REQUERIMENTS

 • Ser soci de la SCGiG
 • Ser un resident o adjunt amb màxim 12 anys des del final de la residència
 • En cas de professionals no metges, tenir màxim 12 anys del inici de l’activitat laboral.
 • Tenir un treball presentat (atorga el 50% de la beca) al congrés en objecte (als Estats Units o a Europa). Posteriorment, en cas d’acceptació, s’atorga el restant 50% del import
 • El candidat haurà d’acceptar el compromís de fer una presentació sobre l’estudi presentat, així com sobre els temes prioritaris del congrés al qual s’ha assistit, en el primer congrés successiu de la SCGiG.

DOCUMENTACIÓ

 • Treball presentat (abstract)
 • Carta de motivació per participar al congrés
 • Auto-declaració de l’estat actual com professional (institució empleadora, anys de contracte i en general d’experiència com professional)
 • Acceptació de les condicions de la beca
 • Els treballs presentats s’hauran d’enviar a : montserratrequena@academia.cat

Selecció

 • La selecció es realitzarà mitjançant un Comitè que inclou 3 membres de la Junta de la SCGiG, un/a dels quals ha de ser el/la Vocal de Docència.
 • Aquests realitzaran una primera selecció de les candidatures, seleccionant-ne 3, en base a una revisió en cec, per parells, puntuant des de 0 (mínim) a 10 (màxim), i basant el criteri sobre: interès del tema a nivell geriàtric i gerontològic, novetat del argument, metodologia utilitzada, presentació dels resultats, projecció internacional.
 • De les 3 propostes seleccionades, el Comitè decidirà per consens, basant-se també en la puntuació obtinguda. En cas de necessitat, podran demanar opinió experta a 2 persones externes (vocals o reconeguts experts membres d’altres societats científiques d’àrea geriàtrica a nivell espanyol o internacional).
 • En la selecció final, no podran participar, com membres del Comitè, persones vinculades formalment a les institucions des de les quals es presenten les propostes. En cas que sigui necessari, es substituirà el membre amb el conflicte d’interessos per un altre de la junta.
 • La valoració i el judici de les propostes i l’atorgament de la beca, serà a criteri del comitè de selecció i indiscutible per part dels candidats.

Informació general

 • La data límit per fer entrega de la proposta de beques, finalitza el 15 de juliol de 2017.
 • Un cop el seu treball hagi estat presentat i acceptat, li facilitarem una resposta abans del 15 d’agost de 2017.
 • Tipologia de premi: 3.000 € com a compensació econòmica per assistir al congrés Europeu “European Union Geriatric Medicine Society 2017”.