CAPITOL I: LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI

Article 1.-  DENOMINACIÓ

Amb la denominació de SOCIETAT CATALANA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA està constituida una entitat de caràcter científic i cultural, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2.- OBJECTE

L'objecte d'aquesta Societat està constituït per:

I.- La Promoció de la Geriatria i Gerontologia dins de l'àmbit territorial de Catalunya promocionant en conseqüència la personalitat i reconeixement, dins d'aquest àmbit, dels especialistes en Geriatria i Gerontologia i d'altres professionals.

II.- Contribuir a l'actualització i modernització permanent de l`atenció geriàtrica i gerontològica, a tots els nivells, dins del seu àmbit territorial.

III.- Contribuir a través de les seves activitats científiques a que l'Administració en general, i en concret la del seu àmbit territorial, puguin disposar de dades epidemiològiques, assessorament científic i en general tot tipus de contribució que els Geriatres i Gerontòlegs puguin proporcionar per una millor organització de la assistència geriàtrica i gerontològica.

IV.- El foment de tot tipus d'activitats científiques, assistencials, docents i investigadores en el camp de la Geriatria i de la Gerontologia.

V.- La Societat fomentarà acords de col·laboració amb altres societats de l’àmbit de la Geriatria i la Gerontologia, prèvia autorització de la seva Junta Directiva

La Societat està exempta de tot fi lucratiu.

Article 3.- DOMICILI I COMENÇAMENT DE LES ACTIVITATS

La Societat, de durada indefinida, va començar les seves activitats el tres d'octubre de 1.980.

El domicili de la Societat s'estableix a Barcelona al C/ Major de Can Caralleu 1-7 .

Article 4.- AMBIT TERRITORIAL

L'àmbit territorial de la SOCIETAT CATALANA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA, s'estén per tot el territori de Catalunya .

CAPITOL II: ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

Article 6.- ADMISSIO DE SOCIS

Podran ser socis de la SOCIETAT CATALANA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA, els llicenciats o diplomats universitaris, socis de la Acadèmia de Ciències Mèdiques.

Per integrar-se a l’Associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc un cop les sol·licituds siguin aprovades per la Junta Directiva, aquesta donarà compte de les mateixes a l'Assemblea General més immediata (i no té perquè ser la Ordinària). Les sol·licituds seran enviades amb l'antelació d'un mes a la data de celebració de l'Assemblea General.

Article 7.- DRETS I DEURES DELS SOCIS

Són drets les membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'associació.

7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l'associació.

Són deures dels membres de l'associació:

1. Respectar els objectius i fins que es proposi la SOCIETAT CATALANA  DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article  8.- CLASSES DE SOCIS

La Societat està composada per dues classes de socis:

a) Membres Numeraris, llicenciats o diplomats universitaris. Són membres amb veu i vot. Per a la seva admissió es seguirà el tràmit establert als Articles Sisè i Setè.

b) Membres Honoraris, són aquelles persones que pels seus mèrits o per reconeguts valors dins del camp de la Geriatria i Gerontologia, se'ls concedeix títol de soci honorari. Aquesta màxima categoria s'otorga a proposta de la Junta Directiva, resolent-se per majoria simple a l'Assemblea General Ordinària. Són membres amb veu, però sense vot.

Article 9.- OBJECCIONS A LA CONDICIO DE SOCI

Qualsevol soci, prèviament a que es produeixi l'admissió d'un nou soci a l`Assemblea General Ordinària, podrà realitzar les objeccions que consideri oportunes. L'admissió es resoldrà per majoria simple.

Article 10.- PERDUA DE LA CONDICIO DE SOCI

Tot membre que voluntàriament vulgui donar-se de baixa, haurà de comunicar-ho per escrit, amb un mes d'anticipació, a la Junta Directiva, i se li concedirà la baixa a la primera sessió que celebri l'esmentada Junta.

A més d'aquest motiu voluntari de baixa, també s'estableixen altres causes de cessaments, que són:

1.- Impagament de dues quotes consecutives, sense causa justificada.

2.- Mostrar una actitud contraria als Estatuts o als objectius que persegueix la Societat.  En aquest cas, el cessament serà decidit per la Junta Directiva.

En ambdós casos, la baixa es debatrà a l'Assemblea General. La proposta de expulsió serà comunicada a l'interessat, fent-li a mans el plec de càrrec, amb una antelació de trenta dies a la celebració de l'Assemblea. A sol·licitud del soci, se li concedirà audiència, prèvia a l'Assemblea.

CAPITOL III: ORGANS DE GOVERN : ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

Article 11.- L'ASSEMBLEA GENERAL

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; està formada per tots els socis i en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

4. L’Assemblea pot ser Ordinària i Extraordinària.

Article 11.1. Competències De L’Assemblea

L'Assemblea General Ordinària, que es reunirà, com a mínim, un cop a l'any, té les següents competències:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l'associació.

e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Sol·licitar l'admissió de nous socis i acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Examinar l’Informe de la Presidència, de la Secretaria, de la Tresoreria i de les Vocalies.

k) Debatre per rigorós ordre de presentació a Secretaria tots els temes que hagin estat presentats, avalats pel cinc per cent (5%) dels socis com mínim, un mes abans de l'Assemblea.

k)  Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 11.2. Convocatòria De L’Assemblea

L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

La convocatòria s'ha de comunicar QUINZE (15) dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.

Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

En tot cas, l'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11.3. Constitució  De L’Assemblea

L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 11.4. Adopció d’Acords

En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

Els assumptes de tràmit s'adoptaran per majoria dels socis i sòcies presents o representats, decidint els empats el vot del President.

Per l'aprovació dels assumptes d'especial interès o gravetat, a saber la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos en primera convocatòria, i en segona convocatòria, trenta minuts més tard, els acords s'adoptaran per majoria. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).

Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Article 11.5. Assemblea General Extraordinària i la seva convocatòria

L'Assemblea General Extraordinària es reunirà quan el President de la Junta Directiva, contant amb la majoria simple d'aquesta, ho consideri oportú, o bé ho sol·liciti un nombre de socis superior al  10% del total dels associats. Aquesta tindrà lloc dintre dels trenta dies hàbils següents a la convocatòria.

L'Assemblea General Extraordinària podrà ser convocada per la Junta Directiva, mitjançant una convocatòria urgent, amb una antelació inferior als 15 dies que s'estableixen per la seva convocatòria. De les decisions que es prenguin en aquesta Assemblea, es donarà compte a l'Assemblea General Ordinària.

Article 12.- JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació, i està constituïda per:

a) Un President, amb titulació universitària.

b) Un Vice-president.

c)  Sis Vocals, corresponents a les següents vocalies:

  1. Vocalia de Clínica
  2. Vocalia de Biològica
  3. Vocalia Social
  4. Vocalia de Docència
  5. Vocalia de Residències
  6. Vocalia Assistencial

d) Un Tresorer

e) Un Secretari

L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 12.1. Duració Dels Càrrecs i Cessament Dels Seus Membres

La duració dels càrrecs de la Junta Directiva serà de quatre anys. Els càrrecs es podran renovar per meitat cada dos anys.

En la primera renovació es podran substituir els següents càrrecs:

            - El Vice-president

            - Tres Vocals

            - El Tresorer

Tots els càrrecs de la Junta Directiva són reelegibles, amb un màxim de dos manaments consecutius. La Junta sortint presentarà una candidatura, que es comunicarà als socis amb la antelació de dos mesos, previ a la reunió de l'Assemblea General.

Totes les candidatures que es presentin hauran d'ésser avalades pel cinc per cent (5%) dels socis, aquesta candidatures hauran d'enviar-se a la Secretaria de la entitat amb un mes de antelació a la celebració de l'Assemblea General. Les candidatures seran tancades.

No s'admetrà ningun vot per delegació, admetent-se els vots per correu que s'ajustaran a les següents normes:

a) En un sobre tancat, adreçat a la Secretaria de la Societat i en el que s'indicarà "VOTACIÓ",incloent-se una fotocòpia del D.N.I. del soci votant, i en un altre sobre s’inclourà el vot.

b) El primer sobre s'obrirà a l'Assemblea General i, un cop comprovada la qualitat del soci votant, el Secretari guardarà el sobre contenint el vot, que s'obrirà en acabar la votació personal dels assistents.

En les votacions de la Junta Directiva, en el suposat d'existir empat, decidirà la majoria el vot presidencial i, a manca d'aquest, el vot del Vice-president primer.

 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques

b) incapacitat o inhabilitació

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern

d) separació acordada per l’assemblea general

e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 12.2. Competències De La Junta Directiva

La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei així com el nomenament dels directors de la revista i la seva publicació. A tal efecte tindrà les majors atribucions que li concedeixin els Estatuts presents i subsidiàriament els Estatuts de la Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya i les Illes Balears.; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups i la supervisió del mateixos.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

l) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

m) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 12.3. Convocatòria De La Junta

La Junta Directiva, convocada prèviament i per escrit pel President/a o per la persona que el/la substitueixi, amb una antelació mínima de quatre dies, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i en tot cas, al menys un cop al trimestre.

La Junta Directiva es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 12.4. Constitució De La Junta

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 12.5. Delegació De Facultats

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 12.6. Constància Dels Acords Adoptats

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 13.-  SECCIO MEDICINA RESIDENCIAL

Es crea la secció de Medicina Residencial que estarà formada per representants de les organitzacions de professionals d’àmbit residencial que la Junta de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia consideri representatius.

Els seus components hauran de ser aprovats per l’Assemblea de la Societat; els membres es renovaran cada quatre anys.

La secció de Medicina Residencial proposarà un Vocal de Residències que haurà de ser aprovat per la Junta Directiva per majoria simple.

Article 14.- COMISSIO PERMANENT- COMISSIO TECNICA

Es crea una Comissió Permanent constituïda pel President, el Vice-President, el Secretari i, en casos en que es consideri necessari, el Tresorer (aquest últim amb veu, però sense vot). La Comissió funcionarà en aquelles ocasions que per urgència i necessitat s'hagi de tractar un determinat assumpte.

La Junta Directiva nomenarà una Comissió Tècnica que tindrà la finalitat d'informar i assessorar en aquells assumptes que consideri oportú. La Comissió Tècnica podrà ser convocada per la Junta Directiva o  per la Comissió Permanent.

CAPITOL IV: LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA

Article 15.- EL PRESIDENT

Són pròpies del president/a les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

Article 16.- EL VICE-PRESIDENT

El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

CAPITOL V: LA TRESORERIA I LA SECRETARIA

Article 17.- EL TRESORER

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 18.- EL SECRETARI

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

CAPITOL VI: LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

CAPITOL VII: EL REGIM ECONÒMIC

Article 19. CAPITAL FUNDACIONAL

El capital fundacional de la Societat fou de NOU MIL PESSETES (9.000 ptes.).

Article 20. RECURSOS ECONÒMICS

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres fixada en la quantitat de trenta Euros ( 30 €.), revisables anualment en l'Assemblea General

b) els congressos, cursos o treballs realitzats pels seus membres

Article 21. APORTACIÓ DELS SOCIS

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 22. EXERCICI ECONÒMIC

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 23. DISPOSICIÓ DE FONS

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

CAPITOL VII: EL REGIM DISCIPLINARI

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

CAPITOL VII: DISOLUCIO I LIQUIDACIO DE LA SOCIETAT

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari i que estarà composada per tres socis Numeraris, els quals s’encarregaran de la liquidació dels comptes pendents i de repartir el capital sobrant que es destinarà a una associació científica sense fins lucratius.

Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada  sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.

Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.