Mariona Espaulella

Mariona Espaulella

Metge geriatre - Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.

Médico geriatra - Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic
Mariona Espaulella

En trobem davant d’un envelliment de la població i aquest s’acompanya també de un augment del nombre de pacients grans que es sotmeten a una intervenció quirúrgica, a partir d’aquest  premissa El BCM geriatrics, el mes passat,  va publicar una revisió sistemàtica  que avaluava la relació de la fragilitat amb els resultats postoperatoris dels pacient ancians.

S’ha portat a terme una revisió  a les bases de dades dels articles publicats entre el 2010 i el 2015 que avaluaven la relació de la fragilitat amb els resultats postoperatoris en els pacient intervinguts amb una mitja d’edat de 75 anys o superior.

Del total d’articles seleccionats, 23 complien els criteris d’inclusió (1. Mitjana d’edat dels participants ≥75anys, 2. Pacients sotmesos a un procediment quirúrgic, 3. valoració de la fragilitat i que aquesta fos el principal factor d’interès de l’estudi i 4. avaluació de la relació entre la fragilitat i els resultats adversos).

Dels articles seleccionats la mitjana d’edat oscil·lava de 75 a 87 anys, la majoria d’estudis eren prospectius i estaven realitzats a diferents països (USA, Europa, Asia), els diferents estudis avaluaven diferents cirurgies (9 cardíaca, 6 oncològica, 3 general, 3 fractura de fèmur i 2 vascular). La majoria d’estudis avaluaven cirurgies electives, però en 5 casos avaluaven cirurgia no programada.

Pel que fa els instruments utilitzats per avaluar la fragilitat, destaca que dels 23 articles seleccionats s’utilitzaven 21 instruments diferents, la majoria però eren variacions dels criteris de Fried o bé instruments basats en la valoració geriàtrica.

Indistintament de com es mesurés la fragilitat, es va trobar una forta associació entre la fragilitat i l’increment de moralitat als 30, als 90 dies i a l’any de seguiment, així com aparició de complicacions en el post operatori i increment de l’estada mitjana dels pacients. Un menor nombre d’estudis també exposen un augment de les altes a centres residencials, davallada funcional i empitjorament de la qualitat de vida després de la cirurgia associat amb la fragilitat.

Es per aquest motiu que proposen la avaluació de la fragilitat com una valoració de rutina previ a la cirurgia, per una part pot ajudar en la valoració del risc quirúrgic als sanitaris i per l’altre en un model d’atenció centrada en la persona, pot ajudar en la presa de dedicions compartides.

Cal ampliar la recerca sobre l’impacta que té la fragilitat en els pacients urgents que es sotmeten a una cirurgia. Així com el coneixement per escollir aquell instrument d’avaluació de la fragilitat més útil en cada moment . Un instrument vàlid per l’avaluació dels pacients candidats a una cirurgia electiva pot no ser-ho per aquells que necessitaran una cirurgia no programada.

A més a més l’instrument escollit cal que sigui eficient en el temps i adequat per dur a terme a la capçalera del llit per personal no especialitzat en geriatria.

Comentari:

Aquesta revisió ens confirma una intuïció del treball diari: la valoració de la fragilitat cal estendre-la més enllà dels serveis de geriatria, d’una forma adequada també ha de formar part del coneixement d’altres especialistes i podria ser una eina que facilités l’atenció compartida entre cirurgians i geriatres.  D’aquesta revisió destaca que tot i l’heterogeneïtat dels diferents estudis, la mesura de la fragilitat s’associa a mortalitat i complicacions i estades prolongades. Això demostra la solidesa del concepte fragilitat.

Com a limitació de l’estudi destaca el fet que no es comenta quin rol té l’agressivitat de cada procediment quirúrgic. L’article obre la porta a continuar investigant en aquest camí, doncs la població geriàtrica que es pot beneficiar d’una cirurgia es troba en augment.

Referència:

Lin HS, Watts JN, Peel NM, Hubbard RE. Frailty and post-operative outcomes in older surgical patients: a systematic review. BMC Geriatr 2016;16(1):157.

 

 

Tags: ,