Daniel Colprim

Metge Geriatre at Hospital Comarcal d'Amposta
Metge de la unitat de mitja estada polivalent del Hospital Comarcal d'Amposta.Doctor per la UAB, sobre transicions assistencials i trasllats potencialment evitables des de centres d'atenció intermèdia als hospital d'aguts. Redactor del #GeribloC
Daniel Colprim

Reiniciem la nostra activitat al #Geribloc  aquest 2019! i ho fem amb un article publicat a principis de desembre a la Revista European Geriatric Medicine  pels  companys d’urgències del Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Es conegut que gairebé la meitat de les consultes a urgències corresponen a pacients amb malalties cròniques. I que aquestes generen una important pressió en el sistema  (un 20% més d’estada hospitalària i  reben un 50% més de probes diagnòstiques). Per això és important donar als serveis d’urgències una atenció centrada en les necessitats d’aquests pacients. En  aquest context, l’hospital de Sant Pau  a creat de forma progressiva un programa i una unitat específica d’atenció dels pacients fràgils a urgències.

El programa té 3 grans línies d’atenció que s’ha implementat de forma progressiva en els últims anys. Aquestes són:

1)Adaptar l’atenció urgent als pacients fràgils en un model 7x24: des del moment del triatge amb la detecció dels pacients més fràgils, associat a un programa específic d’atenció tant mèdic com d’infermeria i amb el suport de treball social ( dilluns a divendres de 8 a 22h),  i un  farmacèutic ( dilluns a divendres de 8 a 17 hores). 2) La creació d’una zona adaptada per a l’atenció dels pacients grans fràgils (“elder-friendly area”), i 3) Integrant de forma coordinada el servei d’urgències amb els diferents proveïdors de salut del territori.

Els autors divideixen els resultats en dos blocs:

El primer: l’evolució de l’activitat a urgències en el període  2011-2017. On destaquen l’augment del 8.1% de l’activitat en pacients majors de 65 anys, i un increment del 25% dels pacients que arriben amb ambulància. Respecte als ingressos hospitalaris, observen que aquests augmenten fins el 2014 (10.8- 12%) que contrasta a partir del 2014 que disminueixen fins al 11.3%. Aquest canvi de tendència coincideix amb l’inici del programa d’atenció als pacients fràgils.

El segon: La comparació de l’activitat a urgències en el període del programa PIUC 2016-2017 respecte el 2017-2018. Cal destacar que el mes de Novembre del 2017 es posà en marxa l’àrea específica a urgències. Els autors observen un augment del 2.5% de l’atenció a urgències, que contrasta amb una disminució dels ingressos hospitalaris (10.7 vs 10.3%),  amb un augment de les derivacions a centres d’atenció intermèdia (3.9 vs 4.6). A més observen una disminució progressiva dels ingressos en funció de la edat ( a més edat menys ingrés hospitalari), que contrasta amb un lleu augment dels reingresos d’aquests pacients.

Els autors comencen la discussió comentant  que mostren resultats quantitatius de l’evolució del departament d’urgències, i atribuir els resultats únicament al desenvolupament del programa és difícil. Ja que  seria interessant mostrar indicadors qualitatius de l’atenció geriàtrica. Així  tot, cal reconèixer que obtenir aquests indicadors en l’atenció urgent no és fàcil.

També parlen de la importància i del paper clau que han desenvolupat els altres proveïdors de salut del territori, perquè aquells pacients que no necessitin un ingrés en un hospital de tercer nivell puguin tenir una atenció adequada de les seves necessitats. Comenten especialment del paper que hi juga  l’atenció intermèdia.

 Punts clau de l’article:

  • És necessària una adequada atenció als pacients grans fràgils a urgències.
  • Aquest és un projecte transversal, que a part de millorar l’atenció urgent coordina el servei d’urgències amb els altres proveïdors de salut del territori.
  • Identifica aquells pacients vulnerables a urgències per a poder-los donar una atenció multidimensional en un entorn específic al servei d’urgències.
  • Tot i la falta d’indicadors qualitatius s’observa un canvi progressiu en els fluxes (menys ingressos al hospital de tercer nivell) que han permès abordar millor l’augment progressiu de l’atenció a urgències de les persones de més edat i amb necessitats complexes.

Podeu trobar  l’article en el següent enllaç: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs41999-018-0151-2

 

Tags: , , ,