una lesión es inesperada y estresante para los pacientes ancianos y por sus familias. La buena concordancia de los tres instrumentos entre los ancianos y sus personas próximas encontrada en el presente estudio indica la utilidad potencial de estos tres instrumentos de detección de fragilidad. También destacan que se trata del primer estudio dirigido a pacientes de edad avanzada con una lesión aguda y a sus personas próximas, en el cual se evalúa mediante tres instrumentos su fragilidad y capacidad funcional antes de sufrir la lesión.

Este es el enlace donde podréis acceder al abstract del artículo:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=preinjury+physical+function+and+frailty+in+injuerd+older

Buen verano y buenas vacaciones a todos!

 

 

 

 

Tags: ,