Cristina Roqueta

Metgessa geriatra. at Parc de Salut Mar. Centre Fòrum. Barcelona.
Doctora en Medicina per la Univeritat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora Associada de la UAB. Membre del grup d'Ortogeriatria de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.
Cristina Roqueta

S’ha publicat recentment un article al Journal of the American College of Cardiology sobre les teràpies cardiovasculars dirigides a l’orelleta esquerra.

El coneixement sobre la funció i l’activitat de l’orelleta esquerra és limitat, però es pot dividir en 3 categories: neurohormonal, reservori i funció elèctrica. Estudis previs han demostrat que l’orelleta esquerra és la font de trombos en el 90% dels casos de fibrilació auricular (FA) no valvular i en el 57% de FA valvular. Malgrat que l’eficàcia del tractament amb anticoagulants orals (ACO) en la prevenció de l’ictus està totalment establerta, hi ha un elevat percentatge de pacients amb contraindicacions absolutes o relatives als ACO.

El tancament de l’orelleta esquerra ha esdevingut una estratègia efectiva per a la prevenció de l’ictus en pacients amb criteris d’anticoagulació oral. Hi han diversos tipus de tècniques, tant quirúrgiques com percutànies.

Quins pacients podrien ser tributaris de tancament de l’orelleta esquerra? Pacients amb elevat risc d’ictus i amb contraindicacions d’anticoagulació; pacients en programa d’hemodiàlisi; pacients amb HAS-BLED elevat o puntuacions elevades del CHA2 DS2-VASC.

Quin tipus de tancament de l’orelleta esquerra és el més apropiat per a cada pacient? Hi ha diversos factors a tenir en compte com l’experiència de l’operador, i les característiques del pacients com la història de cirurgia prèvia, l’anatomia de l’orelleta, etc

Existeixen diversos aspectes a millorar, com la selecció òptima de pacients, la selecció dels dispositius, el maneig de les complicacions perioperatòries com els trombos relacionats amb el dispositiu, les fuites residuals i la pericarditis.

Comentaris: El tancament de l’orelleta esquerra podria ser una opció terapèutica en pacients amb FA que no poden rebre anticoagulació oral. És una decisió complexa que hauria de ser consensuada per diversos professionals. Manquen més estudis per esvair els dubtes d’aquesta opció terapèutica. Podria ser una alternativa terapèutica per als pacients ancians?

Cita bibliogràfica: Cardivascular Therapies Targeting Left Atrial Appendage. Turagam MK, Velagaudi P, Kar S, Holmes D, Reddy VY, Refaat MM Di Biase L, Al-Aha¡med A, Chung MK, Lewalter T, Edgerton J, Cox J, Fisher J, Natale A, Lakkireddy DR. J Am Coll Cardiol 2018;72(4):448-463.

 

Tags: , ,