Mariona Espaulella

Mariona Espaulella

Metge geriatre - Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic.

Médico geriatra - Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic
Mariona Espaulella

El 2012 la Societat Americana de Geriatria va publicar una guia amb els principis bàsics per com atendre els pacients grans amb multimorbilitat. En aquests article que us presento es fa una revisió de com s’apliquen. Les guies de pràctica clínica generalment es centre únicament en una sola malaltia, la simple combinació de guies de pràctica clínica sovint porta a recomanacions contradictòries entre elles i un augment de la probabilitat de presentar efectes adversos. La guia per la cura de la gent gran amb multimorbiditat que es va publicar el 2012, basa l’atenció d’aquesta població a partir 5 principis bàsics: les preferències dels pacients, l’aplicació de l’evidència científica, el pronòstic, la factibilitat clínica i l’optimització terapèutica.

L’article fa un anàlisi qualitatiu de l’aplicació d’aquest dominis. Ho fa a partir d’un grup de residents de medicina interna ens les seves visites, en aquestes es fa una gravació d’audio i posteriorment s’analitzen les converses dels pacients i familiars amb el metge que l’ha atés. A través d’aquesta revisió s’identifiquen 6 categories, les dels 5 principis bàsics anteriorment citats i una altre categoria sobre decisions clíniques. D’aquesta manera aconsegueix fer un anàlisi de la pràctica clínica habitual i busca l’oportunitat de trobar punts de millora.

Al llarg de les 30 visites, s’analitzen un total de 179 discussions , 134 inclouen comentaris sobre algun dels 5 dominis i en 102 ocasions es parla sobre decisions clíniques. Els temes dels quals més es parla és el de les preferències del pacient, seguit de la factibilitat clínica. Cal ressaltar que excepte en un dels casos en totes les trobades metge-pacient surten oportunitats per discutir aquest principis bàsics, i per altre banda s’observa que els residents avaluats perden ocasions que els pacients els brinden per introduir aquest ítems a la conversa.

Destaca la manca d’habilitats per parlar de pronòstic amb els pacients així com de la complexitat dels tractaments, aspecte que es proposa que cal millorar-ne la formació. Per altra banda es donen un nombre significatiu de decisions clíniques en les quals no s’involucren els principis bàsics en la conversa.

Comentari:
En general la formació acadèmica dels metges es a partir del coneixement del diagnòstic i tractament de les malalties a través de les guies científiques. En aquest article però s’afegeix un concepte molt important que és el d’adquirir les competències necessàries pel tracte metge-pacient, permetent així poder millorar l’atenció en aquest grup poblacional que cada dia va en augment. L’autoavaluació del nostre treball del dia a dia ens pot ajudar a fer aquesta millora.

Referència:
Schoenborn NL, Boyd CM, McNabney M, Ray A, Cayea D. Current Practices and Opportunities in a Resident Clinic Regarding the Care of Older Adults with Multimorbidity. J Am Geriatr Soc 2015;63(8):1645-51.

 

 

Tags: ,