Mariona Espaulella

Mariona Espaulella

Metge geriatre - Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.

Médico geriatra - Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic
Mariona Espaulella

L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia neurodegenerativa que afecta la 1a i 2a motoneurona, poc comuna i d’etiologia desconeguda. Fins el moment la majoria d’estudis epidemiològics feien pensar que els casos d’ELA augmenten amb l’edat, assolint un pic màxim en arribar al 70 anys.

Aquest estudi publicat a finals del 2016 és qüestiona si l’envelliment suposa un risc d’aparició d’ELA, per això es proposa determinar l’ incidència específica en funció de l’edat que té aquesta malaltia en una cohort de pacients a Catalunya.  L’estudi té lloc a la comarca d’Osona on és procedeix a crear una base de dades de tots els pacients amb nou diagnòstic d’ELA des de gener de 2004 fins el desembre de 2013.

Dels resultats destaca una incidència global de 2,7 casos per 100.000 habitants al any, amb una incidència específica per edats que augmenta fins als 80 anys, sense mostrar un descens per sobre d’aquesta edat, sent el percentatge dels casos amb inici per sobre dels 80 anys d’un 29,3%. La prevalença d’ELA al final del període d’estudi va ser de 8,38/100.000 del total de la població. El primer símptoma de la malaltia apareix de mitjana als 76 anys. Entre l’aparició de la primera clínica i el diagnòstic hi havia un retard de 10,74± 6,52 mesos de mitjana i  des de l’aparició del primer símptoma la supervivència mitjana era de  26,62 ± 3,06 mesos.  malgrat no hi ha diferències significatives en funció del gènere, si que troben un període se supervivència significativament inferior en aquells pacients que la malaltia s’inicia passats els 80 anys (supervivència mitjana 16,83 ± 3,18 mesos). Els resultats de l’estudi mostren que la incidència de l’ELA augmenta amb l’edat, mantenint una major incidència per sobre dels 80 anys, fet que suggereix un major risc associat a l’edat.

Malgrat la ELA no afecte un percentatge molt gran de la nostre població diana cal tenir-la present per poder-la diagnosticar, ja que el seu diagnòstic implica una prova poc invasiva com és l’electromiografia. D’aquesta manera podrem fer l’acompanyament necessari al pacient i la família donant-nos temps suficient per informar i planificar el futur.

Referència: Josep Maria Aragones, Jacint Altimiras, Pere Roura-Poch, Elvira Homs, Lorena Bajo, Monica Povedano, Elena Cortés-Vicente, Isabel Illa, Ammar Al-Chalabi & Ricard Rojas-García (2016): Amyotrophic lateral sclerosis: A higher than expected incidence in people over 80 years of age, Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration vol 17, 2016 -Issue 7-8

 

Tags: