Els criteris STOPP-START recopilen els errors més comuns de tractament i omissió en la prescripció en les persones d’edat avançada. Els esmentats criteris van ser publicats per primera vegada l’any 2008 (i en castellà l’any 2009) per Gallagher et al a Irlanda, creats aplicant una tècnica de consens de Delphi i basats en l’evidència disponible en aquell moment.

Recentment, s’ha portat a terme una versió actualitzada dels criteris STOPP-START degut al canvi en l’evidència científica que sustenta la primera versió, a l’autorització de nous fàrmacs des del 2008 i a la identificació d’una llista més àmplia de medicaments considerats potencialment inapropiats. Aquesta versió serà publicada a la Revista Age and Ageing el maig del 2015 (disponible on line des d’octubre del 2014).

En el procés d’el.laboració i validació dels criteris STOPP-START versió 2 s’ha portat a terme una revisió dels criteris STOPP-START versió 1, s’han proposat nous criteris basant-se en l’evidència científica, s’han eliminat els criteris considerats obsolets i s’han dut a terme dues rondes de validació dels nous criteris mitjançant el consens de Delphi (19 experts en geriatria i farmacologia en ancians, de 13 països europeus).

En l’esmentat article es mostren 15 dels criteris STOPP-START versió 1 que NO han estat inclosos en la versió 2 degut a la manca d’evidència científica suficientment consistent en la literatura publicada:

- Criteris STOPP:
1) AAS sense història de símptomes d’oclusió coronària, cerebral o arterial perifèrica.
2) Bloquejants del canal del calci en l’estrenyiment crònic.
3) Betabloquejants no cardioselectius amb malaltia obstructiva crònica.
4) Ús d’AAS i warfarina en combinació, sense un antagonista del receptor histamina H2 (excepte cimetidina per la interacció amb la warfarina) o inhibidor de la bomba de protons.
5) Dipiridamol com monoteràpia per a la prevenció secundària cardiovascular.
6) AAS per al tractament del mareig no clarament atribuïble a malaltia cerebrovascular.
7) Fenotiazides en pacients amb epilèpsia.
8) Difenoxilat, loperamida o codeïna fosfat per al tractament de la gastroenteritis severa.
9) Alfa-bloquejants selectius en homes amb incontinència urinària freqüent (per exemple, un o més episodis d’incontinència diària).
10) Antihistamínics de primera generació en pacients amb caigudes.
11) Tractament perllongat amb opioïdes en pacients amb caigudes.
12) Tractament perllongat amb opioïdes en pacients amb demència, excepte si estan indicats per al tractament pal•liatiu o maneig del dolor moderat-sever.

- Criteris START:
1) Metformina en diabetis mellitus tipus 2 +/- sd metabòlic (en absència d’insuficiència renal; per exemple creatinina sèrica > 150 micromol/l, o Filtrat Glomerular < 50 ml/min/1,73 m2).
2) AAS per a la prevenció primària de malaltia cardiovascular en diabetis mellitus.
3) Tractament amb estatines per a la prevenció primària de malaltia cardiovascular en diabetis mellitus.

Comentari:

Els criteris STOPP-START han demostrat ser una bona eina de detecció de prescripcions potencialment inapropiades i de millora de la qualitat de la prescripció en persones d’edat avançada en tots els àmbits assistencials.

Referències:

Aquí teniu l’enllaç de l’àbstract en el pubmed: abstractpubmed

En el següent enllaç podreu accedir al suplement publicat on line en la Revista Age and Ageing. En els apèndixs 1 i 2 es mostren les referències bibliogràfiques que recolzen els criteris STOPP-START. En els apèndixs 3 i 4, la nova versió dels criteris STOPP-START.

suplementageandageing

També els convido a llegir detingudament la versió en castellà de la nova edició dels criteris STOPP/START publicats aquest mes a la Revista Española de Geriatria i Gerontologia. Podreu accedir a l’artícle fent clic en el següent enllaç.

revistaespanyolageriatria

 

Data publicació: 28/4/15

 

Tags: ,