L'ús no indicat dels antipsicòtics és comú als hospitals, amb més freqüència per al tractament del deliri i més encara en pacients majors de 75 anys.

Disposem de dues revisions sistemàtiques publicades en què es conclou que no hi ha proves suficients per justificar l'ús d'antipsicòtics per a la prevenció o el tractament del deliri, majoritàriament sobre la base de limitacions metodològiques significatives dels estudis existents i resultats contradictoris dels mateixos.

Els antipsicòtics a més d'associar-se a un augment del risc de caigudes i de mortalitat, també s'associa a un augment del risc de patir pneumònia per aspiració en entorns residencials. No obstant això, l'associació sobre individus hospitalitzats, no havia estat explorada fins ara:

Des de la Journal of the American Geriatrics Society ens mostren un estudi de cohorts retrospectiu publicat recentment en el que investiguen i evidencien l'associació entre l'exposició als antipsicòtics i el desenvolupament de pneumònia per aspiració durant l'hospitalització, especialment en els adults grans.

Els mecanismes hipotètics per presentar-la serien dos: En primer lloc, la sedació, un efecte conegut dels antipsicòtics, pot ocasionar dificultats per mobilitzar les secrecions i protegir les vies respiratòries. En segon lloc, els antipsicòtics promouen la disfàgia orofaríngia directament.

En el present estudi es va incloure una cohort de 230.635 hospitalitzacions no psiquiàtriques des de gener de 2007 fins a juliol de 2013; dels que finalment van quedar 146.552 pacients. L´interval d'edat va ser d'entre 18 a 107 anys. L'exposició antipsicòtica va ocórrer en el 7.1% de les hospitalitzacions.

La pneumònia per aspiració es va produir en el 0,4% de les hospitalitzacions. La incidència de pneumònia per aspiració va ser del 0,3% en individus no exposats i de l'1,2% en aquells amb exposició a antipsicòtics (odds ratio (OR) = 3,9; interval de confiança (IC) del 95% = 3 , 2-4,8).

Després de l'ajust, l'exposició a antipsicòtics es va associar significativament amb la pneumònia per aspiració (OR ajustada = (AOR) = 1,5, IC del 95% = 1,2-1,9).

D'altra banda també es va veure com els majors de 75 anys tenien més del triple d'incidència de pneumònia per aspiració que els menors de 65 anys.

En conclusió, en aquesta cohort d'hospitalitzacions no psiquiàtriques, els antipsicòtics es van associar amb una probabilitat més que considerable de desenvolupar pneumònia per aspiració durant l'hospitalització. Aquest risc hauria de considerar-se quan es prescriuen antipsicòtics en indicacions no aprovades.

REF.: JAGS 65:2580–2586, 2017

DOI: 10.1111/jgs.15066