isabel Arnau

Médico especialista en Geriatría en el Parc de Salut Mar.

Als serveis d’urgències (SU) cada cop ens trobem més sovint amb pacients ancians que presenten patologia infecciosa. De fet als últims anys han augmentat la prevalència, la gravetat en la presentació i la mortalitat a curt termini en aquests pacients. En aquest grup d’edat, habitualment la clínica és molt inespecífica i la inmunosenescència juga un paper molt important a la resposta inflamatòria a la infecció. És per aquest motiu que en els últims anys s’han buscat diferents estratègies, noves escales de predicció de mortalitat o bé la utilització de biomarcadors per a la detecció i diagnòstic ràpid d’infecció. Per tot això, avui presentem un article publicat per Agustín Julián-Jiménez et al publicat a la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Es tracta d’un estudi prospectiu, multicèntric, analític i observacional; on es recullen pacients amb edat superior a 75 anys diagnosticats d’infecció a diferents SU. A la recollida de dades s’inclou: situació funcional, comorbilitat, dades clíniques, analítiques, criteris SIRS y qSOFa, així com la detecció en sang de diferents biomarcadors: PCR, procalcitonina, lactat i la proadrenomedulina (MRproADM), i es valora la mortalitat als 30 dies. Com a resultats destaquen que els millors predictors de mortalitat als 30 dies són la MRproADM, el làctic i la procalcitonina. Que els criteris clàsics de sepsis (SIRS) no aconsegueixen ser bons predictors tot i que el qSOFA sí que es un bon predictor y encara millor si s’associa la detecció d’un biomarcador.

Com a punts clau de l’article:

  • La gran capacitat predictora de risc de mortalitat dels biomarcadors i especialment la MRproADM
  • El qSOFA obté millor rendiment predictiu de mortalitat que els criteris bàsics.
  • El model combinant qSOFA amb un biomarcador millora la capacitat predictiva de mortalitat als pacients amb infeccions que són atesos als serveis d’urgències.

Article: Julián-Jiménez, A et al. Poder pronóstico de mortalidad a corto plazo de los biomarcadores en los ancianos atendidos en Urgencias por infección. Enfermedades Infecciosas y microbiología clínica. Diciembre 2017.

 

Tags: , ,